Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda pretresnog vijeća u predmetu tužilac protiv Sefera Halilovića

Presuda pretresnog vijeca u predmetu tuzilac protiv Sefera Halilovica

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE

(isključivo za medije. Nije službeni
dokument)

Haag, 14.
novembra 2005.

JP/MO/242t


PRESUDA PRETRESNOG VIJEĆA
U PREDMETU


TUŽILAC PROTIV
SEFERA HALILOVIĆA


Obavještavamo vas da je izricanje presude
u predmetu Tužilac protiv Sefera Halilovića zakazano
za srijedu, 16. novembra 2005., u 10:00 sati
u sudnici III pred Pretresnim vijećem
I u sastavu: predsjedavajući sudija Liu,
sudija El Mahdi i sudija Mumba.


Podaci o predmetu Halilović (IT-01-48)


Optuženi:


Sefer Halilović, rođen 6.
januara 1952. u Prijepolju, Sandžak, Srbija
i Crna Gora.


Dobrovoljno se predao: 25. septembra 2001.


Prebačen na MKSJ: 25. septembra 2001.


Prvo stupanje pred Sud: 27. septembra 2001.,
izjasnio se da nije kriv po svim tačkama
optužnice.


Privremeno pušten na slobodu: od 13.
decembra 2001. do početka suđenja
i od 5. septembra 2005. do 14. novembra 2005.


Suđenje je završeno.


Optužnica ("Grabovica i Uzdol")


Historija optužnice


Prvobitna optužnica podnesena je 30.
jula 2001., dopunjena 10. septembra 2001.,
potvrđena dva dana kasnije, a objelodanjena
23. septembra 2001. Dana 29. septembra 2004.,
Tužilaštvo je podnijelo izmijenjenu
optužnicu.


Činjenični navodi


U optužnici, koja je potvrđena 12.
septembra 2001., navodi se da je 1993. godine
ABiH planirala i izvela vojnu operaciju u Hercegovini
pod nazivom “NERETVA - 93”. Glavni
cilj te operacije bio je da se zaposjedne teritorija
u rukama snaga bosanskih Hrvata (HVO) od Bugojna
do Mostara, čime bi se deblokirao Mostar.


U optužnici navodi se da tokom 8. septembra
1993. u selu Grabovica se neprekidno pucalo.
Tokom naredna dva dana leševi civila bosanskih
Hrvata su viđeni u selu, uz rijeku i kako
plutaju Neretvom. U Grabovici su ukupno ubijena
33 civila bosanska Hrvata i njihova se imena
navode u optužnici.


Dalje, 14. septembra 1993. godine, u toku
operacije "NERETVA - 93", samostalni prozorski
bataljon napao je selo Uzdol koje je u to vrijeme
bilo naseljeno isključivo civilima, bosanskim
Hrvatima. U toku napada u Uzdolu je ubijeno
ukupno 29 civila bosanskih Hrvata i jedan ratni
zarobljenik HVO-a.


Prema optužnici, Halilović je od
18. jula 1993. do novembra 1993. godine bio
zamjenik komandanta Štaba Vrhovne komande
ABiH-a kao i načelnik Štaba Vrhovne
komande. Od 21. avgusta 1993. Halilović je
imenovan za vođu inspekcijskog tima i
komandanta operacije "NERETVA - 93", i kao
takav bio je najviši vojni starješina
za tu operaciju na bojištu.


Navodi se da, uprkos svojim zapovjednim dužnostima,
Halilović nije poduzeo djelotvorne mjere
da spriječi ubijanje civila u Grabovici,
te da sprovede djelotvornu istragu s ciljem
da se identifikuju počinioci ubistava
u Grabovici i Uzdolu i da ih kao komandant
operacije u skladu s tim kazni. Dalje, Halilović je
planirao i bio nosilac realizacije vojnih operacija
jedinica koje su učestvovale u operaciji "NERETVA
- 93".


Optužbe


U optužnici se Sefer Halilović tereti
na osnovu krivične odgovornosti nadređenog
(član 7 (3)) u jednoj tački za kršenje
zakona i običaja ratovanja (član
3 – ubistvo).


Suđenje


Suđenje Seferu Haliloviću počelo
je 31. januara 2005. Izvođenje dokaza
optužbe počelo je 31. januara 2005.
i trajalo do 2. juna 2005. Svjedočilo
je 39 svjedoka optužbe. Izvođenje
dokaza odbrane počelo je 27. juna 2005.
i trajalo do 8. jula 2005. Svjedočila
su tri svjedoka odbrane. Strane u postupku
iznijele su svoje završne riječi
30. i 31. augusta 2005. Suđenje je trajalo
77 sudskih dana.


Pretresno vijeće I:


sudija Liu Daqun (predsjedavajući)

sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba

sudija Amin El Mahdi


Tužilaštvo:


g. Philip Weiner

gđa Sureta Chana

g. David Re

g. Manoj Sachdeva


Advokati odbrane:


g. Peter Morrissey

g. Guénaël Mettraux


*****


Postupke pred Međunarodnim
sudom možete pratiti Internet stranici


Međunarodnog suda http://www.un.org/icty/index-b.html