Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Procjena naslijeđa MKSJ - konferencija održana 2010. godine

 

Konferencija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

suorganizovana i susponzorisana od strane
Vlade Nizozemske i
Projekta za ljudska prava "Sanela Diana Jenkins" pri Pravnom fakultetu Kalifornijskog univerziteta u Los Anđelesu (UCLA)

 

Rezime

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) sazvao je 23.-24. februara 2010. godine dvodnevnu konferenciju u Haagu pod nazivom "Procjena naslijeđa MKSJ". Konferenciju su suorganizovali i susponzorisali Vlada Nizozemske i Projekat za ljudska prava "Sanela Diana Jenkins" pri Pravnom fakultetu Kalifornijskog univerziteta u Los Anđelesu (UCLA).

Inspirisana širim naporima UN-a da koordiniraju aktivnosti u vezi s vladavinom prava, konferencija je obezbijedila platformu Međunarodnom sudu i relevantnim zainteresovanim stranama za razmjenu stavova o naslijeđu Međunarodnog suda i vizija kako na najbolji način iskoristiti njegovo pravno i institucionalno naslijeđe; kao i za razmjenu informacija o aktivnostima na očuvanju tog naslijeđa koje provode Međunarodni sud, druga tijela UN-a i međunarodne organizacije, nacionalne vlade i sudovi, nevladine organizacije i akademski stručnjaci.

Osnovni cilj konferencije bio je da promovira koordinaciju i saradnju između različitih aktera kako bi se ojačali napori za korištenje naslijeđa Međunarodnog suda u svrhu vladavine prava, mira i pravde u bivšoj Jugoslaviji i šire.

Naslijeđe MKSJ-a

Naslijeđe Međunarodnog suda, u širem konceptu zamišljeno kao "ono što će Međunarodni sud predati nasljednicima i drugima", sastoji se, između ostalog, od zaključaka Međunarodnog suda sadržanih u njegovim presudama, njegovog doprinosa razvoju međunarodnog prava, spisa i arhiva Međunarodnog suda i njegovog doprinosa vladavini prava u bivšoj Jugoslaviji i napretku međunarodne pravde. Postoje različita mišljenja o obimu, dubini i sadržaju naslijeđa Međunarodnog suda i većina će se složiti da proces uspostavljanja tog naslijeđa još uvijek nije okončan. Vlade, nevladine organizacije, fondacije, akademski stručnjaci i drugi mogu pomoći jačanju naslijeđa Međunarodnog suda na više načina – politički, finansijski i organizaciono, informacijama i dokumentima, kao i putem komunikacija i analiza.

Strategija Međunarodnog suda za uspostavljanje i obezbjeđivanje korištenja njegovog naslijeđa od strane zemalja bivše Jugoslavije aktivno je izgrađivana tokom posljednjih nekoliko godina i sastoji se od dva ključna elementa: prvo, pomoći u izgradnji kapaciteta domaćih pravosudnih sistema da preuzmu punu odgovornost za krivično gonjenje ratnih zločina nakon okončanja rada Međunarodnog suda; i drugo, obezbjeđivanja da sudovi i druge zainteresovane strane u regionu imaju pristup relevantnim materijalima s Međunarodnog suda u upotrebljivom obliku. Ostali elementi sveobuhvatne strategije naslijeđa Međunarodnog suda tek treba da budu razvijeni. Nakon konferencije, Međunarodni sud će pripremiti javni izvještaj o svojoj sveobuhvatnoj strategiji naslijeđa.

Konferencija je obezbjedila plodno tlo za procjenu naslijeđa Međunarodnog suda, za razmjenu ideja o njemu i očekivanja od njega, kao i za razvoj novih pristupa i aranžmana radi jačanja naslijeđa Međunarodnog suda.

Ciljevi konferencije

 • Stimuliranje diskusije u širokoj grupi relevantnih aktera o elementima naslijeđa
 • Razmjena i prikupljanje gledišta sa zemljama bivše Jugoslavije, međunarodnom zajednicom i zemljom domaćinom u vezi sa cjelokupnim naslijeđem Međunarodnog suda.
 • Razmjena i prikupljanje informacija o tekućim projektima i aktivnostima u vezi s naslijeđem MKSJ-a koje provode Međunarodni sud i druge organizacije.
 • Razmatranje uloge Savjeta bezbjednosti i drugih organa Ujedinjenih nacija u očuvanju naslijeđa Međunarodnog suda.
 • Konzultiranje relevantnih činilaca kako bi se dalje ojačalo naslijeđe Međunarodnog suda i njegovo korištenje u bivšoj Jugoslaviji.
 • Promoviranje jačanja i konsolidovanja napora za izgradnju kapaciteta domaćih jurisdikcija u bivšoj Jugoslaviji.
 • Podsticanje razvoja sveobuhvatne strategije naslijeđa Međunarodnog suda.

Učesnici

Među sudionicima i zvanicama konferencije bili su najviši rukovodioci Međunarodnog suda, sudije, visoki službenici Suda, predstavnici zemlje domaćina, članovi Radne grupe Savjeta bezbjednosti za ad hoc sudove, predstavnici Službe pravnog savjetnika i Odjela za vladavinu prava iz sjedišta UN, predstavnici nacionalnih jurisdikcija iz bivše Jugoslavije, organizacije žrtava, nevladine organizacije i druge zainteresirane strane iz bivše Jugoslavije, međunarodne organizacije, organi Evropske unije, pravni savjetnici ambasada lociranih u Haagu, instituti, kreatori politike i akademski stručnjaci za međunarodno pravo.

Format konferencije

Približno 400 osoba je sudjelovalo na konferenciji. Radne sjednice organizovane su u formi panel-diskusija, kako bi se podstakao otvoreni dijalog, a publika je imala mogućnost da postavlja pitanja učesnicima panela i da se uključi u diskusiju.

Panel-diskusije obrađivale su sljedeće teme:

 • Panel 1: Strategija naslijeđa MKSJ-a i projekti u vezi sa naslijeđem.
 • Panel 2: Dugoročno očuvanje naslijeđa MKSJ-a: Budući rezidualni mehanizmi, arhiva i informativni centri MKSJ-a.
 • Panel 3: Značaj naslijeđa MKSJ-a za žrtve i za zajednice u bivšoj Jugoslaviji.
 • Panel 4: Izgradnja kapaciteta.
 • Panel 5: Suđenja za ratne zločine pred nacionalnim sudovima.
 • Panel 6: Put dalje.