Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno vijeće naložilo da se imenuje branilac u predmetu Radovana Karadžića

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VIJEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Haag, 5. novembar 2009.
NJ/MOW/PR1337t


Pretresno vijeće naložilo da se imenuje branilac u predmetu Radovana Karadžića


Radovana Karadžića

Pretresno vijeće danas je donijelo odluku u kojoj je naložilo sekretaru da imenuje branioca da se pripremi da zastupa interese Radovana Karadžića na suđenju.

Vijeće je dalje odlučilo da se imenovanom braniocu daju tri i po mjeseca da se pripremi za suđenje, čime je nastavak suđenja zakazan za 1. mart 2010.

Suđenje Radovanu Karadžiću počelo je 26. oktobra 2009., ali se optuženi nije pojavio na zakazanom početku suđenja tvrdeći da njegova odbrana nije spremna i pored odluka Pretresnog i Žalbenog vijeća u kojima se navodi da mu je bilo dato dovoljno vremena.

Pretresno vijeće je 22. oktobra, 26. oktobra, 27. oktobra i ponovo 2. novembra upozorilo optuženog da njegovo opstruktivno ponašanje može imati za posljedicu nametanje branioca i nastavak postupka bez njega. Dana 3. novembra održan je administrativni pretres na kom su strane u postupku pozvane da predaju podneske o nastavku suđenja.

“Ni od jednog branioca, čak ni onog najiskusnijeg i najefikasnijeg, ne može se razumno očekivati da bude u poziciji da pomogne optuženom, a samim tim i procesu suđenja, ako nema dovoljno vremena za pripremu”, zaključilo je Pretresno vijeće. “Prema tome, biće potrebno da postupak odgodi na nekoliko mjeseci prije nego što mogne nastaviti sa suđenjem sa nekom vrstom imenovanog branioca”.

Odluka Pretresnog vijeća da imenuje branioca uslijedila je nakon što je Vijeće zaključilo da je Karadžić “u znatnoj mjeri i uporno ometao pravično i ekspeditivno vođenje suđenja time što je odbijao da prisustvuje pretresima sve do tada dok on ne bude smatrao da je spreman”.

Međutim, s obzirom na to da je pravo na samozastupanje fundamentalno, optuženi će i dalje sam sebe zastupati, između ostalog i tako što će se baviti pitanjima koja će se svakodnevno pojavljivati, kao što je podnošenje podnesaka i odgovora na podneske optužbe, i dalje se pripremati za suđenje.

Pretresno vijeće je zaključilo da ukoliko optuženi i dalje bude odsutan u nastavku suđenja u martu, ili ako se bude ponašao na bilo koji drugi način koji ometa pravično i ekspeditivno vođenje suđenja, izgubiće pravo na samozastupanje, neće više imati pravo na pomoć dodijeljenog tima odbrane, a imenovani branilac će preuzeti odbranu kao dodijeleni branilac.

Ukoliko se Karadžić ne bude tako ponašao, suđenje će se nastaviti tako što će optuženi i dalje sam sebe zastupati, a imenovani branilac će prisustvovati suđenju i biti na raspolaganju da interveniše kad god Vijeće utvrdi da je to potrebno.


*****

Cjelokupni tekst ove odluke dostupan je na engleskom jeziku na internet stranici MKSJ-a na:
http://www.icty.org/x/cases/karadzic/tdec/en/091105.pdf


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org