Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmeti Čelebići, Tročlano žalbeno vijeće odbacilo zahtjev optuženog Delalića da uloži žalbu na odluku Pretresnog vijeća

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 17. mart 1998.
CC/PIO/304tPredmeti Čelebići, Tročlano žalbeno vijeće odbacilo zahtjev optuženog Delalića da uloži žalbu na odluku Pretresnog vijeća

Tročlano žalbeno vijeće, u sastavu: sudija Judge Vohrah, predsjedavajući, sudija Wang i sudija Nieto-Navia, 3. marta 1998. godine odbacilo je zahtjev optuženog Delalića da uloži žalbu na odluku Pretresnog vijeća kojom se zahtijeva objelodanjivanje spiska svjedoka odbrane unaprijed. Isto Tročlano žalbeno vijeće je 4. marta 1998. odbacilo zahtjev optuženog da mu se odobri ulaganje žalbe na odluku Pretresnog vijeća da uvrsti dokumentarne dokaze i video trake u predmetni spis.

Ova dva Delalićeva zahtjeva podnesena su 28. januara 1998. godine i njima se osporavaju odluke Pretresnog vijeća u predmetu Čelebići. Usmenom odlukom od 1. januara 1998., nakon koje je uslijedila i pisana odluka od 4. februara, Pretresno vijeće je odobrilo zahtjev tužilaštva za objelodanjivanje spisaka svjedoka koje odbrana namjerava da pozove sedam dana prije njihovog saslušanja. Drugom odlukom, donijetom 21. januara 1998. godine, Pretresno vijeće je odobrilo zahtjev tužilaštva za prihvatanje dokumentarnih dokaza zaplijenjenih u prostorijama kompanije "Inda-bau" i za prihvatanje video-traka zaplijenjenih u stanu optuženog Zdravka Mucića, kao i dvije video-trake zaplijenjene u prostorijama kompanije "Inda-Bau".

Ova dva zahtjeva optuženog podnesena su u skladu s pravilom 73 ("Ostali podnesci") Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda. Potpravilo 73(C) nalaže da se zahtjevi za odobravanje ulaganja žalbe podnose u roku od sedam dana od donošenja osporene odluke. Potpravilo 73(B) sadrži dva izuzetka od opšte zabrane podnošenja interlokutornih žalbi po svim podnescima u skladu s pravilom 73.

1. Odluka po zahtjevu da se odobri ulaganje žalbe na odluku Pretresnog vijeća kojom se traži prethodno dostavljanje spiska svjedoka odbrane

Osporena usmena odluka Pretresnog vijeća od 12. januara 1998. i Delalićev zahtjev podneseni su 28. januara 1998. godine. Stoga je Tročlano žalbeno vijeće zaključilo da je zahtjev podnesen nakon isteka roka za podnošenje.

Uprkos gore pomenutom zaključku, tročlano Žalbeno vijeće je nakratko razmotrilo zahtjev i u svjetlu kriterijuma određenih potpravilom 73(B). Vijeće je zaključilo da "nisu navedeni dovoljni razlozi na osnovu kojih bi se utvrdilo da će osporavana Odluka Pretresnog vijeća  toliko uticati na predmet odbrane da se to neće moći riješiti konačnim ishodom suđenja ni žalbom nakon izricanja presude. Stoga Tročlano žalbeno vijeće smatra da Delalićev zahtjev ne ispunjava odredbe potpravila (B)(i)".

Što se tiče pitanja vezi s meritumom koja su pokrenuta Delalićevim zahtjevom, odnosno navodna obaveza odbrane da objelodani spiskove svjedoka tužilaštvu tokom suđenja, Tročlano žalbeno vijeće je bilo mišljenja da su to "zaista [pitanja] od opšte važnosti za postupke pred Međunarodnim sudom". Međutim, Vijeće je zaključilo "da je pismena odluka [Pretresnog vijeća] dobro obrazložena" i da  "je tumačenje ova dva pravila [pravila 54 i 67] u praksi Međunarodnog suda bilo dovoljno dosljedno da se ne bi više trebala postavljati pitanja opsega pravila 54 i potpravila 67(A) ili o obavezi odbrane da objelodani spiskove svjedoka u toku suđenja, te da Delalićev zahtjev ne ispunjava odredbe potpravila 73(B)(ii)".

Tročlano žalbeno vijeće je u zaključku navelo da je "potpuno svjesno svrhe članova 20 i 21 Statuta Međunarodnog suda. Pravično i ekspeditivno suđenje, prema odredbama Pravilnika, u skladu s članom 20, obezbijediće svako pretresno vijeće u predmetima koji dođu pred njih. Imajući u vidu da suđenje u predmetu Čelebići traje skoro godinu dana, svakako treba imati u vidu prihvatanje korisnih, ali legitimnih načina da se suđenje ubrza, imajući u vidu prava optuženih prema članu 21. Objelodanjivanje spiska svjedoka odbrane, ako nisu odobrene zaštitne mjere, ne ugrožava ta prava. Ako išta drugo, to će pomoći da suđenje bude djelotvornije i ekspeditivnije".

2. Odluka po zahtjevu za odobrenje ulaganja žalbe na odluku Pretresnog vijeća o prihvatanju dokumentarnih dokaza i video traka

Osporenu odluku je Pretresno vijeće izreklo 21. januara 1998., a Delalićev zahtjev je podnesen 28. januara 1998. Stoga je Tročlano žalbeno vijeće zaključilo da je zahtjev podnesen na vrijeme.

Tročlano žalbeno vijeće je razmotrilo ovaj zahtjev, najprije u svjetlu kriterijuma navedenih u potpravilu 73(B)(i). U vezi s autentičnošću dokazne dokumentacije, Vijeće je navelo da "u ovoj fazi prihvatanja dokaznih materijala, implicitni uslov pouzdanosti znači samo to da mora postojati dovoljno indicija o pouzdanosti kako bi se predmet mogao smatrati prima facie. [...] Tražiti apsolutni dokaz autentičnosti nekog dokumenta prije nego što se može prihvatiti kao dokazni materijal značilo bi tražiti daleko strožu provjeru od standarda koji je predviđen potpravilom 89 (C)." Osim toga, "u vezi sa tvrdnjom da odluka lišava podnosioca zahtjeva njegovog prava na pravično suđenje predviđenog članom 20, stav 1, Statuta, nisu izneseni nikakvi razlozi kojima bi se podržala tvrdnja da se ta odredba treba tumačiti tako da ona zahtijeva unakrsno ispitivanje autora nekog dokumenta prije nego što je prihvaćen kao dokazni materijal". Prema tome, podnosilac zahtjeva nije pokazao da je odluka naštetila njegovom izvođenju dokaza i, shodno tome smatra da nije ispunio uslove potpravila 73(B)(i).

Tročlano žalbeno vijeće je nakon toga razmotrilo pitanje prihvatljivosti integralnih video traka umjesto određenih njihovih segmenata. Vijeće je zaključilo da je "[Pretresno] vijeće naglasio da se tom odlukom ni u kom slučaju ne utvrđuje eventualna težina koja će se kasnije pridati ovom dokaznom materijalu. Da bi Vijeće moglo pravilno procijeniti  težinu relevantnih dijelova video traka, ono mora imati uvid u cijele video trake kako bi moglo ocijeniti značaj pojedinih dijelova". Prema tome, "[Tročlano vijeće] smatra da podnosilac zahtjeva nije pokazao da je odluka na bilo koji način naštetila njegovom izvođenju dokaza i shodno tome smatra da Delalićev zahtjev ne zadovoljava uslove potpravila 73(B)(i) u pogledu prihvatanja video traka".

Na kraju, Tročlano žalbeno vijeće je razmotrilo da li je podnosilac zahtjeva ispunio uslove da mu se odobri ulaganje žalbe u skladu s potpravilom 73(B)(ii). Vijeće je napomenulo da "potpravilo 89(E), prema kojem ‘Vijeće može zatražiti verifikaciju autentičnosti dokaza koji su pribavljeni van suda, na koje se poziva podnosilac zahtjeva, ne funkcioniše kao preduslov kojim se onemogućava prihvatljivost dokaza u skladu s potpravilom 89(C)." Tročlano vijeće je zaključilo da "nema pravnog osnova za argument podnosioca zahtjeva da je dokaz autentičnosti odvojeni uslov za prihvatljivost dokumentarnih dokaza. [...] Podnosilac zahtjeva nije postavio niti jedno pitanje od opšte važnosti za postupke pred Međunarodnim sudom što je uslov iz pravila 73(B)(ii) da bi ga u punom sastavu razmotrilo Žalbeno vijeće ".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu