Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje Šešelju će se nastaviti nakon što se sudija Niang upozna s predmetnim spisom

SUDSKA VEĆA
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 16. decembar 2013. 
MS/PR1592t

Suđenje Šešelju će se nastaviti nakon što se  sudija Niang upozna s predmetnim spisom

Vojislav Šešelj

Pretresno veće je u petak izdalo odluku o nastavku postupka u predmetu koji se vodi protiv Vojislava Šešelja, nakon izuzeća sudije Frederika Harhoffa i imenovanja sudije Mandiayea Nianga u Sudsko veće.

Veće je jednoglasno naložilo da se postupak nastavi od faze posle iznošenja završnih reči i pređe u fazu većanja čim se sudija Niang upozna s predmetnim spisom. Pretresno veće će izdati oduku nakon što se ovaj proces završi.

Veće se složilo da je novi sudija u mogućnosti da razmotri svedočenje svedoka koje je obavljeno u njegovom odsustvu na druge načine, između ostalog i putem video snimaka. Shodno tome, Veće je zaključilo da će sudija Niang stoga biti u stanju da oceni pouzdanost svedoka koji su saslušani tokom vođenja postupka u predmetu Šešelj i da se upozna s predmetnim spisom u zadovoljavajućoj meri.

Sudije Antonetti i Niang su priložili saglasna izdvojena mišljenja uz Odluku pretresnog veća.

Odluka donesena u petak usledila je nakon poziva Veća stranama u postupku da do 13. novembra dostave svoja stavove o nastavku postupka. U svom podnesku Vojislav Šešelj je tvrdio da nakon izuzeća sudije Harhoffa postupak ne može biti nastavljen, da on treba da odmah bude pušten na slobodu i da treba da mu se isplati novčana nadoknada. Tužilaštvo je smatralo da postupak treba nastaviti od faze većanja, nakon što se sudija Niang upozna s postojećim predmetnim spisom. Tužilaštvo je tvrdilo da takvo rešenje ne bi bilo bez presedana u praksi Međunarodnog suda, ukazujući na suđenje Slobodanu Miloševiću, na kojem je sudija Bonomy zamenio sudiju Maya.

Vojislav Šešelj je 9. jula 2013. podneo zahtev u kojem je tražio izuzeće sudije Harhoffa iz Pretresnog veća, na osnovu pisma od 6. juna koje je taj sudija napisao. Posebno imenovana Komisija je 28. avgusta izuzela sudiju Harhoffa iz predmeta Šešelj nakon što je većinom glasova utvrdila da je sudija pokazao neprihvatljiv utisak pristrasnosti u korist donošenja osuđujućih presuda. Komisija je 7. oktobra većinom glasova, uz suprotno mišljenje sudije Liua, odbacila zahtev Tužilaštva za preispitivanje ove odluke.

Vršilac dužnosti predsednika Međunarodnog suda je 31. oktobra imenovao sudiju Nianga umesto sudije Harhoffa u Pretresno veće u predmetu Šešelj.