Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudije će uskoro razmotriti dvije molbe za ustupanje nadležnosti u vezi s pitanjima koja se tiču bosanskih Hrvata i vođstva bosanskih Srba

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VIJEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 24. april 1995
PC/PIO/006t

Sudije će uskoro razmotriti dvije molbe za ustupanje nadležnosti u vezi s pitanjima koja se tiču bosanskih Hrvata i vođstva bosanskih Srba

Pretresna vijeća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju sastaće se u utorak 9. maja 1995. i u ponedeljak 15. maja 1995. da bi razmotrila dvije molbe za ustupanje nadležnosti koje je tužilac podnio u petak 21. aprila 1995.

Obje molbe se odnose na istrage i krivične postupke koje vodi Republika Bosna i Hercegovina: istrage se odnose na pitanja koja su u bliskoj vezi s istragama koje trenutno vodi Tužilaštvo. Shodno tome, tužilac traži da preuzme istrage koje vodi Vlada RBiH i da se rezultati njenih istraga proslijede Tužilaštvu.


Istrage


1. Istraga u Lašvanskoj dolini

Od jula 1994. godine Tužilaštvo vodi istragu o zločinima za koje se navodi da su počinjeni od septembra 1992. do juna 1993. godine u dolini rijeke Lašve (centralna Bosna i Hercegovina).

Istražitelji Tužilaštva prikupili su brojne izjave i dokumente koji potkrepljuju navode da su napadi na Ahmiće, Vitez i druga mjesta bili planirani i da su kao posljedicu imali hotimično ubistvo velikog broja bespomoćnih ljudi, zaštićenih prema međunarodnom pravu, što je kulminiralo masovnim lišavanjem života muslimanskog stanovništva na tom području i nezakonitim uništavanjem nekretnina i privatne imovine.

Tužilaštvo posjeduje dokaze koji identificiraju veći broj počinilaca bosanskih Hrvata.


2. Istraga vođstva bosanskih Srba

Tužilaštvo se trenutno bavi istragom krivične odgovornosti vođstva bosanskih Srba na Palama, prevashodno njihovog vođe Radovana Karadžića, vođe njihove vojske Ratka Mladića i bivšeg načelnika njihove specijalne policije, Miće Stanišića.

Istrage u vezi s ovom trojicom osumnjičenih pokrivaju širok spektar mogućih krivičnih djela: genocid, druga teška djela usmjerena protiv civilnog stanovništva, kao i uništavanje kulturnih i istorijskih spomenika.

Tužilac se osim toga bavi utvrđivanjem individualne krivične odgovornosti ovih lica u vezi s krivičnim djelima navedenim u optužnicama koje su već podignute pred Međunarodnim sudom. U tim optužnicama, optuženi se terete za genocid, zločine protiv čovječnosti, ubistvo, silovanje, zlostavljanje civila, mučenje i druga krivična djela koja proističu iz vođenja zatočeničkih logora i iz napada na nenaoružane civile.

Tužilac istražuje i dugotrajnu opsadu Sarajeva i nezakonite napade na civilne pripadnike humanitarnih organizacija, pripadnike mirovnih snaga Ujedinjenih nacija i konvoje i avione koji su dopremali humanitarnu pomoć u Sarajevu.


Postupak ustupanja nadležnosti


1. Šta znači ustupanje nadležnosti:

Svrha ovih molbi Tužilaštva je da se od sudija pretresnih vijeća zahtijeva da formalno zatraže od Bosne i Hercegovine da ove istrage ustupi u nadležnost Međunarodnog suda i da rezultate svojih istraga po ovim pitanjima preda Tužilaštvu.

Ukoliko bi pretresna vijeća izdala takve zahtjeve, Tužilaštvo bi rezultate istraga nacionalnih vlasti objedinilo sa svojim istragama i lica pod istragom bi postala predmet krivičnog gonjenja isključivo pred Međunarodnim sudom.


2. Šta ustupanje nadležnosti ne znači:

Ove molbe i eventualni naknadni zahtjevi ne predstavljaju ni optužnice niti sudski postupak.

Lica koja su predmet istražnog postupka u ovoj fazi su osumnjičeni. Termin “osumnjičeni” definisan je Pravilnikom o postupku i dokazima Međunarodnog suda kao “osoba o kojoj tužilac poseduje pouzdane informacije koje ukazuju na mogućnost da je počinila krivično djelo za koje je nadležan Međunarodni sud”.

Ti osumnjičeni kasnije formalno mogu postati optuženi. Termin “optuženi” definisan je Pravilnikom o postupku i dokazima Međunarodnog suda kao “osoba protiv koje je podignuta optužnica”.

Rasprava o ustupanju nadležnosti ne predstavlja suđenje. Svjedoci neće biti pozivani, niti će se izvoditi dokazi. Sudije neće donijeti nikakve odluke u vezi s krivicom osoba na koje se zahtjevi za ustupanje nadležnosti odnose i neće se postavljati nikakvo pitanje izricanja kazne.

Sudije će samo razmotriti pravne i činjenične osnove zahtjeva za ustupanje nadležnosti kako bi utvrdile da li se može poslati formalan zahtjev za ustupanje nadležnosti.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org