Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud odbio zahtjev Ratka Mladića za oslobađanje od krivice

PRETRESNO VIJEĆE
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Haag, 15. april 2014.
CS/MS/PR1600t

Međunarodni sud odbio zahtjev Ratka Mladića za oslobađanje od krivice

Pretresno vijeće I danas je u cijelosti odbacilo argumentaciju zahtjeva Ratka Mladića za izricanje oslobađajuće presude u skladu s pravilom 98bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Pravilo 98bis predviđa da će, po završetku izvođenja dokaza optužbe, pretresno vijeće usmenom odlukom, nakon što sasluša argumente strana, donijeti oslobađajuću presudu po bilo kojoj od tačaka optužnice ukoliko nema dokaza koji mogu biti osnova za osudu.

Ratko Mladić, bivši komandant Glavnog štaba vojske bosanskih Srba (VRS), optužen je za genocid i brojne druge zločine počinjene nad bosanskim Muslimanima, bosanskim Hrvatima i drugim nesrpskim civilima u Bosni i Hercegovini od maja 1992. do kraja 1995. godine.

Pretresno vijeće je odbacilo sve argumente Mladićeve odbrane za oslobađajuću presudu po dvije tačke za genocid, kao i po optužbama za više pojedinačnih zločina obuhvaćenim drugim tačkama. Vijeće je takođe odbacilo argumente odbrane u vezi s komandnom odgovornošću optuženog za zločine koje su počinile jedinice van sastava VRS-a.

Vijeće je takođe odbacilo tvrdnje odbrane u vezi s opsegom pravila 98bis, potvrđujući da je prikladno razmatrati zahtjeve za oslobađajuću presudu jedino u vezi s cijelim tačkama, a ne s pojedinačnim optužbama u okviru neke tačke.

Pretresno vijeće je zaključilo da je protiv optuženog izvedeno dovoljno dokaza da treba da iznese odbranu za svaku od tačaka koje mu se stavljaju na teret, na osnovu toga što smatra da “prema pravilu 98bis postoji obaveza da se utvrdi da li postoje dokazi koji mogu biti osnova za osudu po svakoj od tačaka optužnice, bez obzira da li je odbrana eksplicitno osporila sve tačke”.

U odnosu na tačke 1 i 2 Optužnice, Vijeće je utvrdilo da “postoje dokazi da je počinjeno djelo genocida” u 15 opština BiH kako je navedeno u optužnici, kao i u Srebrenici, te da “navedeni dokazi takođe pružaju informacije u vezi s genocidnom namjerom počinilaca”.

Pretresno vijeće je osim toga iznijelo svoje zaključke u vezi s navodima Tužilaštva o Mladićevom učešću u udruženom zločinačkom poduhvatu. Vijeće je utvrdilo da postoje dokazi “na osnovu kojih bi, ukoliko se prihvate, van razumne sumnje moglo biti utvrđeno da je postojao udruženi zločinački poduhvat, čiji učesnici su, između ostalih, bili članovi rukovodstva bosanskih Srba i VRS-a, uključujući i Radovana Karadžića i optuženog, a koji je imao za cilj trajno uklanjanje bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata sa teritorije na koju su bosanski Srbi polagali pravo putem činjenje krivičnih djela navedenih u optužnici”. Prema mišljenju Vijeća, postoje dokazi da je optuženi značajno doprinio sprovođenju tog udruženog zločinačkog poduhvata.

Prvobitna optužnica protiv Ratka Mladića podignuta je 25. jula 1995. Nakon što je u bjekstvu proveo skoro šesnaest godina, uhapšen je 26. maja 2011. i prebačen na Međunarodni sud 31. maja 2011. Suđenje je počelo 16. maja 2012., a tužilaštvo je završilo izvođenje svojih dokaza 26. februara 2014.

Odbrana je 17. marta 2014. usmeno iznijela svoje argumente u skladu s pravilom 98bis. Tužilaštvo je na njih odgovorilo 18. marta 2014.

Od svog osnivanja Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 osobe za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 141 osobe su okončani.