Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

U brojkama

(zaključno sa septembrom 2016.)

Od početka rada Međunarodnog suda, 78 lica, ili 48% od ukupno 161 optuženih, se u optužnicama teretilo za seksualno nasilje.

30 osuđenih lica

Zaključno sa septembrom 2016. godine, 32 lica su osuđena za zločine seksualnog nasilja, prema odredbama člana 7(1) Statuta MKSJ*. Četiri lica su dodatno osuđena zbog toga što nisu sprečili krivično delo i kaznili počinioce prema odredbama člana 7(3) Statuta**.

Ime optuženog

Kazna
(za sve osuđujuće presude, uključujući i one za seksualno nasilje)

Individualna odgovornost prema članu 7(1)

Odgovornost nadređenog prema članu 7(3)

Predmet

Predrag Banović

8 godina zatvora

 

Banović

Miroslav Bralo

20 godina zatvora

 

Bralo

Radoslav Brđanin

30 godina zatvora

 

Brđanin

Ranko Češić

18 godina zatvora

 

Češić

Vlastimir Đorđević 18 godina zatvora   Đorđević

Anto Furundžija

10 godina zatvora

 

Furundžija

Momčilo Krajišnik

20 godina zatvora

 

Krajišnik

Radislav Krstić

35 godina zatvora

 

Krstić

Dragoljub Kunarac

28 godina zatvora

 

Kunarac i drugi

Radomir Kovač

20 godina zatvora

 

Zoran Vuković

12 godina zatvora

 

Dragoljub Prcać

5 godina zatvora

 

Kvočka i drugi

Milojica Kos

6 godina zatvora

 

Mlađo Radić

20 godina zatvora

 

Milan Martić

35 godina zatvora

 

Martić

Hazim Delić

18 godina zatvora

 

Mucić i drugi

Zdravko Mucić

9 godina zatvora

Esad Landžo

15 godina zatvora

 

Dragan Nikolić

20 godina zatvora

 

Nikolić

Biljana Plavšić

11 godina zatvora

 

Plavšić

Ivica Rajić

12 godina zatvora   Rajić

Nebojša Pavković

22 godina zatvora

 

Šainović i drugi

Duško Sikirica

15 godina zatvora

Sikirica i drugi

Damir Došen

5 godina zatvora

Dragan Kolundžija

3 godine zatvora

Milan Simić

5 godina zatvora

 

Simić

Milomir Stakić

40 godina zatvora

 

Stakić

Duško Tadić

20 godina zatvora

 

Tadić

Stevan Todorović

10 godina zatvora

 

Todorović

Dragan Zelenović

15 godina zatvora

 

Zelenović

Mićo Stanišić

22 godine zatvora

 

Stanišić i Župljanin

Stojan Župljanin

22 godine zatvora

 

*: Član 7(1) Statuta odnosi se na individualnu krivičnu odgovornost. Prvi paragraf određuje: “Lice koje je planiralo, poticalo, naredilo, počinilo ili na drugi način pomogalo i podržalo planiranje, pripremu ili izvršenje nekog od krivičnih dela navedenih u članovima od 2 do 5 ovog Statuta snosi individualnu odgovornost za to krivično delo”.

**: Član 7(3): “Ukoliko je neko od dela navedenih u članovima od 2 do 5 ovog Statuta počinio podređeni, njegov nadređeni ne može biti oslobođen krivične odgovornosti ako je znao ili je bilo razloga da zna da se podređeni sprema počiniti takva dela ili da ih je već počinio, a on nije preduzeo nužne i razumne mere da spreči takva dela ili kazni počinioce”.

14 povučenih optužnica ili je lice umrlo pre početka suđenja

5 lica za koja su optužnice povučene

Ime optuženog

Predmet

Mirko Babić

Mejakić i drugi

Nenad Banović

Predrag Kostić

Gruban

Blagoje Simić

Simić i drugi

 

9 lica je preminulo pre kraja suđenja

Ime optuženog

Predmet

Momir Talić

Talić

Simo Drljača

Drljača i Kovačević

Milan Kovačević

Slobodan Milošević

Milošević

Vlajko Stojiljković

Šainović i drugi

Željko Ražnatović

Ražnatović

Janko Janjić

Zelenović i drugi

Dragan Gagović

Goran Hadžić

Hadžić

14 lica oslobođeno optužbi za seksualno nasilje

Ime optuženog

Predmet

Zejnil Delalić

Mucić i drugi

Rasim Delić

Delić

Ramush Haradinaj

Haradinaj i drugi

Idriz Balaj

Lahi Brahimaj

Miroslav Kvočka

Kvočka i drugi

Zoran Žigić

Nikola Šainović*

Šainović i drugi

Milan Milutinović

Vladimir Lazarević

Sreten Lukić*

Dragoljub Ojdanić

Miroslav Radić

Mrkšić i drugi

Mile Mrkšić

Veselin Šljivančanin

Vlastimir Đorđević

Đorđević

* Šainović i Lukić proglašeni krivim za seksualno nasilje kroz učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, ali za ove optužbe nisu izrečene osuđujuće presude.

11 lica za koja je postupak u toku

*Postupak se vodi pred MMKS

1 optuženi u pretresnoj fazi postupka

Ime optuženog

Predmet

Ratko Mladić

Mladić

 

2 optuženika kojima se ponovo sudi

Ime optuženog

Predmet

Jovica Stanišić

Stanišić i Simatović* (Ponovljeno suđenje u nadležnosti Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove)

Franko Simatović

 

8 optuženih pred Žalbenim većem

Ime optuženog

Predmet

Radovan Karadžić

Karadžić (Appeal under jurisdiction of the Mechanism for International Criminal Tribunals)

Vojislav Šešelj

Šešelj (Appeal under jurisdiction of the Mechanism for International Criminal Tribunals)

Jadranko Prlić

Prlić i drugi

Bruno Stojić

Slobodan Praljak

Milivoj Petković

Valentin Ćorić

Berislav Pušić

6 lica čiji su predmeti prosleđeni nacionalnim pravosuđima

Ime optuženog

Predmet

Gojko Janković

Janković i Stanković

Radovan Stanković

Željko Mejakić

Mejakić i drugi

Momčilo Gruban

Duško Knežević

Dušan Fuštar