Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Vojislav Šešelj ponovo počinje da uzima hranu

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 8. decembar 2006.
 RH/MOW/1134t

Vojislav Šešelj ponovo počinje da uzima hranu

Vojislav Šešelj je obavestio Međunarodni sud da će ponovo početi da uzima hranu i prihvatiti zdravstvenu negu, što je odbijao od 11. novembra 2006.

Lekar Međunarodnog suda počeo je sa pregledom Vojislava Šešelja kako bi utvrdio u kakvom je stanju i koje korake treba smesta preduzeti u cilju očuvanja njegovog zdravlja.

Šešelj je obavestio Međunarodni sud o tome da je odluku doneo imajući u vidu današnju odluku Žalbenog veća, kao i obaveze koje je preuzeo Sekretarijat kako bi se  izašlo u susret mnogim Šešeljevim zahtevima vezanim za organizovanje njegove odbrane. Žalbeno veće je svojom odlukom usvojilo Šešeljevu žalbu na odluku Pretresnog veća da mu se nametne branilac u pripravnosti.

Žalbeno veće je svojom odlukom poništilo celokupan sudski postupak u ovom predmetu nakon naloga Pretresnog veća da Sekretarijat imenuje branioca u pripravnosti. Suđenje Šešelju se odgađa sve dok on ne bude u stanju da u potpunosti učestvuje u postupku kao optuženi koji samog sebe zastupa.

Rešavajući po Šešeljevoj žalbi, Žalbeno veće je istaklo da izuzetno ceni napore Pretresnog veća da obezbedi pravično i ekspeditivno vođenje ovog suđenja, ali da ipak smatra da je Pretresno veće zloupotrebilo svoje diskreciono pravo kada je naložilo da se branilac u pripravnosti nametne odmah, a da prethodno nije utvrdilo nikakvo dodatno remetilačko ponašanje od strane Šešelja kojim bi se takvo nametanje opravdalo. Stoga Pretresno veće Šešelju nije pružilo realnu mogućnost da pokaže Veću da, uprkos njegovom ponašanju u pretpretresnoj fazi postupka i ponašanju koje je dovelo do nametanja dodeljenog branioca, on sada shvata da će, da bi mu bilo dozvoljeno da vodi svoju odbranu, morati da se pridržava Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda i da je spreman da to čini. Žalbeno veće je želelo da Šešelju pruži upravo tu mogućnost.

Žalbeno veće je poništilo Osporavanu odluku kojom se Šešelju dodeljuje branilac i naložilo Pretresnom veću da ne nameće branioca u pripravnosti osim u slučaju da Šešelj počne da se ponaša remetilački i time u potpunosti uveri Pretresno veće da mu je potrebna pomoć branioca u pripravnosti kako bi se obezbedilo pravično i ekspeditivno suđenje. Žalbeno veće je u svojoj odluci istaklo da, ukoliko dođe do toga da Pretresno veće bude smatralo opravdanim da donese takvu odluku, Šešelju treba dostaviti spisak branilaca po pravilu 44 i dozvoliti mu da sa nje izabere branioca u pripravnosti. Slična ograničenja Žalbeno veće je nametnulo i u pogledu diskrecionog prava Pretresnog veća da nameće dodeljenog branioca u budućnosti ukoliko se Šešelj, kao optuženi koji sam sebe zastupa,  ne bude pridržavao Pravilnika o postupku i  dokazima Međunarodnog suda i ukoliko bude trajno ometao postupak.

Zbog Šešeljevog trenutnog zdravstvenog stanja Žalbeno veće je naložilo da suđenje u njegovom predmetu počne tek onda kada on bude u stanju da u potpunosti učestvuje u postupku kao optuženi koji sam sebe zastupa.