Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmeti Čelebići i Dokmanović, Tužilaštvo zatražilo izmjenu optužnica

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 28. novembar 1997.
CC/PIO/267tPredmeti Čelebići i Dokmanović, Tužilaštvo zatražilo izmjenu optužnica


Tužilaštvo je 20. novembra 1997., odnosno 25. novembra 1997. godine podnijelo zahtjeve za izmjenu optužnica protiv Hazima Delića (predmet Čelebići) i Slavka Dokmanovića (predmet Vukovar).

1. Tužilaštvo želi da odbaci dvije tačke optužnice protiv Hazima Delića.

Tužilac želi da odbaci tačke 40 i 41 optužnice protiv Hazima Delića jer "nije u stanju da izvede dokaze koji idu u prilog ovoj optužbi jer je relevantni svjedok odbio da svjedoči".

Gore pomenute tačke glase:

Tačke 40-41
Nanošenje teške patnje ili teške povrede Miroslavu Božiću

32. Oko 1. decembra 1992, nakon što ga je ranije tog dana Hazim Delić optužio da je pripadnik neprijateljske vojne jedinice, Miroslav Božić je izdvojen i grupa stražara ga je tukla oko 30 minuta. Hazim Delić, koji je u to vrijeme bio komandant logora Čelebići, posmatrao je premlaćivanje i u jednom trenutku, nakon što je prvo izjavio da se Miroslav Božić može vratiti u ćeliju, naredio mu da stane uza zid gdje su ga stražari nastavili tući još deset minuta. Pored toga što je odgovoran za direktno učešće u ovom incidentu, Hazim Delić je znao ili imao razloga da zna da će njegovi podređeni izvršiti takva djela ili da su ih izvršili, a nije poduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi takva djela ili da kazni krivce nakon što su djela počinjena. On se takođe tereti kao nadređeno lice. Svojim djelima i propustima Hazim Delić odgovoran je za:

Tačka 40: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(c) (namjerno nanošenje teške patnje ili teške povrede) Statuta Suda;

Tačka 41: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(surovo postupanje) Ženevskih konvencija;

2. Tužilaštvo traži dozvolu da izmijeni optužnicu protiv Slavka Dokmanovića

Kako bi "dalje konkretizovalo prethodne informacije, pružilo detaljnije informacije tamo gdje su one dostupne i da bi dijelove optužnice uskladilo", Tužilaštvo je od Pretresnog vijeća II (u sastavu: sudija Cassese, predsjedavajući, sudija May i sudija Mumba) zatražilo da mu odobri izmjenu optužnice podignute 7. novembra 1995. i izmijenjene 3. aprila 1996. godine protiv optuženih Mrkšića, Radića, Šljivančanina i Dokmanovića (Vukovarska bolnica).

Glavne izmjene i pojašnjenja tiču se sljedećeg:

1. Žrtve pogubljenja po kratkom postupku na Ovčari:
- "otprilike 200 osoba hrvatske i drugih nesrpskih nacionalnosti" (umjesto "otprilike 260 zarobljenih muškaraca nesrpske nacionalnosti ")
- tijela 198 muškaraca i dvije žene su pronađena u masovnoj grobnici na Ovčari i ekshumirana u septembru i oktobru 1996. godine.
- Spisak imena žrtava pogubljenja po kratkom postupku bi se izmijenio kako bi se izbrisalo 10 imena (pet osoba je bilo živo nakon pogubljenja po kratkom postupku, pet je umrlo na drugim mjestima) i da bi se dodala tri druga imena.

2. Identifikacija vojne jednice čiji su Mrkšić, Radić i Šljivančanin bili pripadnici: daljom istragom je utvrđeno da su oni zapravo bili pripadnici
"Prve gardijske motorizovane brigade (umjesto "Gardijske brigade") koja je činila osnovnu komponentu Operativne grupe jug JNA. Ovom jedinicom je komandovao pukovnik Mile Mrkšić".

3. Uloga svakog od optuženih:
U dva relevantna paragrafa tužilaštvo sada tvrdi (izmjene podvučene): "... JNA i pripadnici srpskih paravojnih snaga koje je pomagao i podržavao Slavko Dokmanović, a koji su bili pod komandom ili nadzorom Mileta Mrkšića, Miroslava Radića, Veselina Šljivančanina..."

4. Status i prebivalište optuženih:
- Mile Mrškić: "Nakon što su hrvatske snage u avgustu 1995. porazile Vojsku Republike Srpske Krajine, povukao se iz vojne službe".
- Miroslav Radić: "Nakon bitke za Vukovar, napustio je vojnu službu i počeo da se bavi privatnim biznisom u Srbiji".
- Veselin Šljivančanin: Nakon unapređenja u rank pukovnika "postavljen da komanduje jednom brigadom JA u Podgorici, Crna Gora. Sada je pri jugoslovenskoj Vojnoj akademiji u Beogradu".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu