Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

U nastavku suđenja u predmetu Tadić biće razmotren zahtjev odbrane za odbacivanje optužbi

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 9. septembar 1996.
CC/PIO/0104t

U nastavku suđenja u predmetu Tadić biće razmotren zahtjev odbrane za odbacivanje optužbi

Argumentacija podneska koji je podnio branilac Dušana Tadića, kojim se zahtijeva da se neke od optužbi protiv optuženog odbace, i odgovor Tužilaštva na taj zahtjev, biće izneseni pred Pretresno vijeće II kada se suđenje nastavi sutra, u utorak 10. septembra u 10:00 sati. Nakon usmene rasprave strana o podnesku, počeće glavno iznošenje dokaza odbrane.

U ovom podnesku odbrane, koji je podnesen u skladu s pravilom 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (Opšte pravilo), tvrdi se da Tužilaštvo nije utvrdilo da postoje prima facie osnove za pokretanje postupka za 21 od ukupno 31 tačke za koje se Tadić tereti, zbog toga što, kako se tvrdi, postoje protivrječnosti u svjedočenjima svjedoka, nepodudarnosti između svjedočenja svjedoka i njihovih pismenih izjava, uticaji na iskaze svjedoka i nepouzdanost svjedoka.

Ovim podneskom odbrane, koji je podnesen 20. avgusta 1996. godine, zahtijeva se povlačenje sljedećih tački optužnice: 5 - 11, osim onih dijelova koji se odnose na premlaćivanje Emira Beganovića i Senada Muslimovića; 12 - 14; 15 - 17; 18 - 20; i 24 - 28. Ove tačke se odnose na premlaćivanje Emira Karabašića, Jasmina Hrnića, Envera Alića, Fikreta Harambašića i Emira Beganovića u logoru Omarska i prisilno polno sakaćenje Fikreta Harambašića od strane G. i H.; okrutno i nečovječno postupanje prema Šefiku Sivcu u logoru Omarska; premlaćivanja Saliha Elezovića, Sejada Sivca, Hakije Elezovića i drugih neimenovanih zatočenika u logoru Omarska; okrutno i nečovječno postupanje prema brojnim neimenovanim zatočenicima u logoru Omarska; i izdvajanje Ekrema Karabašića, Ismeta Karabašića, Seida Karabašića i Ređe Forića iz kolone u Kozarcu i njihovo ubistvo.

Ukoliko Pretresno vijeće prihvati zahtjev odbrane u cijelosti, Duško Tadić bi se i dalje teretio tačkom za progon (tačka 1), za premlaćivanje Hase Ičića (tačke 21 - 23) i za premlaćivanje i ubistvo brojnih imenovanih muškaraca u selima Jaskići i Sivci (tačke 29 - 34).

Odgovorom Tužilaštva, koji je podnijet u četvrtak 5. septembra 1996. godine, Pretesno vijeće se poziva da odbaci zahtjev odbrane na osnovu toga što "Pravilnik o postupku i dokazima Međunarodnog suda (. . .) ne dopušta da se podnesak 'da nema osnova za pokretanje postupka' ili 'zahtjev za oslobađajuću presudu' razmatraju tokom suđenja, i da, osim toga, čak i kada bi se moglo tumačiti da u nadležnost Pretresnog vijeća spada i razmatranje ovakvih zahtjeva, pozicija odbrane ne zadovoljava kriterije koje bi primijenilo Pretresno vijeće i da stoga treba biti odbačen".

Nakon usmene rasprave o ovom zahtjevu odbrane i Tužilaštva, odbrana će pozvati svog prvog svjedoka, stručnjaka za ustavno pravo, čije će svjedočenje, očekuje se, trajati otprilike dva dana.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org