Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Seferu Haliloviću odobreno privremeno puštanje na slobodu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES
DE 1ere INSTANCE
PRETRESNA
VIJEĆA
 

Hag,
14. decembar 2001.

CC/P.I.S./650-t


SEFERU
HALILOVIĆU ODOBRENO PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU


Pretresno
vijeće III, u sastavu: sudija Richard May (predsjedavajući) i
sudije Patrick Robinson i 0-Gon Kwon je u četvrtak, 13. decembra,
izdalo pismeni nalog kojim odobrava zahtjev Sefera Halilovića za privremeno
puštanje na slobodu i nalaže da se odmah pusti.


Optuženi
je pušten na slobodu u petak, 14. decembra 2001.


Nalog
Pretresnog vijeća je izdat nakon zahtjeva optuženog od 28. novembra
2001. i odgovora tužioca od 6. decembra 2001. u kojem se Tužilaštvo nije
protivilo zahtjevu pod uslovom da optuženi da određene garancije i
pristane na određene obaveze. Pretresno vijeće je zadovoljno načinom
na koji je optuženi to učinio u svoje ime i preko vlade Federacije
Bosne i Hercegovine.


Prilikom
razmatranja zahtjeva za privremeno puštanje na slobodu, Pretresno vijeće
je takođe uzelo u obzir činjenicu da se "optuženi dobrovoljno
predao Međunarodnom sudu
" i "uvjerilo se da će
se optuženi pojaviti na suđenju i … da neće predstavljati opasnost
za žrtve, svjedoke ili druge osobe
."


Konačno,
u nalogu se navode uslovi kojima optuženi mora da se povinuje za vrijeme
svog privremenog boravka na slobodi i navodi da će on "odmah
biti pritvoren ukoliko ih prekrši.
"


PROCEDURALNI
KONTEKST


Sefer
Halilović se 25. septembra 2001. dobrovoljno predao Međunarodnom
sudu (pogledati Saopštenje za javnost broj 622) i na prvom pojavljivanju
27. septembra se izjasnio da nije kriv.


Optužnica
je prvobitno zavedena od strane tužioca 30. jula 2001. Ona je izmijenjena
i dopunjena 10. septembra 2001. i potvrđena od strane sudije Wald
12. septembra 2001. Optužnica je bila pod pečatom do pritvaranja Sefera
Halilovića.


U
optužnici se navodi da je Sefer Halilović od 18. jula 1993. do novembra
1993. bio zamjenik komandanta Štaba Vrhovne komande ABiH-a i načelnik
Štaba Vrhovne komande ABiH-a. Od 21. augusta 1993., Sefer Halilović
je bio vođa inspekcijskog tima i komandant operacije "NERETVA
- 93" i kao takav, Sefer Halilović je bio najviši vojni starješina
za tu operaciju. Glavni cilj operacije "NERETVA - 93" bio je
da se pokretanjem ofanziva u toj zoni zaposjedne teritorija u rukama snaga
bosanskih Hrvata (HVO) od Bugojna do Mostara, čime bi se deblokirao
Mostar.


Navodi
se da Sefer Halilović, uprkos svojih dužnosti komandanta, nije preduzeo
djelotvorne mjere da spriječi ubijanje civila u Grabovici i nije preduzeo
korake da sprovede pravu istragu sa ciljem da se identifikuju počinioci
ubijanja u Grabovici i Uzdolu, niti da ih kao komandant operacije u skladu
s tim kazni. Dalje, Sefer Halilović je planirao i bio nosilac realizacije
vojnih operacija od strane jedinica koje su učestvovale u operaciji
"NERETVA - 93".


Optuženi
se tereti na osnovu krivične odgovornosti nadređenog (član
7(3)) Statuta Suda za kršenja zakona i običaja ratovanja (član
3 Statuta Suda - ubistvo).


*****