Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno vijeće III izdalo je nalog o privremenom puštanju na slobodu Milana Simića

Press Release . Communiqué de presse . Priopćenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS

CHAMBRES DE 1ere
INSTANCE

RASPRAVNA
VIJEĆA

 

Hag, 30. maja 2000.

JL/P.I.S./506-t


PRETRESNO
VIJEĆE III IZDALO JE NALOG O PRIVREMENOM PUŠTANJU NA SLOBODU MILANA
SIMIĆAPretresno vijeće III
u sastavu: predsjedavajući sudija Patrick Robinson, sudija David Hunt
i sudija Mohamed Bennouna, izdalo je nalog o privremenom puštanju na slobodu
Milana Simića pod određenim uslovima koji su navedeni u odluci.


Donoseći odluku, Pretresno
vijeće je razmotrilo argumente koju su iznijele obje strane i, između
ostalog, uzelo je u obzir sljedeće:


"da Sudsko vijeće
nalazi da navodi Tužilaštva da amandman na pravilo 65(B) (kojim je
uklonjen zahtjev za posebnim okolnostima) treba ignorisati jer se
smatra da nije u skladu sa Statutom nemaju osnova, i nalazi da je
amandman u potpunosti u skladu sa Statutom i međunarodno priznatim
standardima o pravima optuženog…,
"

"da se
odluka u vezi sa tim da li treba odobriti privremeno puštanje na slobodu
mora donijeti uzimajući u obzir posebne okolnosti svakog slučaja
i odobrenje se može izdati samo ukoliko Pretresno vijeće
smatra da će se optuženi
"pojaviti
na suđenju i, ukoliko bude pušten, neće predstavljati opasnost
za žrtve, svjedoke ili druge osobe,
"

"da
je optuženi oslobođen krivice po navodima da je uticao na svjedoke
i da ništa u navodima tužilaštva ne izaziva uvjerljivu bojazan da
optuženi jeste ili da će uticati
na bilo koju žrtvu ili svjedoka
ukoliko bude pušten,
"

"fizičko
stanje optuženog,
"

"da Pretresno vijeće
smatra da će se optuženi, ukoliko
bude pušten na slobodu, pojaviti na suđenju i, dalje, da neće
predstavljati opasnost za
žrtve, svjedoke i druge osobe,
"

"da se optuženi dva
puta dobrovoljno predao Međunarodnom sudu, da se jednom vratio na
suđenje i da je ranije bio privremeno pušten na slobodu od strane
Međunarodnog suda i da se ponašao u skladu sa nalozima u vezi sa njegovim
puštanjem,"

"da je optuženi
dao garancije koje je Pretresno vijeće
tražilo u svom nalogu od 16. maja 2000."

Pretresno vijeće je takođe
odbilo molbu tužilaštva da se odloži svaka odluka kojom se optuženom odobrava
zahtjev za privremeno puštanje na slobodu i izdalo nalog da se Simić
pusti čim se obave neophodne pripreme u Sekretarijatu.


Tužilaštvo ipak može u roku
od sedam dana podnijeti zahtjev za dozvolu za podnošenje žalbe protiv
ove odluke u skladu sa pravilom 65 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog
suda.


PODACI O PREDMETU


Ova odluka Pretresnog vijeća
je donijeta nakon zahtjeva za privremeno puštanje na slobodu koji je Milan
Simić podnio 16. decembra 1999.
Odluka po zahtjevu je odložena do završetka postupka o nepoštivanju suda
koji je vođen protiv Simića i njegovog bivšeg advokata g. Branislava
Avramovića.


Pretresno vijeće je 29.
maja donijelo jednoglasnu odluku da navodi o nepoštivanju Suda protiv
Milana Simića i g. Avramovića nisu "dokazani izvan razumne sumnje"
i zato nijedan od respondenata nije proglašen krivim za nepoštivanje
Suda (pogledati saopštenje za javnost broj 483).


Tužilaštvo je 26. aprila
2000. podnijelo "dodatne primjedbe u vezi sa zahtjevom Simića za privremeno
puštanje na slobodu" u skladu sa nalogom o rasporedu koji je Pretresno
vijeće izdalo 19. aprila 2000.


Pretresno vijeće je
16. maja 2000. donijelo odluku po zahtjevu za privremeno puštanje na slobodu.
Budući da još uvijek nije smatralo da postoji dovoljno garancija za
odobrenje ovih zahtjeva, Pretresno vijeće je izdalo nalog Milanu Simiću
da u roku od 14 dana podnese određene pismene garancije i jamstva nadležnih
organa, kao i svoja lična, kao što je navedeno u nalogu.


Odbrana je predala svoje
podneske kao odgovor na nalog Pretresnog vijeća i 25. maja 2000. obezbijedila
zahtijevane garancije.


Milan Simić
je jedan od petorice optuženih u predmetu Bosanski Šamac. Dvojica suoptuženih,
Miroslav Tadić i Simo Zarić,
nedavno su privremeno pušteni na slobodu (pogledati saopštenje za javnost
broj 492). Stevan Todorović
je u pritvoru Suda, a Blagoje Simić
je još uvijek na slobodi.


*****