Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija izmenio Statut Međunarodnog suda

Predsjednik | | The Hague |

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija juče se jednoglasno složio s izmenama Statuta Međunarodnog suda usvojivši Rezoluciju 2306 (2016), kojom je Statutu dodat novi član 13 quinquies u vezi s imenovanjem ad hoc sudija. Ova izmena omogućava Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija da imenuje sudije u Žalbeno veće Međunarodnog suda na ad hoc i privremenoj osnovi, na zahtev predsednika MKSJ i nakon konsultacija s predsedavajućim Saveta bezbednosti.

Predsednik MKSJ, sudija Carmel Agius, obavestio je 29. jula 2016. godine Savet bezbednosti da trenutno nema dovoljno stalnih sudija na Međunarodnom sudu koje bi se bavile eventualnim interlokutornim žalbama u tekućem prvostepenom postupku u predmetu Mladić. Prema trenutnoj situaciji, troje od sedam preostalih sudija Međunarodnog suda imenovano je u veće u predmetu Mladić i nalazili bi se u sukobu interesa u slučaju eventualne žalbe. Stoga bi bilo nemoguće sastaviti Žalbeno veće od pet sudija u skladu s članom 12 Statuta Međunarodnog suda.

Usvajanje Rezolucije 2306 (2016) i izmena Statuta Međunarodnog suda proistekla iz nje predstavlja rešenje ove situacije, čime će se obezbediti da Žalbeno veće može biti imenovano na odgovarajući način u slučaju da do takvih žalbi dođe u predmetu Mladić.

Kako je navedeno u novom članu 13 quinquies Statuta, ad hoc sudija može biti imenovan ukoliko nijedan stalni sudija koji trenutno obavlja tu funkciju na Međunarodnom sudu nije dostupan za imenovanje u Žalbeno veće i ukoliko su sve druge praktične alternative iscrpljene. Ovom izmenom se navodi da imenovani sudija mora biti bivši sudija MKSJ ili Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu koji je takođe sudija Mehanizma za međunarodne krivične sudove.

Savet bezbednosti je 25. maja 1993. usvojio Statut Međunarodnog suda Rezolucijom 827 (1993). Statut je od tada menjan po potrebi kako bi se poboljšali pravosudni kapaciteti Međunarodnog suda.