Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudska vijeća su donijela odluke o sledećem:

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

CHAMBERS
CHAMBRES
SUDSKA
VIJEĆA
 

Hag,
7. oktobra 2002.

CC/P.I.S./699-t


SUDSKA
VIJEĆA SU DONIJELA ODLUKE O SLEDEĆEM:


ZAHTJEVU
STANISLAVA GALIĆA ZA DONOŠENJE OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE I

ŽALBI
VIDOJA BLAGOJEVIĆA I DRAGANA OBRENOVIĆA NA ODLUKU O PRIVREMENOM
PUŠTANJU NA SLOBODU

TUŽILAC
PROTIV STANISLAVA GALIĆA:


Pretresno
vijeće djelomično odobrilo zahtjev odbrane za donošenje oslobađajuće
presude.


U četvrtak,
3. oktobra 2002., Pretresno vijeće I, Sekcija B, u sastavu: sudija
Orie (predsjedavajući), sudija El Mahdi i sudija Nieto Navia, djelomično
je odobrilo zahtjev odbrane za donošenje oslobađajuće presude
za optuženog.


Ovaj zahtjev
za donošenje potpune oslobađajuće presude branilac Stanislava
Galića podnio je 2. septembra 2002, nakon izvođenja dokaza optužbe
2. augusta 2002. Tužilaštvo je podnijelo odgovor na žalbu 16. septembra
2002. Obje strane u postupku su iznijele svoje usmene argumente pred Pretresnim
vijećem 20. septembra 2002.


Vijeće
je odbacilo zahtjev u pogledu 23 slučaja snajperskog djelovanja navedena
u optužnici, ali je odobrilo zahtjev u pogledu druga tri slučaja,
tj. incidenta snajperskog djelovanja i to 7, 12 i 19.


Vijeće
je odbacilo zahtjev u pogledu pet incidenata granatiranja navedenih u
optužnici.


Konačno,
Vijeće je odbacilo zahtjev u pogledu tvrdnje odbrane da je stanovništvo
Sarajeva zaista trpjelo teror, ali kao posljedicu urbanog ratovanja, a
ne usljed konkretne namjere optuženog da sprovodi teror.


U svojoj
odluci, Pretresno vijeće je takođe uzelo u obzir opšta pitanja
u vezi sa navodima o granatiranju i snajperskom djelovanju, i konstatovalo
da su obje strane predale obimne podneske u kojima su pokrenule razna
pitanja koja će Vijeće razmotriti prilikom donošenja pravosnažne
presude u ovom postupku.


TUŽILAC
PROTIV VIDOJA BLAGOJEVIĆA, DRAGANA OBRENOVIĆA, DRAGANA JOKIĆA
I MOMIRA NIKOLIĆA


Žalbeno
vijeće vratilo pitanje privremenog puštanja na slobodu optuženih
Blagojevića i Obrenovića na razmatranje Pretresnom vijeću.


U četvrtak,
3. oktobra 2002., Žalbeno vijeće u sastavu: sudija Mohamed Shahabuddeen
(predsjedvajući), sudija Hunt, sudija Güney, sudija Pocar i sudija
Meron, donijelo je odluku po zahtjevu za privremeno puštanje na slobodu
Vidoja Blagojevića i Dragana Obrenovića.


Obojici
optuženih je 22. jula 2002. odobreno da ulože žalbu na odluke Pretresnog
vijeća II, u kojima se odbija njihov zahtjev za privremeno puštanje
na slobodu. Jedan od osnova za žalbu obojice optuženih bilo je presuđenje
Pretresnog vijeća da se ne mogu prihvatiti garancije i jamstva Republike
Srpske.


Žalbeno
vijeće je zaključilo da je Pretresno vijeće bilo obavezno
da prihvati i primjeni odluku Žalbenog vijeća iz predmeta Jokić,
da kao pravno pitanje i za potrebe Međunarodnog suda, garancije Republike
Srpske mogu biti uzete u obzir za usvajanje. Žalbeno vijeće smatra
da bi a priori izuzeće takvih garancija bilo jednako pogrešnoj
primjeni prava. Iako svjesno da bi Pretresno vijeće, i da je uzelo
u razmatranje ove garancije, na kraju moglo donijeti istu konačnu
odluku (odbijanje zahtjeva za privremeno puštanje na slobodu), Žalbeno
vijeće je odlučilo da ovo pitanje vrati Pretresnom vijeću
na ponovno razmtranje.


Sudija
Shahabuddeen je priložio izjavu a sudija Hunt odvojeno mišljenje.


Primjerak
gorenavedenih odluka možete dobiti od Službe za odnose sa javnošću.


Odluke
se takođe nalaze i na Internet stranici Međunarodnog suda.