Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudije unijele izmjene i dopune pravila 73(D) i 98bis na plenarnoj sjednici

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PLENARY
PLENIERE
PLENARNA SJEDNICA

Den Haag, 10. decembar 2004.

CVO/P.I.S./925-t


SUDIJE UNIJELE IZMJENE I DOPUNE PRAVILA 73(D) I 98bis

NA PLENARNOJ SJEDNICI


Stalne sudije Međunarodnog krivičnog suda za bišu Jugoslaviju su u srijedu 8. decembra 2004. održale 31. plenarnu sjednicu.


U skladu s tim, sudije su na plenarnoj sjednici unijele izmjene i dopune pravila 73 (D) i pravila 98bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, koja sada glase:


Pravilo 73

Ostali podnesci


(A) Nakon što se predmet dodijeli pretresnom vijeću, svaka od strana može u bilo kojem trenutku, podneskom koji nije preliminarni podnesak, tražiti od vijeća donošenje odgovarajuće odluke ili pravnog lijeka. Ti podnesci mogu biti pismeni ili usmeni, prema nahođenju pretresnog vijeća.


(B) Na odluke o svim podnescima interlokutorna žalba može se uložiti samo uz potvrdu pretresnog vijeća, koje takvu potvrdu može dati ako se odluka tiče pitanja koje bi u značajnoj mjeri uticalo na pravično i ekspeditivno vođenje postupka ili ishod suđenja, te ako bi, po mišljenju pretresnog vijeća, promptno rješenje Žalbenog vijeća suštinski pospješilo postupak.


(C) Zahtjevi za potvrdu podnose se u roku od sedam dana od dana kad je pobijana odluka zavedena. U slučaju da se odluka izrekne usmeno, molba se podnosi u roku od sedam dana od dana izricanja usmene odluke, osim:


(i) ako strana koja osporava odluku nije bila prisutna ili zastupana kada je odluka bila izrečena, u kojem slučaju rok počinje teći od dana kad strana koja osporava odluku bude obaviještena o usmenoj odluci; ili


(ii) ako je pretresno vijeće naznačilo da će uslijediti pismena odluka, u kojem slučaju će rok početi da teče od dana kad je zavedena pismena odluka.


Ako je potvrda data, dotična strana će svoju žalbu iznijeti pred Žalbeno vijeće u roku od sedam dana od datuma zavođenja odluke kojom je data potvrda.


(D)             Bez obzira na sankcije koje se mogu izreći prema pravilu 46 (A), kada je po mišljenju vijeća podnesak obijestan ili predstavlja zloupotrebu postupka, sekretar neće isplatu naknadu za taj podnesak i/ili s njim povezane troškove.


Pravilo 98 bis

Oslobađajuća presuda


(A) Optuženi može podnijeti prijedlog za donošenje oslobađajuće presude za jedno ili više krivičnih djela za koja se tereti u optužnici u roku od sedam dana od završetka izvođenja dokaza optužbe, ali u svakom slučaju prije početka izvođenja dokaza odbrane predviđenog pravilom 85 (A)(ii).


(B) Pretresno vijeće će donijeti oslobađajuću presudu na prijedlog optuženog ili proprio motu ako zaključi da nema dovoljno dokaza da bi ga osudilo po toj optužbi odnosno optužbama.


Po završetku izvođenja dokaza optužbe, a nakon što sasluša usmene podneske strana, pretresno vijeće će usmenom odlukom izreći oslobađajuću presudu po svim optužbama ako nema dokaza koji mogu podržati osuđujuću presudu.


U skladu sa pravilom 6 (D), ove izmjene i dopune stupaju na snagu sedam dana od datuma izdavanja službenog dokumenta Međunarodnog suda koji sadrži ove izmjene i dopune, tj. 17. decembra 2004.