Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Vanredna plenarna sjednica održana u utorak

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

PLENARY
PLÉNIERE
PLENARNA SJEDNICA
 

Hag, 24. april 2002.

JdH/P.I.S./671-t


VANREDNA PLENARNA
SJEDNICA ODRŽANA U UTORAK, 23. APRILA 2002.


Sudije Međunarodnog
krivičnog suda za bišu Jugoslaviju su, prema rasporedu, u utorak 23.
aprila 2002. održale vanrednu plenarnu sjednicu kako bi razmotrile strategiju
okončanja mandata Međunarodnog suda, uspostavljanje međunarodne
advokatske komore za advokate odbrane na MKSJ-u, te status reforme Žalbenog
vijeća.


STRATEGIJA
OKONČANJA MANDATA


Predsjednik,
tužilac i sekretar Međunarodnog suda sudijama su podnijeli izvještaj
o statusu suđenja na Međunarodnom sudu i mogućnostima upućivanja
određenih predmeta sudovima u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije.


Predsjednik Međunarodonog
suda je podsjetio da je izvještaj u skladu sa programom koji su tužlac
i on prezentirali Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda u novembru
2001. Držeći se iskazanog cilja prema kojem je težište na osobama
odgovornim za najteža kršenja međunarodnog humanitarnog prava, ovaj
izvještaj ispituje mogućnost upućivanja, pod određenim uslovima,
nekih predmeta koji se tiču optuženih srednjeg nivoa odgovornosti
sudovima u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije.


Međunarodni sud
se, naravno, namjerava prethodno uvjeriti da domaći sudovi omogućavaju
pravedna suđenja i da funkcionišu uz puno poštovanje principa humanitarnog
prava i zaštite ljudskih prava. Među rješenjima koja preporučuje
ovaj izvještaj nalazi se i uspostavljanje posebnog vijeća u okviru
budućeg Suda Bosne i Hercegovine sa posebnom nadležnošću za suđenje
optuženima za ratne zločine. Uz to, izvještaj takođe predlaže
postavljanje međunarodnih sudija ili posmatrača koji bi radili
pri Sudu BiH, kao i obuku iz međunarodnog humanitarnog prava za domaće
nosioce sudskih funkcija i sudsko osoblje.


Sudije su se složile
sa glavnim prijedlozima sadržanim u izvještaju, istovremeno podvlačeći
da bi se za provođenje nekih od prijedloga prethodno trebalo tražiti
mišljenje, a čak i odobrenje, Vijeća sigurnosti. Izvještaj će
biti dostavljen generalnom sekretaru UN-a prije nego se uputi relevantnim
organima vlasti u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije.


Prijedlozi sadržani
u izvještaju, uz uvođenje sudija ad litem, trebali bi omogućiti
Međunarodnom sudu da okonča prvostepene postupke tokom 2008. godine,
pod uslovom da se Tužilaštvu i odbrani dozvoli neometan pristup za sve
njihove istrage, da se svi sadašnji ili budući optuženi uhapse bez
odlaganja i da se optuženi koji se nalaze na istoj optužnici privode istovremeno.MEĐUNARODNA
ADVOKATSKA KOMORA I UBRZANI ŽALBENI POSTUPCI


Sudije
su se složile o principu osnivanja međunarodne advokatske komore čiji
će modus operandi biti određen na plenarnoj sjednici zakazanoj
za juli 2002. Postojanje advokatske komore bi omogućilo advokatima
odbrane da se udruže u organizaciju koja će osigurati poštovanje njihove
neovisnosti i profesnionalne etike.


Šta
više, sudije su pokrenule reformu profesionalnog kodeksa branilaca u smislu
da se izričito zabrani dijeljenje advokatske zarade između optuženih
i njihovih branilaca.


Predsjednik
je preispitao napredovanje procesa reforme Žalbenog vijeća. Imajući
to u vidu, sudije su jednoglasno usvojile odredbe kojima će se ubrzati
rješavanja interlokutornih žalbi.


*****