Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Odluka po zahtevu za izricanje oslobađajuće presude u predmetu Milošević

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
CHAMBERS
CHAMBRES
SUDSKA VEĆA
 

Hag, 16. juni 2004.
CT/P.I.S./858-t

ODLUKA PO ZAHTEVU ZA IZRICANJE OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE U PREDMETU MILOŠEVIĆ

Danas, 16. juna 2004, Pretresno veće III, u čijem su sastavu predsedavajući sudija Robinson, sudija Kwon i sudija Bonomy, donelo je Odluku po zahtevu za izricanje oslobađajuće presude u predmetu protiv Slobodana Miloševića. Odluka je usledila nakon Zahteva amici curiae za izricanje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, podnetog 3. marta 2004.

Dispozitiv Odluke glasi:

“316. Rezultat razmatranja Pretresnog veća je da se ono uverilo da postoji dovoljno dokaza u prilog svake od osporavanih tačaka iz tri optužnice, ali da nema nikakvih ili da nema dovoljno dokaza u prilog određenim navodima koji se odnose na neke od tačaka optužnica.

317. Ukratko, Pretresno veće je zauzelo sledeći stav:

Kosovo

318. U vezi sa tvrdnjom da ne postoji dovoljno dokaza o postojanju oružanog sukoba na Kosovu, SRJ, pre 24. marta 1999, dana kada je počela kampanja bombardovanja od strane NATO-a, zahtev se ODBIJA.

[Deo IV.A.1 Odluke]

319. U vezi sa svim konkretnim prigovorima na optužnicu za Kosovo u pogledu dovoljnosti dokaza, zahtev se ODBIJA.

[Deo IV.A.4 Odluke]

Hrvatska

320. U vezi sa tvrdnjom da je Hrvatska postala država tek negde između 15. januara i 22. maja 1992. i da, prema tome, sukob u Hrvatskoj pre tog vremena nije bio međunarodnog karaktera, te da stoga sve optužbe za teška kršenja iz optužnice za Hrvatsku koje se odnose na navodne zločine počinjene pre tih datuma moraju odbaciti, zahtev se ODBIJA.

[Deo IV.B.1 Odluke]

321. U vezi sa konkretnim prigovorima na optužnicu za Hrvatsku u pogledu dovoljnosti dokaza u paragrafima 64(b), 64(f), 64(h), 64(p) i 71 (Ćelije) te optužnice, zahtev se PRIHVATA.

322. U vezi sa konkretnim prigovorima na optužnicu za Hrvatsku u pogledu dovoljnosti dokaza u paragrafima 36(l), 40-41, 50-51, 53, 55-58, 64(j) i 71 (Nadin, Šarengrad, Bruška i Bapska) te optužnice, zahtev se ODBIJA.

[Deo IV.B.2 Odluke]

Bosna

323. U vezi sa tvrdnjama amici curiae u pogledu genocida, Pretresno veće, osim mišljenja koje je iznelo u paragrafu 324, ODBIJA zahtev i stoji na stanovištu da postoji dovoljno dokaza da je

(1) postojao udruženi zločinački poduhvat, koji je uključivao članove rukovodstva bosanskih Srba, čiji su cilj i namera bili da unište deo bosanskih Muslimana kao grupe i da su učesnici u tom poduhvatu počinili genocid u Brčkom, Prijedoru, Sanskom Mostu, Srebrenici, Bijeljini, Ključu i Bosanskom Novom;

(2) optuženi učestvovao u tom udruženom zločinačkom poduhvatu, uz suprotno mišljenje sudije Kwona;

(3) optuženi učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, koji je uključivao članove rukovodstva bosanskih Srba, s ciljem da se počine drugi zločini pored genocida i da je mogao razumno predvideti da će, kao posledica činjenja tih zločina, nad delom bosanskih Muslimana kao grupe biti počinjen genocid od strane drugih učesnika udruženog zločinačkog poduhvata, uključujući članove rukovodstva bosanskih Srba, kao i da je taj genocide počinjen;

(4) optuženi pomagao i podržavao ili je bio saučesnik u činjenju zločina genocida tako što je znao za udruženi zločinački poduhvat i pružao značajnu pomoć njegovim učesnicima, svestan činjenice da je cilj i namera tog poduhvata delimično uništenje bosanskih Muslimana kao grupe;

(5) optuženi je bio nadređen određenim osobama za koje je znao ili je bilo razloga da zna da se spremaju da počine ili da su počinili genocid nad delom bosanskih Muslimana kao grupe, a nije preduzeo neophodne mere da spreči genocid ili kazni počinioce.

324. Pretresno veće zaključuje da ne postoje dokazi da je genocid počinjen u Kotor Varoši.

[Deo IV.C.1 Odluke]

325. U vezi sa svakim pojedinačnim prigovorom na Prilog A optužnice za Bosnu u pogledu dovoljnosti dokaza:

(1) u vezi sa tačkama 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (Donji Kruhari u opštini Sanski Most), 15 (Zaklopača u opštini Vlasenica) i tačkom 17, zahtev se PRIHVATA.

(2) u vezi sa tačkama 11, 12 (Sasina u opštini Sanski Most), 13, 14 i 15 (Drum u gradu Vlasenici), zahtev se ODBIJA.

[Deo IV.C.2.a Odluke]

326. U vezi sa svakim pojedinačnim prigovorom na Prilog B optužnice za Bosnu u pogledu dovoljnosti dokaza:

(1) u vezi sa tačkama 1, 2, 7, 9, 15 i 17, zahtev se PRIHVATA.

(2) u vezi sa tačkama 4, 10 i 14, zahtev se ODBIJA.

[Deo IV.C.2.b Odluke]

327. U vezi sa svakim pojedinačnim prigovorom na Prilog C optužnice za Bosnu u pogledu dovoljnosti dokaza:

(3) u vezi sa tačkama 4, 8, 11 (zgrada SUP-a u opštini Čajniče), 12, 16, 17, 18, 21 i 22 (Uzamnica u opštini Višegrad), zahtev se PRIHVATA.

(4) U vezi sa tačkama 2, 11 (Lovački dom Mostina u opštini Čajniče), 15, 20 i 22 (zatočenički centar u turističkom hotelu “Vilina vlas” u opštini Višegrad), zahtev se ODBIJA.

[Deo IV.C.2.c Odluke]

328. U vezi sa svakim pojedinačnim prigovorom na Prilog D optužnice za Bosnu u pogledu dovoljnosti dokaza:

(1) u vezi sa tačkama 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 26, 27, 30, 31, 32 i 34, zahtev se PRIHVATA.

(2) u vezi sa tačkama 1, 6, 19, 23, 25, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44 i 45, zahtev se ODBIJA.

[Deo IV.C.2.d Odluke]

329. U vezi sa svakim pojedinačnim prigovorom na Prilog E optužnice za Bosnu u pogledu dovoljnosti dokaza, zahtev se PRIHVATA.

[Deo IV.C.2.e Odluke]

330. U vezi sa svakim pojedinačnim prigovorom na Prilog F optužnice za Bosnu u pogledu dovoljnosti dokaza, zahtev se PRIHVATA”.

[Deo IV.C.2.f Odluke]

Kompletan tekst odluke Pretresnog veća, uključujući izdvojeno mišljenje sudije Robinsona i suprotno mišljenje sudije Kwona dostupano je na internet strani MKSJ-a: http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/tdec/bcs/040614.pdf