Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pregled aktivnosti

 

Partnerstvo Međunarodnog suda i država bivše Jugoslavije uveliko nadilazi okvire krivičnog gonjenja za krivična djela koja su ondje počinjena. Međunarodni sud takođe učestvuje u širokom spektru aktivnosti osposobljavanja kojima se pomaže nacionalnim pravosudnim sistemima u bivšoj Jugoslaviji.

Radnim posjetama, obrazovnim seminarima, radionicama i drugim aktivnostima, Međunarodni sud prenosi svoje stručno znanje na svoje lokalne pandane u širokom spektru oblasti, od teorije prava preko postupaka u sudnici do zaštite svjedoka. Od 2010. godine, aktivnosti na izgradnji kapaciteta Outreach programa su dopunjene Projektom pravda i ratni zločini, koji Međunarodni sud realizuje u partneststvu sa ODIHR i UNICRI.

 

 

Bosna i Hercegovina

U Bosni i Hercegovini, Međunarodni sud blisko sarađuje s Sudom Bosne i Hercegovine i Državnim tužilaštvom Bosne i Hercegovine (BiH) radi pružanja podrške njihovim odjeljenjima određenim za bavljenje ratnim zločinima, koji su centralni državni organi za vođenje postupaka u predmetima vezanim za ratne zločine. Preduzet je niz koraka u cilju izgradnje kapaciteta, uključujući sljedeće:

• Sudije Vijeća za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine su posetile Međunarodni sud u januaru 2006. i februaru 2007. godine uz pomoć Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država. Sudije su se upoznale sa radom Međunarodnog suda i održale iscrpne razgovore sa sudijama MKSJ.

• U martu 2005., održan je petodnevni program usavršavanja za službenike odjeljenja za ratne zločine Državnog suda BiH, Državnog tužilaštva i Sekretarijata Državnog suda na temu međunarodnog prava. Centralnu ulogu u tom programu imali su službenici MKSJ jer ih je sedam učestvovalo u programu u svojstvu predavača.

• Početkom 2005., šef Odsjeka za organizaciju i podršku rada sudnice proveo je dvije radne sedmice u Sarajevu, pomažući u uspostavi sistema organizacije rada sudnice na Državnom sudu u BiH.  Osoblje jedinice za organizaciju i podršku rada sudnice je, sa svoje strane, došlo u radnu posjetu MKSJ i nekoliko dana radilo s kolegama na MKSJ.

• U septembru 2005., osoblje obezbjeđenja MKSJ održalo je desetodnevnu radionicu za cjelokupno osoblje sudske policije Državnog suda BiH.

Prevodilačka služba Međunarodnog suda vrši redovno profesionalno savjetovanje jedinice za jezike Državnog suda BiH, što uključuje uzajamne radne posjete. U julu 2005., novembru 2005. i martu 2006., jedan službenik Prevodilačke službe je pomagao da se u Sarajevu organizuje obuka za usmene prevodioce na Državnom sudu.

• Brojne uzajamne posjete Tužilaštva MKSJ i Tužilaštva Suda BiH omogućuju neometano prosljeđivanje predmeta i dokaznog materijala s Međunarodnog suda u Bosnu i Hercegovinu.

Hrvatska

U MKSJ je u Hrvatskoj, u saradnji sa lokalnim i međunarodnim partnerima dao doprinos u nekoliko projekata izgradnje kapaciteta. Od ostvarenih projekata izdvajamo sledeće:

• U februaru i julu 2005. godine hrvatske sudije i tužioci su imali radnu posetu Međunarodnom sudu tokom koje su imali priliku da se sastanu sa zvaničnicima Međunarodnog suda i sudijama, saznaju o sudskoj praksi na Međunarodnom sudu i diskutuju o brojnim pravnim pitanjima, poput primene pozitivnog i proceduralnog prava, prikupljanja i korišćenja dokaza i procenjivanja vrednosti dokaza. Posetu su omogućili evropsko odeljenje Američka advokatske komore i Eurasia program.

• Od maja do oktobra 2004., Međunarodni sud je, u saradnji s hrvatskim Ministarstvom pravosuđa i Pravosudnom akademijom, organizovao program usavršavanja hrvatskih sudija i tužilaca kao bi im pomogao u postupanju u predmetima vezanim za ratne zločine, uključujući predmete proslijeđene s Međunarodnog suda. Tim programom bile su obuhvaćene teme poput međunarodnog i nacionalnog prava, vidova odgovornosti, usmjeravanja istraga, odluka o optužbama i metoda dokazivanja, vođenja istraga, sastavljanja optužnica, pitanja zaštite svjedoka, politike kažnjavanja, te praktičnih pitanja u vezi s dostavljanjem dokaznog materijala i eventualnih predmeta MKSJ. U tom programu učestvovalo je približno 60 predstavnika pravne profesije iz Hrvatske.

• U maju 2003., program MKSJ Outreach, Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu iz Zagreba, Hrvatska, i Fond za humanitarno pravo iz Beograda, Srbija, organizovali su konferenciju o komandnoj odgovornosti u nacionalnom i međunarodnom pravu, održanu u Beogradu i Zagrebu. U dva dvodnevna dijela konferencije, advokati iz Srbije i Crne Gore i advokati iz Hrvatske su, zajedno sa svojim pandanima s Međunarodnog suda, pomno razmotrili doktrinu komandne odgovornosti u nacionalnom i međunarodnom pravu, te raspravljali o njoj. Toj konferenciji su prisustvovali advokati koji rade na sudovima i drugi predstavnici pravne profesije (nevladine organizacije, predstavnici vlade i vojske) iz Hrvatske i Srbije i Crne Gore.
 

 

Kosovo

Na Kosovu, MKSJ blisko sarađuje s OEBS-om i drugim vodećim organizacijama u oblasti izgradnje pravosudnih kapaciteta. U vezi s tim, 2000. godine OEBS je ustanovio Kosovski institut za pravosuđe koji je trenutno u potpunosti pod rukovodstvom lokalnih vlasti kako bi se sudijama i tužiocima pružilo kvalitetno pravno obrazovanje. Međunarodni sud je uključen u nekoliko projekata koji uključuju sljedeće:

• U periodu od oktobra do decembra 2002., program Outreach MKSJ u Haagu je bio domaćin radnih posjeta više od dvadeset sudija, tužilaca i branilaca sa Kosova. Oni su prisustvovali sudskim postupcima i slušali izlaganja o radu sudija i Vijeća, Tužilaštva i Sekretarijata, uključujući Službu za žrtve i svjedoke i Služba za pravnu pomoć i odbranu

• U maju 2002. MKSJ je učestvovao u organizaciji trodnevnog seminara, za koji je obezbijedio i glavne predavače, što mu je omogućilo da prenese svoja iskustva u krivičnom gonjenju za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava publici koja se sastojala od deset sudija, tužilaca i branilaca sa Kosova.

Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija

U Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, MKSJ je učestvovao u nekoliko inicijativa za izgradnju kapaciteta u saradnji sa drugim međunarodnim organzacijama i lokalnim vlastima.

• Tokom 2007. godine MKSJ je u učestvovao u velikom broju projekata obučavanja sudija, tužilaca i drugih pravnih eksperata u međunarodnom humanitarnom pravu. Osim nekoliko projekata podučavanja i seminara koji su održani u Skoplju, ovaj program je uključivao tri studijske posete Međunarodnom sudu predstavnika različitih makedonskih pravosudnih institucija.

• U novembru 2005. u Skoplju, nekoliko službenika MSKJ održalo je seminar pod naslovom "Standardi međunarodnog krivičnog prava u odbrani i izricanju presuda za teška krivična djela, s težištem na krivičnim djelima sankcionisanim međunarodnim pravom".

• Godine 2003., stručnjaci s MKSJ održali su predavanja na dvodnevnoj konferenciji za makedonske sudije i tužioce održanoj u Skoplju. U prezentacijama je težište stavljeno na praksu i iskustvo Međunarodnog suda u krivičnom gonjenju za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava.

• U novembru 2002., MKSJ je učestvovao u organizaciji dvodnevne konferencije na kojoj su održane iscrpne prezentacije o osnivanju, strukturi i dostignućima Međunarodnog suda. Raspravljalo se i o pitanjima specifičnim za Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju. U publici su bili pripadnici pravne profesije na visokim položajima u Makedoniji.

• U decembru 2001., MKSJ je bio domaćin trodnevne posjete 14 visokopozicioniranih pripadnika pravne profesije, koji su prisustvovali suđenjima i slušali prezentacije o raznim aspektima rada Međunarodnog suda.

 

Srbija

U Srbiji, MKSJ aktivno sarađuje s Vijećem za ratne zločine pri Okružnom sudu u Beogradu i Tužilaštvom za ratne zločine kako bi podržalo njihova nastojanja da sude u predmetima povezanim s ratnim zločinima. Uz saradnju i podršku međunarodnih organizacija poput Razvojnog programa UN-a i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (dalje u tekstu: OEBS), te nekoliko ambasada, Međunarodni sud je učestvovao u brojnim savjetovanja za tužioce, sudije i istražitelje u Srbiji koji se bave ratnim zločinima. Tu su, između ostalog, sljedeći događaji:

• Grupa sudija i tužilaca iz Apelacionog suda u Beogradu, Višeg suda u Beogradu i Tužilaštva za ratne zločine u septembru 2010 je došla u trodnevnu posetu Međunarodnom sudu, tokom koje su vođene diskusije i konsultacije o širokom spektru pitanja, uključujući vođenje predmeta, primenu pravnih standarda, zaštitu svedoka i praksu izricanja kazni.

• Prva grupa od osam studenata prava iz Srbije je započela svoj staž na MKSJ-u kao deo inovativnog programa po kojem će ti studenti kasnije nastaviti svoj staž u Veću za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu ili Specijalnom tužilaštvu za ratne zločine. Ovaj projekat se vodi u organizaciji nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava uz pomoć Ministarstva spoljnih poslova Švajcarske.

• U martu 2006. godine predstavnici Vrhovnog suda Srbije su posetili Hag da bi se informisali o praksi Međunarodnog suda u outreach programu i odnosima s javnošću sa ciljem da se slične službe oforme i pri tom sudu.

• U novembru 2004. Međunarodni sud je ugostio grupu istražitelja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije tokom posete koju je organizovao OEBS.

• Međunarodni sud u Haagu je ugostio službenike srbijanskog suda za ratne zločine i tužilaštva. Tu posjetu u maju 2004. finansirao je Razvojni program UN-a. Tokom te posjete, srbijanski službenici su s Međunarodnim sudom razgovarali o izazovima s kojima se sreću u pokušajima vođenja sudskih postupaka, kao i o uvriježenim načinima komunikacije radi koordinacije pitanja od uzajamnog interesa. Na konferenciji za štampu koja je kasnije održana u Beogradu predsjednik Vijeća za ratne zločine pri Okružnom sudu u Beogradu je medijima prenio viđenje srbijanskih učesnika, prema kojem je ta posjeta bila iznimno uspješna.

• U novembru 2004., Međunarodni sud je ugostio grupu istražitelja iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Njihovu posjetu je finansirala Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS). Službenici Međunarodnog suda održali su predavanje o raznim aspektima rada Međunarodnog suda i istražnim metodologijama u sklopu seminara koji je trajao jednu sedmicu, a održan je u Beogradu u oktobru 2004., odnosno prije te posjete.

• U martu 2006., predstavnici Vrhovnog suda Srbije došli su u Haag da bi se upoznali s najboljim metodima Međunarodnog suda u odnosima s javnošću i aktivnostima na području bivše Jugoslavije, kako bi na svom sudu osnovali slične službe.