Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Milošević:Optuženom i amici curiae naloženo da podnesu predloge o ulozi dodeljenog advokata odbrane

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ere INSTANCE
PRETRESNO VEĆE
 

Hag, 9. avgusta 2004.
CT/P.I.S./882-t

PREDMET MILOŠEVIĆ:
OPTUŽENOM I AMICI CURIAE NALOŽENO DA PODNESU PREDLOGE O ULOZI DODELJENOG ADVOKATA ODBRANE

Dana 6. avgusta 2004, Pretresno veće III je naložilo optuženom i Amici Curiae da podnesu predloge kao odgovor na poverljive “Predloge Tužilaštva podnesene 26. jula 2004 kao odgovor na 'Daljnji nalog o budućem vođenju suđenja' koji je Pretresno veće izdalo 19. jula 2004” (vidi Saopštenje za javnost br. 871e).

U svom nalogu, Pretresno veće je naložilo optuženom i Amici Curiae da u roku od dve sedmice podnesu predloge, ako ih imaju, o sledećem:

Ulozi koju bi advokat odbrane dodeljen od strane Pretresnog veća mogao imati u osiguravanju pravičnog izvođenja dokaza odbrane, posebno u slučaju nepostojanja uputstava za advokata, ili saradnje optuženog s advokatom; i U svetlu paragrafa 42-44 predloga Tužilaštva, o ulozi koju bi Amici Curiae mogli imati kako bi s optuženog skinuli teret da mora da nastavi da se isključivo sam zastupa.

Kompletan tekst Naloga možete naći na Internet stranici MKSJ-a: http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/tord/bcs/mil-ord040806b.htm