Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudija Agius i sudija Liu izabrani za predsednika i potpredsednika MKSJ

Međunarodni sud | | Hag |

Na specijalnoj plenarnoj sednici koja je održana danas, 21. oktobra 2015, stalne sudije Međunarodnog suda su aklamacijom izabrale sudiju Carmela Agiusa (Malta) za predsednika i sudiju Liu Daquna (Kina) za potpredsednika MKSJ. Sudija Agius i sudija Liu nasleđuju predsednika Merona i potpredsednika Agiusa i obavljaće te funkcije tokom dvogodišnjeg mandata koji počinje 17. novembra 2015. U prilogu su kratke biografije sudije Agiusa i sudije Liua.       

 

Sudija Carmel Agius

Sudija Carmel Agius je trenutno potpredsednik Međunarodnog suda i tu funkciju obavlja od 2011. godine. Takođe je član zajedničkog Žalbenog veća Međunarodnog suda i MKSR. Sudija Agius je prvi put izabran za sudiju Međunarodnog suda 2001. godine, a reizabran 2004. godine. Od 2003. do 2010. godine bio je predsedavajući u Pretresnom veću II MKSJ, i u tom je periodu predsedavao na suđenjima Brđaninu, Oriću, kao i u predmetu Popović i drugi sa više optuženih. Bio je uključen u još nekoliko predmeta prilikom prvih pojavljivanja optuženih, kao i tokom priprema i rešavanja u pretpretresnoj fazi.

Od 2010. godine radi na žalbenim predmetima pred MKSJ i MKSR. Trenutno predsedava u više žalbenih postupaka. Od 2003. godine predsedava Komisijom za Pravilnik o postupku i dokazima MKSJ i član je Kolegijuma Međunarodnog suda. Tokom 2010. i 2011, u ime Međunarodnog suda je koordinirao i priveo kraju proces sastavljanja Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma za međunarodne krivične sudove, podnetog Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji ga je i prihvatio, posle čega su ga usvojile sudije Mehanizma. Za sudiju Mehanizma je izabran 2011. godine.

Pre nego što je izabran za sudiju Međunarodnog suda, sudija Agius bio je viši sudija Apelacionog suda Malte i Ustavnog suda Malte, a u više navrata je obavljao funkciju vršioca dužnosti vrhovnog sudije. Između 1999. i 2008. godine sudija Agius bio je član Stalnog arbitražnog suda. Od 1990. do 2001. godine bio je na čelu malteške delegacije na svim godišnjim sednicama Komisije Ujedinjenih nacija za prevenciju kriminaliteta i krivično pravosuđe u Beču. Bio je predstavnik malteške vlade na VII, VIII, IX i X Kongresu Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminaliteta i postupanju prema delinkventima.

Između 1996. i 1998. godine sudija Agius predstavljao je maltešku Vladu na sednicama Pripremnog odbora Ujedinjenih nacija o predloženom Stalnom međunarodnom krivičnom sudu. Bio je vršilac dužnosti šefa delegacije i savetnik malteške Vlade na Konferenciji opunomoćenika Ujedinjenih nacija o Međunarodnom krivičnom sudu 1998. godine u Rimu, na kojoj je aktivno sudelovao u pregovorima i u ime Malte potpisao Završni dokument. Kasnije je predstavljao Maltu tokom rada Pripremne komisije za stalni Međunarodni krivični sud, koja je sastavljala Pravilnik o postupku i dokazima, kao i Definicije krivičnih dela te institucije.

Od 1996. do 1999. godine bio je prorektor Malteškog univerziteta, a između 1998. i 2004. bio je član uređivačkog odbora Mediteranskog časopisa za ljudska prava koji je objavljivala Fondacija za međunarodne studije Pravnog fakulteta Malteškog univerziteta. Između 1989. i 2001. godine sudija Agius bio je predstavnik malteških pravosudnih institucija u centralnom veću Međunarodnog udruženja sudija.

 

Sudija Liu Daqun

Sudija Liu Daqun je sudija zajedničkog Žalbenog veća MKSJ i MKSR, kao i Mehanizma za međunarodne krivične sudove. Za sudiju MKSJ ga je 2000. godine imenovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija a Generalna skupština Ujedinjenih nacija ga je reizabrala 2001. i 2004. godine. Od 2001. do 2005. godine, sudija Liu je bio predsedavajući sudija Pretresnog veća I, koje je postupalo u predmetima Naletilić i Martinović, Blagojević i Jokić, i Halilović, između ostalih. Takođe je član Stalnog arbitražnog suda kao i Instituta za međunarodno pravo.

Sudija Liu od 2005. godine radi na žalbenim predmetima Međunarodnog suda i MKSR, i predsedavao je u postupku u predmetu Šainović i drugi pred MKSJ, kao i u predmetu Gatete pred MKSR. Sudija Liu je član žalbenog veća u sva tri aktuelna žalbena predmeta pred MKSJ (Stanišić i Simatović, Stanišić i Župljanin i Prlić i drugi).

Pre nego što je izabran za sudiju Međunarodnog suda, sudija Liu je obavljao niz funkcija u kineskom ministarstvu spoljnih poslova, dostigavši 1999. godine do položaja ambasadora Narodne Republike Kine na Jamajci i stalnog predstavnika Narodne Republike Kine pri Međunarodnom telu za režim morskog dna. Sudija Liu je takođe bio zamenik šefa kineske delegacije i glavni pregovarač na Rimkoj konferenciji o osnivanju Međunarodnog krivičnog suda.

Sudija Liu iza sebe ima uglednu akademsku karijeru. On je 1994. godine imenovan za profesora međunarodnog prava na Kineskom univerzitetu prava i političkih nauka, a za profesora pri Centru za kooperativne inovacije i pravosudnu civilizaciju istog univerziteta imenovan je 2013. godine. Redovno drži predavanja o međunarodnom pravu širom Kine, kao i u inostranstvu. Sudija Liu, između ostalih, predaje i na Pravnom fakuletu Univerziteta u Wuhanu (od 1997. godine) i Kineskom univerzitetu spoljnih poslova (od 1998. godine).