Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Zakazani pretresi po podnescima

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 28. jul 1997.
CC/PIO/231tZakazani pretresi po podnescima

Predmet Aleksovski

Pretresno vijeće I u sastavu sudija Claude Jorda (predsjedavajući), Judge Fouad Riad i sudija Mohamed Shahabuddeen u petak 1. avgusta 1997. godine u 9:30 sati saslušaće usmene argumente odbrane i tužilaštva o preliminarnim podnescima koje je odbrana podnijela 19. juna 1997. godine, odnosno o "Prigovoru na formu optužnice" i "Zahtjevu za odvojeno suđenje" (vidi Saopštenje za javnost 220).

Tužilaštvo je u utorak, 8. jula 1997. godine podnijelo odgovore na ova dva preliminarna podneska odbrane:

U Odgovoru na prigovor odbrane na formu optužnice tužilaštvo se osvrnulo na argument odbrane da su informacije sadržane u optužnici "nedovoljne", jer, između ostalog, ne preciziraju "vrijeme, mjesto, lica i način na koji je navodni zločin počinjen" od strane optuženog.

Tužilaštvo tvrdi da je optužnica "... u saglasnosti s odredbama Statuta i međunarodnog prava..." i da "... optuženom pruža dovoljno informacija o prirodi krivičnih djela za koja se tereti i njihom činjeničnom osnovom, i da koncizno opisuje djela u osnovi optužnice i učešće optuženog koje čini osnovu za krivičnu odgovornost". Stoga tužilaštvo tvrdi da je Aleksovskom pružilo dovoljno pojedinosti kako bi mu omogućilo da "adekvatno pripremi svoju odbranu".

U svom Odgovoru na zahtjev odbrane za odvojeno suđenje, tužilaštvo se nije usprotivilo zahtjevu odbrane za odvojeno suđenje s obzirom da drugi saoptuženi (izuzev Tihomira Blaškića) nisu u nadležnosti Međunarodnog suda i da optuženi Aleksovski ima pravo na to da mu se sudi bez odlaganja.


Predmet Dokmanović

Pretresno vijeće II u sastavu sudija Kirk McDonald (predsjedavajuća), sudija Stephen i sudija Vohrah u ponedjeljak 8. septembra 1997. u 10:00 sati održaće pretres kako bi saslušalo usmene podneske odbrane i tužilaštva o preliminarnim podnescima odbrane podnijetim 7. jula 1997. godine.

U ponedjeljak 21. jula 1997. godine, u odgovoru na gore navedena dva preliminarna podneska (vidi Saopštenje za javnost 224), tužilaštvo je podnijelo dva odgovora :

U Odgovoru na zahtjev odbrane za pristup pronađenim dokaznim materijalima predstavljenom na pretresu po pravilu 61, [o optužnici u predmetu "Vukovarska bolnica"] tužilaštvo je izjavilo da nema primjedbi na to da se odbrani dostave materijali u skladu s pretresom po pravilu 61 koji su dostupni javnosti. U odgovoru na zahtjev odbrane za puštanje na slobodu, tužilaštvo tvrdi da su navodi odbrane da je hapšenje Dokmanovića bilo "suprotno ovlaštenjima snaga UNTAES", bez osnova jer je UNTAES djelovao u skladu s nalogom za hapšenje koji je potpisao sudija Međunarodnog suda. Tužilaštvo je tvrdilo da "bi sa takvim nalogom u ruci UNTAES prekršio sudski nalog ukoliko ne bi uhapsili optuženog i pritvorili ga".

U odnosu na tvrdnju odbrane da je Dokmanović uhapšen "na trik" što se svodi na "kidnapovanje", tužilaštvo je odgovorilo da "... je tužilac imao razumne osnove da vjeruje da bi [Slavko Dokmanović] mogao biti uhapšen, ali jedino ukoliko ne bude obaviješten o postojanju optužnice i naloga za hapšenje (...) i uputio molbu sudiji koji je potvrdio optužnicu da se ona ne objelodanjuje, obrazlažući razloge za taj zahtjev". Tužilaštvo je nakon toga istaklo da je sudija Riad ocijenio ove razloge valjanim i potpisao nalog o neobjelodanjivanju.

Osim toga, tužilaštvo je napomenulo da su navodi odbrane o "kidnapovanju" neosnovani jer su mjere preduzete za hapšenje Slavka Dokmanovića "... bile u potpunosti opravdane, posebno u svjetlu činjenice da je Dokmanović imao sa sobom napunjeni pištolj. Pod ovim okolnostima, ono što se desilo Dokmanoviću nije kidnapovanje, to je jednostavno bilo hapšenje – hapšenje koje je izvršeno legalno i bez incidenata".

Tužilaštvo je zatražilo da se ovaj zahtjev odbaci.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu