Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje Rasimu Deliću počinje 9. Jula

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Haag, 6. jul 2007.
CT/MOW/PA314t

SUĐENJE RASIMU DELIĆU POČINJE 9. JULA

Suđenje Rasimu Deliću, bivšem komandantu Armije Bosne i Hercegovine, počeće 9. jula 2007. u 14:15 sati, u sudnici I.

Kao komandant Glavnog štaba Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) od juna 1993. do septembra 2005., Delić se tereti na osnovu komandne odgovornosti za ubistvo, okrutno postupanje i silovanje koje su počinile snage pod njegovom komandom.

Konkretno, Delić se tereti da nije preduzeo nužne i razumne mjere da kazni počinioce pogubljenja zarobljenih civila i vojnika bosanskih Hrvata koji su se predali u selima Maline i Bikoši u opštini Travnik u srednjoj Bosni i Hercegovini.

Takođe se tereti da nije preduzeo nužne i razumne mjere da spriječi mučenje, premlaćivanja, ubistva i odrubljivanja glava vojnika vojske bosanskih Srba, koje su počinili njegovi potčinjeni u logoru Kamenica, objektu ABiH u srednjoj Bosni i Hercegovini. Pored toga, tereti se da nije spriječio silovanje tri žene koje su takođe izvršili njegovi potčinjeni u logoru Kamenica.

Prema navodima optužnice, dana 8. juna 1993., kada je Rasim Delić stupio na dužnost komandanta Glavnog štaba, jedinice 3. korpusa ABiH, uključujući 306. brdsku brigadu, 7. Muslimansku brdsku brigadu i mudžahedine, izvršile su napad na selo Maline u opštini Travnik. Nakon predaje snaga Hrvatskog vijeća obrane (HVO), pripadnici vojne policije 306. brdske brigade ABiH zarobili su više od 200 civila, bosanskih Hrvata, i vojnika HVO-a i naredili im da pješke krenu prema obližnjem selu Mehurići. Kod sela Poljanice, nekoliko stotina metara od Mehurića, jedna grupa od desetak mudžahedina i lokalnih vojnika, bosanskih Muslimana, naredila je koloni da se zaustavi, izdvojila približno 35-40 bosanskih Hrvata i vojnika HVO-a koji su se predali i naredila im da krenu pješke natrag u pravcu Malina. Kad je grupa stigla na raskrsnicu koja vodi prema selu Bikoši, mudžahedini su neselektivno otvorili vatru na tu grupu, a neke od onih koji su preživjeli pogubili su pucajući im u glavu. Prema navodima optužnice, Rasim Delić je bio obaviješten o tim ubistvima i ranjavanjima, ali ipak nije preduzeo nužne i razumne mjere da kazni počinioce.

U optužnici se dalje navodi da je u ranim satima 21. jula 1995., odred 'El Mudžahid' iz sastava 3. korpusa ABiH izvršio napad na Krčevine u opštini Zavidovići. Više pripadnika vojske bosanskih Srba (VRS) je zarobljeno i odvedeno u selo Livade, odakle su kasnije prebačeni u logor Kamenica u dolini Gostovići. U optužnici se navodi da su zarobljeni vojnici VRS-a svakodnevno batinani, a dvojicu vojnika su pripadnici odreda 'El Mudžahid' ubili i odrubili im glave. Prema navodima optužnice, 24. jula 1995., jednom zarobljenom pripadniku VRS-a, u logoru Kamenica je odrubljena glava, a svi drugi zarobljenici su primorani da odrubljenu glavu poljube, nakon čega je glava okačena o jednu kuku na zidu prostorije u kojoj su držani zarobljenici.

U optužnici se dalje navodi da su 10. septembra 1995., poslije združene ofanzive koju je odobrio Štab Vrhovne komande, jedinice pod komandom 2. i 3. korpusa ABiH izvele vojnu operaciju protiv snaga VRS-a na isturenom potezu planina Ozren-Vozuća i zaposjele područje koje je ranije držao VRS. Dana 11. septembra 1995., zarobljeno je približno 60 ljudi, prvenstveno vojnika VRS-a i nekoliko civila, uključujući tri žene, koji su ostali poslije zauzimanja Vozuće. Prema navodima optužnice, ta grupa je zatočena u jednu halu u obližnjem selu Kesten, opština Zavidovići. Žene su batinane i udarane nogama, metalnim šipkama i kundacima, i podvrgnute seksualnom zlostavljanju, uključujući silovanje. Navodi se da su između 11. i 17. septembra, pripadnici 'El Mudžahida' ubili većinu od približno 50 zarobljenika vojnika VRS-a. Do 17. septembra 1995. na životu je ostalo manje od desetak vojnika VRS.

Dana 17. septembra 1995. ili oko tog datuma, grupa od 10 vojnika VRS-a predala se snagama ABiH nekoliko kilometara sjeverozapadno od Vozuće. Nakon predaje, prebačeni su u logor Kamenica gdje su teško premlaćivani sve vrijeme dok su bili tamo. Jedan stariji bosanski Srbin, koji je takođe bio zatočen u istoj prostoriji, je isprebijan, svučena mu je odjeća i dobio je da pije vodu pomiješanu s benzinom. Poslije nekoliko dana on je preminuo u logoru.

U optužnici se navodi da je Rasim Delić bio obaviješten da odred 'El Mudžahid' upravlja logorom Kamenica i da su njegovi pripadnici skloni vršenju krivičnih djela, naročito zločina nad zarobljenim neprijateljskim borcima i civilima. Štaviše, Rasim Delić je znao ili je bilo razloga da zna da se vojnici iz odreda 'El Mudžahid' pod njegovom komandom i rukovođenjem spremaju da počine krivična djela ili su ih već počinili, a nije preduzeo nužne i razumne mjere da spriječi zločine i kazni njihove počinioce.

Rasim Delić je jedan od najviših vojnih starješina Armije Bosne i Hercegovine kojem će se suditi pred Međunarodnim sudom. Optužen je 16. februara 2005. po četiri tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja, a dobrovoljno se predao 27. februara. Dana 6. maja 2005., Delić je privremeno pušten na slobodu u Bosnu i Hercegovinu, a u pritvor MKSJ-a se vratio 25. juna 2007.

Pretresno vijeće u ovom predmetu biće u sljedećem sastavu: sudija Bakone Moloto, sudija Frederick Harhoff i sudija Flavia Lattanzi. Tužilaštvu je dodijeljeno 170 sati, odnosno približno 40 dana suđenja za izvođenje dokaza, uključujući svjedočenja najviše 55 svjedoka.

*****

Integralan tekst optužnice i druge informacije o predmetu možete naći na sljedećoj adresi:
http://www.un.org/icty/bhs/frames/cases.htm

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na stranici Suda:

www.un.org/icty