Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izgradnja kapaciteta

 

Kao ad hoc pravosudno telo, Međunarodni sud nikad nije bio predviđen da sudi svakoj osobi osumnjičenoj da je počinila ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Umesto toga, uvek se očekivalo da će krivično gonjenje velike većine navodnih počinilaca ovih zločina voditi pravosuđa u regionu. U skladu s ovom politikom, počevši od 2003. godine Međunarodni sud sprovodi strategiju okončanja svog rada.

Sud je prestao s podizanjem novih optužnica 2004. godine, i prosledio je nekoliko predmeta koji se tiču neposrednih i niže rangiranih optuženih sudovima u regionu. Dokazni materijali koji nisu rezultirali optužnicom pred Međunarodnim sudom su takođe prosleđeni nacionalnim tužiocima. Osim toga, nacionalni sudovi sada sprovode sopstvene istrage i krivično gone navodne počinoce protiv kojih MKSJ nije podigao optužnice. 

Kao posledica toga, ključni aspekt rada Međunarodnog suda jesu brojne inicijative koje je pokrenuo tokom godina kako bi podržao rad pravnih stručnjaka i institucija u regionu koji se bave predmetima u vezi s ratnim zločinima.  

Na primer, prenos ekspertize s Međunarodnog suda pravosuđima u regionu doprineo je uspostavljanju specijalizovanih organa za istragu ratnih zločina i suđenje za njih, kao i jačanju sposobnosti nespecijalizovanih sudova da presuđuju u predmetima za ratne zločine. Širom regiona obuka pravnih stručnjaka i osoblja za pomoć svedocima koju je vršilo osoblje MKSJ omogućila je uvođenje međunarodnih standarda i najboljih razvijenih praksi u nacionalnim pravosuđima.

 

 

 

Projekat Pravda i ratni zločini: prenos ekspertize nacionalnim pravosuđima kako bi se obezbedio pristup relevantnim materijalima

U projektu Pravda i ratni zločini, MKJS, OEBS/ODIHR i UNICRI, uz finansiranje Evropske unije, ostvarili su partnerski odnos kako bi obezbedili efikasan prenos znanja i materijala sa MSKJ na nacionalne pravosudne sisteme u regionu bivše Jugoslavije. Projektu je prethodilo devetomesečno utvrđivanje potreba uz bliske konsultacije s pravnim stručnjacima širom regiona, što je kulminiralo u septembru 2009. godine objavljivanjem konačnog izveštaja koji je identifikovao područja na kojima bi se nacionalnim pravosudnim sistemima moglo pomoći u nošenju s rastućim brojem predmeta za ratne zločine.

Komponente projekta Pravda i ratni zločini osmišljene su tako da zadovolje preostale identifikovane potrebe. Osim toga, pomoć će biti pružena na način koji su nacionalne vlasti identifikovale kao njima najkorisniji kako bi pomogao nacionalnom vlasništvu i omogućio održiv napredak.

KOMPONENTE PROJEKTA

Jačanje brojnosti osoblja na ključnim poljima

Projekat Pravda i ratni zločini će sponzorisati zapošljavanje ograničenog broja dodatnog osoblja u okviru nacionalnih pravosudnih institucija kako bi se ojačali kapaciteti na ključnim poljima, poput analitike i podrške svedocima. Ovo su identifikovale institucije u nacionalnim jurisdikcijama kao fundamentalnu potrebu kako bi se efikasno nosili s kompleksnim predmetima za ratne zločine.

Razvijanje nastavnih programa i materijala

Projekat Pravda i ratni zločini će sarađivati s nekoliko institucija za pravnu obuku kako bi razvio nastavne programe o međunarodnom humanitarnom pravu specijalno pripremljene za pravni okvir svake od jurisdikcija, kao i različite programe za istraživanje i analizu. Biće razvijeni i odgovarajući materijali za obuku. Biće sačinjen i priručnik koji će obuhvatiti najefektivniju praksu odbrane pred MKSJ za potrebe advokata odbrane u regionu.

Profesionalni razvoj

Projekat uključuje niz aktivnosti, poput sastanaka između kolega i radnih poseta zamišljenih da doprinesu profesionalnom razvoju pravnih stručnjaka koji rade na predmetima za ratne zločine u regionu. Takođe će biti pružena obuka u korišćenju analitičkih instrumenata i radu s osetljivim svedocima. Specijalizovana obuka će biti organizovana o konkretnim temama iz međunarodnog humanitarnog prava.

Pristup materijalima i ekspertizi MKSJ

MKSJ će sačiniti transkripte ključnih postupaka na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku. Ovo će drastično poboljšati mogućnost pravnih stručnjaka u regionu da pristupe  svedočenjima pred MKSJ i pretražuju ih za potrebe svojih nacionalnih postupaka. Baza podataka Sudska praksa Žalbenog veća Međunarodnog suda, koja sadrži kompilaciju sažetaka najznačajnijih odluka Žalbenog veća, takođe će biti prevedena na bosanski, hrvatski ili srpski. Biće organizovane posebne obuke pravnika u regionu kako bi se obučili da koriste materijale Međunarodnog suda.
 

Projekat Pravda i ratni zločini: bilten i kalendar aktivnosti


oktobar 2011.
Bilten projekta, broj 5

5. oktobar 2011.
Sudije i tužioci s Kosova u studijskoj poseti Međunarodnom sudu u sklopu projekta Pravda i ratni zločini

20. septembar 2011.
Saopštenje za javnost: MKSJ provodi ‘obuku instruktora’ u Bosni i Hercegovini

13. septembar 2011.
Saopštenje za javnost: MKSJ dostavio prioritetne transkripte Bosni i Hercegovini i Srbiji

1. septembar 2011.
Saopštenje za javnost: Prvi transkripti na bosanskom, hrvatskom ili srpskom dostupni na vebsajtu Međunarodnog suda

8. avgust 2011.
Saopštenje za javnost: MKSJ dostavio nove transkripte Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

30. juni 2011.
Saopštenje za javnost: MKSJ dostavio nove transkripte Bosni i Hercegovini

27. juni 2011.
Saopštenje za javnost: Sudije MKSJ održale sastanak s kolegama iz bivše Jugoslavije

20. juni 2011.
Saopštenje za javnost: MKSJ sprovodi obuku makedonskih pravnih stručnjaka

16. juni 2011.
Saopštenje za javnost: MKSJ provodi obuku za bosanskohercegovačke pravne stručnjake

15. juni 2011.
Saopštenje za javnost: Tužioci MKSJ sastali se s kolegama u Skoplju

juni 2011.
Bilten projekta, broj 4

31. maj 2011.
Saopštenje za javnost: Baza podataka Sudska praksa Žalbenog vijeća dostupna na internetu na lokalnim jezicima

30. maj 2011.
Saopštenje za javnost: MKSJ dostavio nove transkripte Bosni i Hercegovini i Srbiji

19. maj 2011.
Saopštenje za javnost: MKSJ sprovodi obuku kosovskih pravnih stručnjaka

13. maj 2011.
Saopštenje za javnost: MKSJ provodi obuku hrvatskih pravnih stručnjaka

6. maj 2011.
Saopštenje za javnost: Stručnjaci MKSJ za pomoć žrtvama se sastali sa svojim kolegama iz nacionalnih pravosudnih sistema

5. maj 2011.
Saopštenje za javnost: MKSJ obučava pravne stručnjake u Srbiji

3. maj 2011.
Saopštenje za javnost: MKSJ provodi obuku za bosanskohercegovačke pravne stručnjake

28. mart 2011.
Saopštenje za javnost: MKSJ provodi obuku za bosanskohercegovačke pravne stručnjake

18. mart 2011.
Saopštenje za javnost: MKSJ sprovodi zajedničku sudsku obuku u Bosni i Hercegovini

18. mart 2011.
Saopštenje za javnost: MKSJ održava obuku za hrvatske pravne stručnjake

mart 2011.
Bilten projekta, broj 3

23. novembar 2010.
Saopštenje za javnost: MKSJ obučava pravne stručnjake u Srbiji

12. novembar 2010.
Saopštenje za javnost: MKSJ Bosni i Hercegovini dostavio prve transkripte na lokalnim jezicima

novembar 2010.
Bilten projekta, broj 1

5. novembar 2010.
Saopštenje za javnost: MKSJ Srbiji dostavio prve transkripte na lokalnim jezicima

8. oktobar 2010.
Saopštenje za javnost: MKSJ Hvatskoj dostavio prve transkripte na lokalnim jezicima

28. septembar 2010.
Saopštenje za javnost: MKSJ pokreće zajednički projekat u vezi s ratnim zločinima u regionu
 

Prenos znanja i razvijenih praksi MKSJ: Ključni dokumenti

"Podrška procesu tranzicijie: naučene lekcije i najbolja praksa u transferu znanja"

Ovaj izveštaj je plod devetomesečne procene potreba koju su zajednički sproveli MKSJ, Kancelarija OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Međuregionalni istraživački institut Ujedinjenih nacija za kriminal i pravdu (UNICRI). U izveštaju su opisane preostale potrebe pravosuđa na području bivše Jugoslavije, kao i delotvornost do sada uloženih napora na izgradnji kapaciteta.

 

Pogledajte izveštaj: engleski | bosanski, hrvatski ili srpski

 

Priručnik o razvijenim sudskim praksama MKSJ

Ova knjiga pruža sveobuhvatan opis operativne prakse koja je razvijena na MKSJ od njegovog osnivanja. Knjiga pokriva celokupni rad Međunarodnog suda, od istraga do izvršenja kazni, a bavi se i sastavljanjem presuda i službama za podršku rada sudnica. Ova knjiga je još jedno od ključnih oruđa koje je proizveo Međunarodni sud, u saradnji s UNICRI, kako bi očuvao svoje nasleđe. Knjiga je promovisana u maju 2009. godine na engleskom, kao i na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku.

Pogledajte priručnik: engleski | bosanski, hrvatski ili srpski

 

Priručnik o međunarodnoj krivičnoj odbrani

Priručnik Udruženja branilaca koji postupaju pred MKSJ izrađen je u sklopu projekta Pravda i ratni zločini, koji ima za cilj da omogući prenos znanja i materijala pravnim stručnjacima u bivšoj Jugoslaviji . Priručnik sadrži pregled najefikasnijih procedura koje su razvili branioci optuženih pred MKSJ. Priručnik je koncipiran kao referentni materijal za branioce koji zastupaju optužene u predmetima u vezi s ratnim zločinima u regionu. Priručnik obrađuje nekoliko problematičnih pitanja, kao što su korišćenje i osporavanje dokaznih materijala nastalih na MKSJ i efikasno pregovaranje o potvrdnom izjašnjavanju o krivici.

Pogledajte priručnik: engleski | bosanski, hrvatski ili srpski
 

Međunarodno krivično pravo i praksa – Materijali za obuku

U sklopu projekta Pravda i ratni zločini, organizacija International Criminal Law Services (ICLS), nezavisna organizacija koja okuplja stručnjake za međunarodno krivično pravo i povezano humanitarno pravo, razvila je materijale za obuku.

Svi moduli su dostupni na vebsajtu ICLS..

 

Pogledajte galeriju fotografija na web stranici OSCE-ODIHR

Video zapisi

Promotivni video o projektu Pravda i ratni zločini

Sposobnost nacionalnih pravosuđa da nastave s presuđivanjem u predmetima za ratne zločine (...) smatra se kamenom temeljcem nasleđa Međunarodnog suda.

 

Intervju sa Olgom Malešević, Okružni sud Banja Luka

 

 

 

 

 

Partneri MKSJ u izgradnji kapaciteta

 

 


logo logo logo
Ovaj projekat finansira
Evropska unija

Sposobnost nacionalnih pravosuđa da nastave s presuđivanjem u predmetima za ratne zločine u skladu s najvišim međunarodnim standardima nakon što Međunarodni sud zatvori svoja vrata smatra se kamenom temeljcem nasleđa Međunarodnog suda.

U ovom kontekstu MKSJ nastavlja da pruža podršku tužiocima za ratne zločine, sudijama i drugim pravnim stručnjacima u regionu. Međunarodni sud je ostvario partnerski odnos s Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS/ODIHR) i Međuregionalnim istraživačkim institutom Ujedinjenih nacija za i kriminal i pravdu (UNICRI). Zajedno s ovim partnerima, Međunarodni sud realizuje razne projekte kako bi obezbedio efektivan prenos svojih institucionalnih znanja i specijalizovanih umeća na nacionalna pravosuđa.