Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalba Blagoja Simića djelimično prihvaćena, kazna smanjena na 15 godina

Žalba Blagoja Simića djelimično prihvaćena, kazna smanjena na 15 godina

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
ŽALBENO VIJEĆE

Haag, 28. novembar 2006.
RH/MOW/1130t
 

ŽALBA BLAGOJA SIMIĆA DJELIMIČNO PRIHVAĆENA,
KAZNA SMANJENA NA 15 GODINA

 

U danas izrečenoj presudi, Žalbeno vijeće Međunarodnog suda preinačilo je nalaz Pretresnog vijeća da je Blagoje Simić učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bio progon nesrba u opštini Bosanski Šamac, u sjevernoj Bosni.

Dana 17. oktobra 2003., Pretresno vijeće je Simića, lokalnog političara bosanskih Srba, proglasilo krivim i osudilo na 17 godina zatvora za progone nesrpskih civila u opštini Bosanski Šamac u razdoblju od 17. aprila 1992. do 31. decembra 1993. Nesrpski civili su bili lišeni slobode i zatočeni u nehumanim uslovima: nisu imali dovoljno prostora, hrane i vode i bili su podvrgnuti mučenju, uključujući seksualno zlostavljanje, vađenje zuba i prijetnje pogubljenjem.

Žalbeno vijeće je konstatovalo da Simić nije bio obaviješten da je optužen za učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu sve dok optužba nije završila s izvođenjem svojih dokaza, zbog čega je suđenje bilo nepravično.

Žalbeno vijeće je takođe preinačilo Simićevu osuđujuću presudu za progone na osnovu okrutnog i nehumanog postupanja u obliku mučenja i premlaćivanja.

Međutim, Žalbeno vijeće je potvrdilo Simićevu osuđujuću presudu za pomaganje i podržavanje progona u obliku protivpravnih hapšenja i pritvaranja nesrpskih civila, zatočenja nesrpskih civila u nehumanim uslovima, prisilnog rada bosanskih Hrvata i bosanskih Muslimana i prisilnog premještanja nesrpskih civila.

Žalbeno vijeće je ove nalaze donijelo većinom glasova, a sudije Shahabuddeen i Schomburg priložili su protivno mišljenje.

Žalbeno vijeće je konstatovalo da je nova karakterizacija Simićevog kažnjivog ponašanja i ukidanje osuđujuće presude za djela mučenja I premlaćivanja zahtijevalo I prilagođavanje kazne koja je smanjena na petnaest godina. Sudija Liu se nije složilo s ovom odlukom.

*****

Integralni tekst sažetka presude dostupan je na Internet stranici Međunarodnog suda na sljedećoj adresi:
http://157.150.171.183:443/x/cases/simic/acjug/bcs/061128bcs_summary.pdf

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Suda: www.icty.org