Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 18. septembar 2013

                                                                
Datum: 18.09.2013.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:
   
Dobar dan,

Počeću s informacijama o podnescima u postupcima tokom protekle sedmice.

U postupku protiv Vojislava Šešelja, predsedavajući sudija Antonetti juče je izdao nalog kojim se ukida Nalog o rasporedu od 12. aprila, kojim je izricanje presude Pretresnog veća bilo zakazano za 30. oktobar. Ovo ukidanje je na snazi do rešenja pitanja u vezi s diskvalifikacijom sudije Harhoffa.

Takođe u predmetu Šešelj, predsednik Meron je 13. septembra odbacio Šešeljevu pritužbu u vezi s privilegovanom telefonskom komunikacijom sa njegovim pravnim savetnicima. Optuženi je tvrdio da mu je onemogućeno da ostvaruje privilegovanu komunikaciju sa svojim pravnim savetnicima putem telefona i zatražio je od predsednika da se ona omogući. Predsednik Meron je ustanovio da je privilegovana komunikacija već omogućena počevši od 19. avgusta, te da je stoga ovaj zahtev irelevantan. Pritužba je stoga odbačena u celosti.
   
U postupku protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina, dva tima odbrane su 11. septembra podnela zajednički zahtev u vezi s predstojećim ponovnim razmatranjem Odluke o izuzeću sudije Harhoffa u predmetu Šešelj koje treba da izvrši Komisija. Ovaj zajednički zahtev podnet je na osnovu toga što oba tima odbrane imaju interes za konačnu odluku Komisije jer je sudija Harhoff bio član Pretresnog veća koje je osudilo Stanišića i Župljanina. U svom zahtevu oba tima odbrane tvrde, između ostalog, da nema osnove za ponovno razmatranje odluke o izuzeću.

U postupku protiv Radovana Karadžića, Žalbeno veće  je 12. septembra u celini odbacilo Karadžićevu žalbu na ‘Odluku po zahtevu optuženog za razdvajanje tačke 1 i privremenu obustavu izvođenja dokaza odbrane’ koju je Pretresno veće donelo 2. avgusta. U odgovoru na pitanja koja je optuženi pokrenuo u svojoj žalbi Žalbeno veće je ustanovilo da se Odluka Žalbenog veća po zahtevu u skladu s pravilom 98bis eksplicitno odnosi na primedbe u vezi sa spajanjem genocidne namere i actus reus za genocid i da je Pretresno veće ispravno utvrdilo da je Odluka Žalbenog veća po zahtevu u skladu s pravilom 98bis  donela konačno rešenje u vezi sa zahtevom optuženog za oslobađajuću presudu u skladu s pravilom 98bis. Odluka Žalbenog veća po zahtevu u skladu s pravilom 98bis izrečena 11. jula 2013. ukinula je odluku Pretresnog veća kojom je Karadžić oslobođen krivice za genocid u određenim opštinama Bosne i Hercegovine prema tački 1 vratila optužbe protiv Karadžića po ovoj tački.

U predmetu Prlić i drugi, statusna konferencija će biti održana 8. oktobra u 10:00 časova u sudnici III. Pretresno veće je 29. maja 2013. šestoricu bivših visokih zvaničnika osudilo za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine počinjene od 1992. do 1994. godine.

U postupku protiv Zdravka Tolimira, statusna konferencija će biti održana 28. oktobra u 10:00 časova u sudnici I. Tolimir, bivši pomoćnik komandanta za obaveštajno-bezbednosne poslove Glavnog štaba vojske bosanskih Srba (VRS) 12. decembra 2012. osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine počinjene tokom 1995. nakon pada enklava Srebrenice i Žepe u Bosni i Hercegovini. 

U sudnicama, suđenje Ratku Mladiću je zakazano za ovu i sledeću sedmicu prema rasporedu. Juče je svedočenje počeo Manojlo Milovanović, bivši načelnik Glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Tužilaštvo je do sada pozvalo 139 svedoka u ovom sudskom postupku.
 
Na suđenju Goranu Hadžiću, svedok tužilaštva Vilim Karlović danas je počeo i završio svoje svedočenje. Vilim Karlović je bio pripadnik Hrvatske vojske, a zarobljen je tokom rata u Vukovaru. Tužilaštvo je do sada pozvalo 78 svedoka u ovom sudskom postupku. Suđenje je privremeno prekinuto do kraja sledeće sedmice.

Na kraju, podsećam da je nastavak suđenja Radovanu Karadžiću zakazan za 28. oktobar.

Tužilaštvo:

Ljiljana Piteša, viši referent Tužilaštva za informativnu delatnost nije dala nikakvu izjavu.

Pitanja:

Jedan novinar je zatražio informacije o datumu i kandidatima za predstojeće izbore za predsednika, kao i da li će glasanje biti javno. Spalińska je objasnila da će izbori biti održani na jesen i da je to unutrašnje pitanje Međunarodnog suda, te da dodatni detalji neće biti obelodanjivani javnosti.