Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje Naseru Oriću počeće u srijedu, 6. oktobra 2004.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ERE INSTANCE
PRETRESNO VIJEĆE

Den Haag, 4. oktobra 2004.

JP/P.I.S./897-t


SUĐENJE NASERU ORIĆU POČEĆE U SRIJEDU,

6. OKTOBRA 2004.


Dana 22. septembra 2004., Pretresno vijeće II u sastavu: sudija Carmel Agius (predsjedavajući), sudija Hans Henrik Brydensholt i sudija Albin Eser izdalo je nalog kojim se potvrđuje da će suđenje Naseru Oriću početi u srijedu, 6. oktobra u 9:00 časova u sudnici I.


PODACI O PREDMETU


U Izmijenjenoj optužnici podnesenoj 16. jula 2003. navodi se da su između 24. septembra 1992. i 20. marta 1993. godine, pripadnici vojne policije pod komandom i kontrolom Nasera Orića zatvorili nekoliko lica srpske nacionalnosti u Stanicu javne bezbjednosti u Srebrenici i u zgradu koja se nalazila iza zgrade Skupštine opštine Srebrenica. Navodi se da su ti zatočenici podvrgnuti fizičkom zlostavljanju, i da su im nanijete teške patnje i povrede tijela i zdravlja. U nekim slučajevima zatvorenici su premlaćeni nasmrt.


U optužnici se nadalje navodi da su u periodu od maja 1992. do februara 1993. godine, muslimanske oružane jedinice preduzimale razne vojne operacije protiv snaga vojske bosanskih Srba (“VRS”). Tokom tih operacija, muslimanske oružane jedinice su u opštinama Bratunac, Srebrenica i Skelani spalile i na druge načine razorile i opljačkale najmanje pedeset sela i zaselaka sa pretežno srpskim stanovništvom. Zbog toga je iz tog područja izbjeglo na hiljade Srba.


Optužnica u općim crtama navodi da je sve vrijeme na koje se odnose optužbe u ovoj optužnici, na osnovu svog položaja i ovlašćenja komandanta, Naser Orić komandovao svim jedinicama koje su djelovale u njegovoj zoni odgovornosti. To se odnosi na sve jedinice koje su učestvovale u borbenim dejstvima u opštinama Srebrenica i Bratunac u Bosni i Hercegovini, a naročito u borbama na Rupovom Brdu 10. juna 1992., u Ratkovićima 21. i 27. juna 1992., u Ježestici 8. augusta 1992., Fakovićima 5. oktobra 1992., u Bjelovcu od 14. do 19. decembra 1992. i u Kravici 7. i 8. januara 1993., te na sve jedinice, uključujući jedinice vojne policije, koje su učestvovale u privođenju i zatvaranju lica srpske nacionalnosti u Srebrenici.


Prema optužnici, Naser Orić je pokazao da je imao i de jure i de facto komandu i kontrolu u oblasti vojnih pitanja, te da je imao efektivnu kontrolu nad svojim podređenima.


Optužbe


Optužnica tereti Nasera Orića i na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta):


u dvije tačke za kršenje zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta – bezobzirno razaranje gradova, sela i naselja koje nije opravdano vojnom nuždom; pljačka javne ili privatne imovine).

Optužnica takođe tereti Nasera Orića na osnovu krivične odgovornosti nadređenog (član 7(3) Statuta):


u četiri tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta – ubistvo; okrutno postupanje; bezobzirno razaranje gradova, sela i naselja koje nije opravdano vojnom nuždom; pljačka javne ili privatne imovine).