Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudije Meron i Agius reizabrani za predsednika i potpredsednika MKSJ

MEĐUNARODNI SUD
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Hag, 1. oktobar 2013.
CS/PR1582t

Sudije Meron i Agius reizabrani za predsednika i potpredsednika MKSJ

Sudija Theodor Meron

Sudija Carmel Agius

Na specijalnoj plenarnoj sednici koja je održana danas sudije MKSJ su ponovo izabrali sudiju Theodora Merona (Sjedinjene Američke Države) za predsednika Međunarodnog suda i sudiju Carmela Agiusa (Malta) za potpredsednika na dvogodišnji mandat koji počinje 17. novembra 2013. godine. Tokom glasanja za predsednika sudija Meron je dobio dvanaest glasova, dok je sudija O-Gon Kwon dobio šest glasova. Nakon što je sudija Meron reizabran, imenovao je sudiju Agiusa za potpredsednika, a sudija Agius je reizabran opštim konsenzusom.

U prilogu su kratke biografije sudija Merona i Agiusa.

Sudija Theodor Meron (SAD)

Predsednik MKSJ od 17. novembra 2011. i od 2003. do 2005.

Rođen: 28. aprila 1930, Kalisz, Poljska

Sudija Theodor Meron je aktuelni predsednik Međunarodnog suda, a na tu funkciju su ga njegove kolege sudije izabrale 19. oktobra 2011. i ponovo 1. oktobra 2013. Takođe je obavljao funkciju predsednika od marta 2003. do novembra 2005. godine, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija ga je 1. marta 2012. godine imenovao za predsednika Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) na period od četiri godine.

Od kako ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija izabrala za sudiju Međunardnog suda u martu 2001. godine sudija Theodor Meron iz Sjedinjenih Američkih Država raspoređen je u Žalbeno veće koje zaseda u žalbenim predmetima pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnim krivičnim sudom za Ruandu (MKSR). Jedan od vodećih stručnjaka na području međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava i međunarodnog krivičnog prava, sudija Meron je napisao neke od knjiga i članaka koji su pomogli u stvaranju pravnih temelja za rad međunarodnih krivičnih sudova. Veliki ljubitelj Šekspira, autor je članaka i knjiga o ratu i viteštvu u Šekspirovim istorijskim dramama.

Sudija Meron je stekao pravno obrazovanje na Jerusalimskom univerzitetu, Harvardu (gde je stekao doktorat) i Kembridžu. Emigrirao je u Sjedinjene Američke Države 1978. godine. Od 1977. radi kao profesor međunarodnog prava, a od 1994. kao profesor prava na katedri Charles L. Denison Pravnog fakulteta Univerziteta u Njujorku. Od 1991. do 1995. bio je i profesor međunarodnog prava na Institutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi i gostujući profesor prava na Harvardu i Kalifornijskom univerzitetu u Berkliju. Bio je zastupnik Sjedinjenih Američkih Država pred Međunarodnim sudom pravde u predmetu LaGrand. Od 2000. do 2001. radio je kao savetnik u Ministarstvu spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Godine 2006. godine izabran je za profesora emeritus Fondacije Charles L. Denison i naučnog saradnika Pravnog fakulteta Univerziteta u Njujorku.

Od 1993. do 1998. sudija Meron je bio ko-urednik časopisa Američki bilten međunarodnog prava (American Journal of International Law), čiji je danas počasni urednik. Član je Instituta za međunarodno pravo, odbora urednika Godišnjaka međunarodnog humanitarnog prava (Yearbook of International Humanitarian Law), Saveta za međunarodne  odnose SAD, Društva za međunarodno pravo Francuske, američkog ogranka Udruženja za međunarodno pravo i Advokatske komore države Njujork, a pokrovitelj je Američkog udruženja za međunarodno pravo. Takođe je i počasni predsednik Američkog društva za međunarodno pravo. Takođe je bio član savetodavnih komisija i odbora nekoliko organizacija za ljudska prava, uključujući Americas Watch i Međunarodnu ligu za ljudska prava.

Sudija Meron je bio javni član delegacije Sjedinjenih Američkih Država na zasedanju Konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji (CSCE) posvećenoj ljudskoj dimenziji u Kopenhagenu 1990. godine. Bio je član delegacije Sjedinjenih Američkih Država na Rimskoj konferenciji o uspostavljanju stalnog Međunarodnog krivičnog suda (MKS) 1998. gde je bio uključen u pisanje nacrta odredbi koje se odnose na definiciju krivičnih dela, uključujući ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Takođe je bio član Pripremne komisije za uspostavljanje MKS, s posebnim zaduženjima za definiciju krivičnog dela agresije.

Sudija Meron je bio član nekoliko stručnih odbora Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK), uključujući za unutrašnje sukobe, za životnu sredinu i oružane sukobe, i za direktno učešće u neprijateljstvima prema međunarodnom humanitarnom pravu. Bio je i član upravnog odbora komiteta stručnjaka MKCK za običajna prava međunarodnog humanitarnog prava. Bio je član “Panela uglednih osoba pri Švajcarskoj inicijativi za obeležavanje 60. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima” koja se ticala buduće agende za ljudska prava, a i danas je član panela o ljudskom dostojanstvu koji ga je nasledio.

Predavač je Fondacije Carnegie na Haškoj akademiji za međunarodno pravo, član je odbora Fondacije Rockefeller i Instituta Max Planck (Heidelberg), predavač na memorijalnoj katedri Sir Hersch Lauterpacht Univerziteta u Kembridžu i gostujući član odbora na koledžu All Saints u Oksfordu. Godine 2008. bio je predavač Fonda Marek Nowicki u Budimpešti i Varšavi pod pokroviteljstvom Instituta za otvoreno društvo.  Bio je predavač na brojnim univerzitetima i na Međunarodnom institutu za ljudska prava  (Strazbur). Sudija Meron je pomogao uspostavljanje seminara MKCK/Instituta za međunarodne i razvoje studije za univerzitetske profesore o međunarodnom humanitarnom pravu. On vodi godišnje seminare MKCK o međunarodnom humanitarnom pravu za diplomate Ujedinjenih nacija na Univerzitetu u Njujorku, a u prošlosti je slične seminare vodio u Ženevi.

Sudiji Meronu je 2005. dodeljena Nagrada vladavine prava (Rule of Law Award) Međunarodne advokatske komore, a 2006. medalja Manley O. Hudson Američkog udruženja za međunarodno pravo. Godine 2007. dodeljen mu je Orden časti Republike Francuske. Godine 2008. dodeljena mu je nagrada Charles Homer Haskins Američkog saveta naučnih društava. Godine 2009. je izabran za člana Američke akademije nauka i umetnosti. Univerzitet u Varšavi mu je 2011. godine dodelio počasni doktorat.

Redovno objavljuje u Američkom biltenu međunarodnog prava i drugim pravnim časopisima. Sudija Meron je 2003. održao Opšti kurs o javnom međunarodnom pravu na Haškoj akademiji međunarodnog prava. Autor je više od 100 članaka objavljenih u pravnim publikacijama. Autor je sledećih knjiga: Investment Insurance in International Law (Oceana-Sijthoff 1976); The United Nations Secretariat (Lexington Books 1977); Human Rights in International Law (Oxford University Press 1984); Human Rights Law-Making in the United Nations (Oxford University Press 1986), za koju je nagrađen priznanjem Američkog društva za međunarodno pravo; Human Rights in Internal Strife: Their International Protection (predavanja na memorijalnoj ketedri Sir Hersch Lauterpacht, Grotius Publications 1987); Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law (Oxford University Press 1989); Henry’s Wars and Shakespeare’s Laws (Oxford University Press 1993); Bloody Constraint: War and Chivalry in Shakespeare (Oxford University Press 1998); War Crimes Law Comes of Age: Essays (Oxford University Press 1998) i International Law In the Age of Human Rights (Martinus Nijhoff 2004) ; The Humanization of International Law (Haška akademija za međunarodno pravo i Nijhoff 2006). Njegova najnovija knjiga The Making of International Criminal Justice: the View from the Bench, Selected Speeches objavljena je 2011. godine u izdanju Oxford University Press. Takođe je jedan od urednika knjige Humanizing the Laws of War: Selected Writings of Richard Baxter (Oxford University Press 2013).

Sudija Carmel Agius (Malta)

Potpredsednik MKSJ od 17. novembra 2011.

Rođen: 18. avgusta 1945, Malta

Sudiju Carmela Agiusa sudije su izabrale na dužnost potpredsednika MKSJ 17. novembra 2011. godine i ponovo 1. oktobra 2013. Takođe je sudija u Žalbenom veću MKSJ i MKSR. Prvi je put izabran za sudiju Međunarodnog suda 2001. a mandat mu je obnovljen 2004. godine. Od 2003. do 2010. bio je predsedavajući u Pretresnom veću II MKSJ, i u tom je periodu predsedavao u suđenjima Brđaninu, Oriću, kao i predmetu Popović i drugi. Radio je i u nekim drugim predmetima prilikom prvih stupanja optuženih pred sud, tokom pretpretresnih priprema suđenja i u drugim svojstvima.

Od 2010. godine radio je na žalbenim predmetima pred MKSJ i MKSR. Trenutno predsedava u nekoliko žalbenih postupaka. Od 2003. predsedavao je Komisijom za Pravilnik MKSJ, a do 2010. bio je i član Kolegija Međunarodnog suda. Tokom 2010. i 2011. godine, u ime MKSJ koordinirao je i priveo kraju proces sastavljanja Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma za međunarodne krivične sudove, koji je podnesen Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Savet bezbednosti ga je prihvatio, a zatim su ga usvojile sudije Mehanizma. On je 2011. izabran za sudiju Mehanizma.

Pre nego što je izabran za sudiju Međunarodnog suda, sudija Agius bio je viši sudija Apelacionog suda Malte i Ustavnog suda Malte. U više je navrata radio kao vršilac dužnosti vrhovnog sudije. Između 1999. i 2008. godine, sudija Agius bio je član Stalnog arbitracionog suda. Od 1990. do 2001. godine bio je na čelu malteške delegacije na svim godišnjim sednicama Komisije Ujedinjenih nacija za sprečavanje zločina i krivično pravo u Beču. Bio je predstavnik malteške vlade na VII, VIII, IX i X Kongresu Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminaliteta i postupanju prema delinkventima.

Između 1996. i 1998. godine sudija Agius predstavljao je maltešku Vladu na sednicama Pripremnog odbora Ujedinjenih nacija za Stalni međunarodni krivični sud. Godine 1998. bio je vršilac dužnosti šefa delegacije i savetnik malteške vlade na Rimskoj konferenciji o uspostavljanju Međunarodnog krivičnog suda, na kojoj je aktivno učestvovao u pregovorima i u ime Malte potpisao Završni dokument. Kasnije je predstavljao Maltu tokom rada Pripremne komisije Stalnog međunarodnog krivičnog suda, koja je sastavljala Pravilnik o dokazima i postupku, kao i Definicije krivičnih dela te institucije.

Od 1996. do 1999. bio je prorektor Malteškog univerziteta, a između 1998. i 2004. bio je član uređivačkog odbora Mediteranskog časopisa za ljudska prava (Mediterranean Journal of Human Rights) koji je objavljivala Fondacija za međunarodne studije Pravnog fakulteta Malteškog univerziteta. Između 1989. i 2001. godine sudija Agius bio je predstavnik malteških pravosudnih institucija u centralnom veću Međunarodnog udruženja sudija.