Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno veće potvrdilo odgovornost Vlastimira Đorđevića za zločine na Kosovu

ŽALBENO VEĆE
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 27. januar 2014.
VE/CS/1595t

Žalbeno veće potvrdilo odgovornost Vlastimira Đorđevića za zločine na Kosovu

Žalbeno veće je danas izreklo presudu u postupku protiv Vlastimira Đorđevića, u kojoj je potvrdilo njegovu krivicu za zločine koje su počinile srpske snage tokom kampanje terora i nasilja sprovođene nad kosovskim Albancima za vreme sukoba na Kosovu. Veće je delimično prihvatilo žalbe i odbrane i tužilaštva i ublažilo Đorđevićevu kaznu sa 27 na 18 godina zatvora.

Ovaj predmet odnosio se na događaje na Kosovu od 1. januara do 20. juna 1999. Tokom tog perioda Vlastimir Đorđević je bio pomoćnik ministra u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije (MUP) i načelnik Resora javne bezbednosti (RJB).

Pretresno veće je 2011. osudilo Đorđevića za počinjenje ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti putem učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP). Veće ga je takođe proglasilo krivim za pomaganje i podržavanje tih istih zločina.

Žalbeno veće je danas potvrdilo zaključak Pretresnog veća da je, tokom perioda na koji se odnosi Optužnica, Đorđević bio učesnik udruženog zločinačkog poduhvata koji je imao za cilj izmenu etničke strukture Kosova kako bi se obezbedila srpska kontrola nad tom pokrajinom, i koji je sprovođen zločinima ubistva, deportacije, drugim nečovečnim delima (prisilno premeštanje) i progonima.

Žalbeno veće je ukinulo osude izrečene Đorđeviću za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih na Kosovu su danas ukinute. Žalbeno veće je zaključilo da je “osuđujuća presuda zasnovana isključivo na učešću u udruženom zločinačkom poduhvatu u punoj meri odražava kažnjive postupke Vlastimira Đorđevića”.

Veće je takođe ukinulo neke od zaključaka Pretresnog veća u vezi s to Đorđevićevom odgovornošću za zločine počinjene tokom sprovođenja ovog udruženog zločinačkog poduhvata.

Konkretno, zaključci Pretresnog veće u vezi sa deportacijom i progonima počinjenim putem deportacije u vezi sa raseljavanjem osoba sa Kosova u Crnu Goru su ukinuti jer Žalbeno veće nije utvrdilo ništa što bi potkrepilo tvrdnju o postojanju de facto granice, što je neophodan uslov da bi se utvrdio zločin deportacije.

Osim toga, Žalbeno veće je ukinulo zaključke Pretresnog veća u vezi s Đorđevićevom krivičnom odgovornošću za ograničen broj konkretnih incidenata. Ovo se odnosi na deportaciju iz Kladernice (opština Srbica) i Suve Reke, kao i na druga nečovečna dela (prisilno premeštanje) počinjena u mestima Broćna i Tušilje (opština Srbica) i mestu Ćuška (opština Peć). Osim toga, ukinute su osude izrečene Đorđeviću za ubistvo u vezi s lišavanjem života 11 osoba u Podujevu i mestu Mala Kruša (opština Orahovac). Izrečena osuda za zločin progona u vezi s ovim incidentima takođe su ukinute.

Žalbeno veće je odbacilo ostatak Đorđevićevih žalbenih osnova, uz delimično suprotno mišljenje sudija Güneya i Tuzmukhamedova.

Žalbeno veće je nadalje prihvatilo žalbu tužilaštva u vezi sa seksualnim zlostavljanjem. Veće je utvrdilo, uz delimična suprotna mišljenja sudija Güneya i Tuzmukhamedova, da je Đorđević kriv za progon putem seksualnog zlostavljanja u vezi s nekoliko incidenata, shodno trećoj kategoriji udruženog zločinačkog poduhvata.

Uzevši sve u obzir, Žalbeno veće je danas prihvatilo jedan Đorđevićev žalbeni osnov u potpunosti, a tri druga žalbena osnova delimično. Veće je takođe prihvatilo jedan od dva žalbena osnova Tužilaštva.

Sudija Güney je priložio delimično suprotno i izdvojeno mišljenje, dok je sudija Tuzmukhamedov priložio suprotno mišljenje.

Optužnica protiv Vlastimira Đorđevića podignuta je 2003. godina, ali je on bio u bekstvu do hapšenja 17. juna 2007. Suđenje je počelo 27. januara 2009, a završeno je iznošenjem završnih reči 13. i 14. jula 2010. godine. Presuda pretresnog veća izrečena je 23. februara 2011. godine.

Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 16 lica za zločine počinjene na Kosovu. Izricanjem današnje presude, svi ti predmeti su sada okončani.

Od svog osnivanja Međunarodni sud je podigao optužnice za teške povrede humanitarnog prava počinjene na području bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine protiv 161 lica. Postupci protiv 141 lica su okončani.