Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudije Žalbenog veća jednoglasno potvrdile nadležnost Međunarodnog suda

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 2. oktobar 1995.
CC/PIO/021t

Sudije Žalbenog veća jednoglasno potvrdile nadležnost Međunarodnog suda

 

Žalbeno veće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju danas je donelo odluku o prigovorima na njegovu nadležnost koje je podneo optuženi u prvom procesu pred Međunarodnim sudom, Duško Tadić. Pet sudija Žalbenog veća su jednoglasno potvrdili nadležnost Međunarodnog suda i time otvorili put da se proces nastavi u pretresnoj fazi u jesen ove godine.

U podnesku podnesenom pred Pretresnim većem u junu, Tadić je osporio autoritet Međunarodnog suda po tri osnove:

- Kao prvo, tvrdio je da je Međunarodni sud, koji je uspostavio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija 1993. godine, osnovan nezakonito – Kao drugo, tvrdio je da je Međunarodnom sudu nepravedno dat primat nad nacionalnim sudovima, čime je stavljen u poziciju da može da zahteva od nacionalnih sudova da obustave postupke protiv optuženih i da ih predaju Međunarodnom sudu radi krivičnog gonjenja. Ova mogućnost je iskorišćena u predmetu Tadić kada je Vlada Nemačke obustavila postupak protiv Tadića i predala ga Međunarodnom sudu u aprilu prošle godine. – Kao treća osnova za osporavanje nadležnosti Međunarodnog suda, Tadić je tvrdio da Međunarodni sud može samo presuđivati o ratnim zločinima počinjenim u kontekstu međudržavnog sukoba i da nema nadležnost da presuđuje o delima počinjenim tokom građanskih ratova. Tvrdeći da sukob u Bosni i Hercegovini, tokom kojeg su počinjena navodna krivična dela za koja se on tereti, nije ništa više od građanskog rata, Tadić je tvrdio da Međunarodni sud nije nadležan da mu sudi.

Tročlano Pretresno veće je u avgustu odbacilo sva Tadićeva osporavanja nadležnosti Međunarodnog suda, a optuženi je odmah nakon toga na tu odluku uložio žalbu.

Žalbeno veće je današnjom odlukom odbacilo Tadićevu žalbu u svim njenim aspektima: - Što se tiče prvog osnova, Veće je zaključilo da je Međunarodni sud zakonito osnovan od strane Saveta bezbednosti. Donoseći ovaj zaključak, Veće je o zaključilo da ono može da preispita zakonitost delovanja Saveta bezbednosti kada je to potrebno da bi se uverilo da ima nadležnost da nastavi postupak u nekom predmetu. Nakon što je izvršilo ovakvu vrstu preispitivanja, Veće je zaključilo da je odluka Saveta bezbednosti da osnuje Međunarodni sud bila legitimna mera koja je imala za cilj ponovno uspostavljanje mira i bezbednosti u skladu s Poveljom Ujedinjenih nacija, i da je Međunarodni sud zakonito osnovan u skladu sa slovom zakona. – Žalbeno veće je na sličan način odbacilo Tadićevo osporavanje primata Međunarodnog suda nad nacionalnim sudovima, zaključivši da, suprotno Tadićevim tvrdnjama, primat Međunarodnog suda ne predstavlja neprimereno mešanje u suverenitet država. Žalbeno veće je napomenulo da su takvi postupci u skladu s članom 2.7 Povelje Ujedinjenih nacija i naglasilo da suverenitet država mora ustuknuti u slučajevima krivičnih dela koja “se ne tiču interesa samo jedne države, već potresaju savest čovečanstva”. – Žalbeno veće je takođe odbacilo Tadićev treći prigovor na nadležnost Međunarodnog suda, odbacujući njegove tvrdnje da Međunarodni sud nema nadležnost nad ovim predmetom jer je sukob u Bosni i Hercegovini građanski rat. Napominjući da sukob koji besni na području bivše Jugoslavije od 1991. sadrži aspekte i unutrašnjeg i međunarodnog sukoba, Veće je odbilo da se odredi o prirodi sukoba u vreme i na prostoru na kojem su krivična dela za koja se Tadić tereti počinjena. Veće je umesto toga zaključilo da je bez obzira na vrstu sukoba u kojem su počinjeni, ono ima nadležnost da presuđuje o delima koja je Tadić navodno počinio, koja uključuju ubistvo, silovanje i mučenje.

U prilogu Odluke Žalbenog veća su zasebna mišljenja sudija Lija, Abi-Saaba i Sidhwe, i izjava sudije Deschênes.

Predmet Tadić će nakon ovoga biti vraćen Pretresnom veću na dalje postupanje u pretpretresnom i pretresnom postupku.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org