Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno vijeće III naložilo sekretaru MKSJ-a da povuče odluku o imenovanju amicus curae

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

CHAMBERS
CHAMBRES
SUDSKA VIJEĆA
 

Hag, 11. oktobra 2002.
JL/P.I.S./702-t

PRETRESNO VEĆE III NALOŽILO SEKRETARU MKSJ-a DA
POVUČE ODLUKU O IMENOVANJU AMICUS CURIAE

Dana 10. oktobra 2002, sudija May, predsedavajući sudija Pretresnog veća III koje zaseda u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića donelo je usmeni nalog kojim "nalože sekretaru da povuče odluku o imenovanju Michaila Wladimiroffa kao amicus curiae."

Ova odluka je doneta nakon pritužbe optuženog na članke koji su se pojavili u dva lista. Prvi je objavljen 7. septembra 2002. u "Haaghse Courantu," holandskim dnevnim novinama, a drugi 13. septembra 2002. u bugarskim novinama "Kultura". Oba ova članka odnose se na intervjue koje je dao g. Wladimiroff, jedan od trojice amici curiae u ovom predmetu.

Izdajući nalog, sudija May je rekao sledeće:

"Veće je vrlo pažljivo razmotrilo ovaj slučaj i zaključilo da izjave gospodina Wladimiroffa, čak i ako se prihvate data objašnjenja, ozbiljno dovode u pitanje primerenost njegovog daljeg angažovanja kao amicus curie. Veće primećuje da je on ne samo komentarisao delove predmeta u kojima su već izvedeni dokazi, već je davao ocene i o onim delovima predmeta za koje dokazi još nisu izvedeni, te i da se u oba slučaja čini da je formirao stav o ovom predmetu koji ide na štetu optuženog. Naročito brine stav da se optuženi mora proglasiti krivim bar po nekim optužbama. Po mišljenju Veća, te izjave uzete u celini mogle bi se razumno protumačiti kao predrasude od strane amicus curiae.

Sam koncept amicus curiae podrazumeva poverenje Suda u "prijatelja" i to da će se on ponašati korektno u izvršavanju svojih obaveza. Pod ovim okolnostima, Veće ne može biti sigurno da će amicus curiae izvršavati svoje obaveze (koje uključuju i sketanje pažnje na mogućnosti odbrane koje optuženom stoje na raspolaganju) sa potrebnom nepristrasnošću.

U skladu sa tim, Veće je naložilo sekretaru Suda da povuče odluku o imenovanju g. Wladimiroffa kao amicus curiae. Ovo je odluka koju Veće sa žaljenjem donosi budući da je g. Wladimiroff, kao i ostali amici curiae Sudu pružao korisnu pomoć."

*****

Integralni tekst odluke na engleskom jeziku se na zahtev može dobiti od Službe za informisanje javnosti. Takođe je dostupna na Internet stranici MKSJ-a: www.icty.org