Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudije u predmetu Milošević donele odluku o budućem toku suđenja

Sudije u predmetu Milosevic donele odluku o buducem toku sudjenja

Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SUDSKA VEĆA

Hag, 13.
decembar 2005.

JP/MO/1036t


SUDIJE U PREDMETU MILOŠEVIĆ DONELE
ODLUKU O BUDUĆEM TOKU SUĐENJA


Optužnica za Kosovo neće
biti razdvojena

Miloševićev zahtev za produženje
roka za izvođenja dokaza odbijen

Odobren kratak period za odmor; suđenje
odloženo do 23. januara 2006.

Sudije na suđenju Slobodanu Miloševiću
danas su izdale odluku o mogućnosti razdvajanja
optužnice za Kosovo i okončanja tog
dela suđenja; o zahtevu optuženog
za produženje roka za izvođenje dokaza
odbrane; te o zahtevu optuženog za period
odmora.


U vezi s pitanjima produženja roka i
razdvajanja optužnice za Kosovo, sudija
Robinson (predsedavajući), sudija Kwon
i sudija Bonomy konstatovali su da je Milošević već iskoristio
75,35% vremena koje mu je dodeljeno. Sudije
su izjavile da je tokom tog perioda "...on
skoro isključivo izvodio dokaze koji se
odnose na Kosovo. Pretresno veće je više
puta imalo razloga da upozori optuženog
da ne traći vreme i da raspoloživo
vreme treba da iskoristi za izvođenje
dokaza po sve tri optužnice. Veće
je takođe više puta savetovalo i
upozoravalo optuženog da treba da iskoristi
mogućnost pismenih izjava, u skladu s
pravilima 89(F) i 92bis, kako bi za vreme koje
mu je dodeljeno mogao izvesti razuman broj
dokaza."


Sudije su zaključile da je Milošević "...
vreme koje mu je stavljeno na raspolaganje
namerno koristio tako da na kraju tog vremena
izvede malo ili gotovo nimalo dokaza za delove
suđenja koji se odnose na Hrvatsku i
Bosnu i Hercegovinu, čime je nastojao
da pruži osnove za zahtevanje dodatnog
vremena
". Sudije su dodale da “...optuženi
nije zauzeo razuman pristup izvođenju
svojih dokaza.
"


Sudije su takođe konstatovale da će
se "... do okončanja vremena dodeljenog
optuženom suđenje zaći u mart
2006. Nakon što se završi izvođenje
replike i duplike i iznesu završne reči,
verovatno je da se suđenje neće završiti
ni do sredine 2006. Pisanje nacrta presude će
dodatno zauzeti značajan vremenski period.
Osnovna obaveza Pretresnog veća jeste
da obezbedi pravično i ekspeditivno okončanje
suđenja.
"


Sudije su još jednom pozvale Miloševića
da počne da se bavi optužnicama za
Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i naglasile
da “...optuženom neće odobriti
dodatno vreme, sem onog koje je potrebno da
se pozabavi manjim prilagođavanjima u
odnosu na prvobitnu procenu, te da se zahtev
optuženog za dodatno vreme odbija. On
je ozbiljno pozvan da krene dalje i da odmah
počne sa izvođenjem dokaza po optužnicama
za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Stav bi
možda bio drugačiji da je optuženi
pokazao volju da postupa razumno u izvođenju
svojih dokaza. Ukoliko se u budućnosti
pojave jasne indicije da on vreme koristi na
pravilan i efikasan način, Veće može
da preispita ovaj stav
."


Sudije su napravile jasnu vezu između
ove odluke i pitanja razdvajanja optužnice.
Smatrale su da nije prikladno da se optužnica
za Kosovo razdvoji, naglašavajući
da "u svetlu gorepomenute odluke, koja vodi
do okončanja suđenja u predviđenom
vremenskom roku, Pretresno veće smatra
da nije prikladno da se optužnica za Kosovo
razdvoji
."


U svojoj odluci da Miloševiću odobre
period odmora od šest nedelja, sudije
su uzele u obzir savete medicinskih stručnjaka
koji ga leče. U svom izveštaju, kardiolog
koji ga leči, dr. Van Dijkman, "...ponovio
je svoj savet da se optuženom omoguće
dovoljni periodi odmora, i objasnio da bi periodi
od četiri dana odmora sedmično ugrađeni
u režim zasedanja trebalo da budu dovoljni
ukoliko ih optuženi koristi na odgovarajući
način, za odmor. On je takođe konstatovao
nadolazeću Božićnu pauzu u radu
suda, koja će po mišljenju Pretresnog
veća, omogućiti značajno vreme
za odmor.
" Sudije su izjavile da je važno
da optuženi to vreme zaista iskoristi
za odmor.


Od svog osnivanja 1993. godine, Međunarodni
sud je optužio 161 lice za ratne zločine
počinjene u bivšoj Jugoslaviji. Do
danas, postupci su okončani protiv 88
lica. Šest optuženih nalazi se na
slobodi.


*****


Tekst odluke možete
naći na sledećoj adresi:


http://www.un.org/icty/bhs/frames/cases.htm


Sve postupke pred Sudom
možete pratiti na Internet stranici
Suda:


http://www.un.org/icty/index-b.html