Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pritvorska jedinica MKSJ - Često postavljana pitanja


1. Šta je Pritvorska jedinica Ujedinjenih nacija?
2. Šta je privremeno puštanje na slobodu?
3. Koji sadržaji se nude u Pritvorskoj jedinici?
4. Mogu li pritvorene osobe primati posjete?
5. Kada i koliko često branioci mogu posjećivati svoje klijente?


1. Šta je Pritvorska jedinica Ujedinjenih nacija?

Po hapšenju, optužena osoba se stavlja u pritvor MKSJ-a u Haagu. Optuženi se dovodi u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija koja se nalazi u blizini Međunarodnog suda, u dijelu grada koji se zove Scheveningen, u kompleksu jedne od najvećih nizozemskih kaznionica. Optuženi je pritvoren u Pritvorskoj jedinici dok čeka na suđenje i tokom suđenja. Budući da se optuženi na Međunarodnom sudu, kao i optuženi u svim pravnim sistemima, smatra nevinim sve dok mu se na sudu ne dokaže krivica, Pritvorska jedinica Ujedinjenih nacija je služi za pritvor i nije kaznena ustanova. U Pritvorskoj jedinici UN-a, čiji rad zadovoljava najviše međunarodne norme ljudskih prava u vezi sa ponašanjem prema pritvorenim osobama, od aprila 1995. je, na različite periode, bilo pritvoreno više od 130 osoba. U Pritvorskoj jedinici pritvorene osobe se ne dijele po etničkoj, nacionalnoj, vjerskoj ili klasnoj pripadnosti. Osobe koje su proglašene krivim za ratne zločine ne izdržavaju ondje svoju kaznu. One se, umjesto toga, odvode u zatvor u državi s kojom je MKSJ potpisao sporazum o izvršenju kazne .

2. Šta je privremeno puštanje na slobodu?

Svi pritvorenici imaju pravo da zatraže privremeno puštanje na slobodu u pretpretresnoj fazi postupka i u iznimnim okolnostima, tokom suđenja i tokom perioda kada čekaju na žalbeni pretres. Sudije Međunarodnog suda određuju da li privremeno puštanje na slobodu može biti odobreno. Pretresno vijeće koje postupa u datom predmetu će pažljivo razmotriti okolnosti svakog pojedinca prije izdavanja takvog naloga i daće saglasnost za privremeno puštanje na slobodu ukoliko se uvjeri da pritvoreni, ukoliko bude pušten, neće predstavljati prijetnju nijednoj žrtvi, svjedoku ili drugoj osobi. Pretresno vijeće nadalje može postaviti uslove za privremeno puštanje na slobodu, za koje misli da su neophodni da bi se osiguralo prisustvo optuženog na suđenju i zaštitu drugih. Na primjer, ovo može biti u formi jamstva, ograničenja kretanja i posebnih bezbjednosnih mjera, zabrane sastajanja sa svjedocima, političarima i medijima. Faktori na osnovu kojih se određuje da li se optuženom odobrava privremeno puštanje na slobodu mogu uključivati elemente poput toga da li se optuženi dobrovoljno predao, specifične zdravstvene okolnosti, očekivanu dužinu pretpretresne faze postupka itd. Značajan broj optuženih je bio privremeno pušten na slobodu od ustanovljenja Međunarodnog suda.  
 

3. Koji sadržaji se nude u Pritvorskoj jedinici?

Pritvorenici su smješteni u zasebne ćelije, s tušem i nužnikom, u kojima provode 12 sati svaki dan. Zdravstvene usluge i duhovno savjetovanje su dostupni svim pritvorenim osobama a, na njihov zahtjev, moguće je organizovati i posjete privatnih ljekara i sveštenih lica. Pritvorenim osobama je dopušteno da se služe otvorenim dvorištem za vježbu najmanje jedan sat dnevno, a imaju pristup i prostoru za vježbu u zatvorenom. Oni, osim toga, mogu prisustvovati časovima izrade rukotvorina i umjetničkih predmeta, te časovima engleskog dvaput sedmično. Pritvorene osobe imaju pristup biblioteci, a knjige i drugi pisani materijal za osobnu upotrebu mogu se pribaviti izvana. Pritvorene osobe, osim toga, mogu primati posjete porodice, prijatelja i drugih osoba u satima predviđenim za posjete – uz eventualna ograničenja određena za pojedine osobe.

4. Mogu li pritvorene osobe primati posjete?

Pritvorenicima su dopuštene posjete tokom vremena predviđenog za posjete i u skladu s pravilima Pritvorske jedinice. Ta pravila mogu uključivati pretraživanje osoba i njihove odjeće i rendgenski pregled ličnih predmeta po ulasku, bilo u Pritvorsku jedinicu, bilo u zatvor u okviru koga se nalazi Pritvorska jedinica. Sekretar može zabraniti posjetu nekoj pritvorenoj osobi ako ima razloga da vjeruje da je svrha te posjete pribavljanje informacija koje bi mogle biti prenijete u medijima. Pritvorena osoba mora biti obaviještena o identitetu posjetioca i može odbiti da primi bilo kojeg posjetioca osim predstavnika tužioca. Svakoj osobi koja ne ispuni te uslove, uključujući branioca pritvorene osobe i diplomatske ili konzularne predstavnike akreditirane kod zemlje domaćina može se uskratiti pravo na posjećivanje.

5. Kada i koliko često branioci mogu posjećivati svoje klijente?

Branioci koji zastupaju klijente dobivaju dozvolu za posjete koja im omogućuje neograničeni pristup klijentima u vrijeme predviđeno za posjete u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija u Haagu.