Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno vijeće rješava po zahtjevima podnijetim u predmetu Čelebići

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 30. januar 1997.
CC/PIO/151tPretresno vijeće rješava po zahtjevima podnijetim u predmetu Čelebići

U nalogu od 27. januara 1997., rješavajući po zahtjevima branilaca Esada Landže i Zejnila Delalića, dvojice od ukupno četvorice optuženih u predmetu Čelebići, Pretresno vijeće II je donijelo sljedeće zaključke:

a. U vezi s Landžom

1) Zahtjev za ponovno razmatranje zahtjeva za odvojeno suđenje, koji je 14. januara 1997. podnio branilac Esada Landže je odbačen, jer nisu predočeni valjani razlozi.

2) Zahtjev za produžetak roka u kojem se moraju podnijeti preliminarni podnesci koji je 14. januara 1997. podnio branilac Esada Landža je odbačen jer odbrana nije dokazala da takvi zahtjevi spadaju u opseg pravila 73.

3) Zahtjev kojim se traži naknadno podnošenje najave tužilaštvu o odbrani alibijem, koji je 14. januara 1997. podnio branilac Esada Landže, je odobren, jer je takva najava već podnijeta tužilaštvu koje se složilo sa zahtjevom.

4) Zahtjev za obrazloženje optužnice, koji je 14. januara 1997. podnio branilac Esada Landže, je odbačen, jer se Pretresno vijeće pozvalo na svoju odluku od 15. novembra 1996.  o Zahtjevu zasnovanom na nedostacima u formi optužnice.

5) Pretresno vijeće je stranama u postupku naložilo da međusobno riješe brojna pitanja vezana za objelodanjivanje koja su iznesena u Zahtjevu odbrane za jednak pristup svjedocima tužilaštva radi intervjuisanja, Zahtjevu odbrane za objelodanjivanje oslobađajućih dokumenata, Zahtjevu odbrane za klasifikaciju dokaza i Zahtjevu odbrane za objelodanjivanje i pregled dokaza, koje je podnio branilac Esada Landže 14. januara 1997. godine. Ukoliko strane u postupku ne budu uspjele da se slože, bilo koja strana može iznijeti ta pitanja pred Pretresno vijeće nakon što suđenje počne.

b. U vezi s Delalićem

1) Pretresno vijeće je odlučilo da Zahtjev da se izuzmu transkripti i video zapisi razgovora koji je Zejnil Delalić predao tužilaštvu 18. i 19. marta u Minhenu kao neprihvatljivi dokazi, koji je podnio branilac Zejnila Delalića 14. januara 1997., nije podnesen na vrijeme, ali se može ponovo iznijeti tokom sudskog postupka ukoliko tužilaštvo bude tražilo da te materijale uvrsti u spis.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu