Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

2003.

 

Datum Aktivnost/Događaj Učesnici

17. decembar,
Hag

Poseta predstavnika lokalnih vlasti i nevladinih organizacija iz Hrvatske

Grupi su predstavljeni mandat, ciljevi i dostignuća Međunarodnog suda kao i njegov Outreach program, a sastali su se i sa predstavnicima Tužilaštva koji su im pružili uvid u svoj rad.

Posetu je organizovala holandska nevladina organizacija “Međucrkveni mirovni savet”, Interkerkeljik Vredesberaad (IKV)

> otprilike  šezdeset predstavnika lokalnih vlasti i nevladinih organizacija iz istočne Hrvatske

10. decembar, Hag

Poseta predstavnika organizacije Amnesty International

Ova grupa je posetila Međunarodni sud u sklopu programa organizacije Amnesty International pod nazivom Young Hero za mlade branioce ljudskih prava. Upoznati su sa radom MKSJ u kontekstu zakona o ljudskim pravima i prisustvovali pretresu u predmetu Milošević.

Ovu posetu je organizovala organizacija Amnesty International Netherlands

> četiri predstavnika, među kojima i predstavnik Nansen Grupe za Kosovo i nevladine organizacije Kosovska organizacija za nove inicijative (KONI), koordinator organizacije Amnesty International Holandija i eksperti za pitanja Balkana

8-10. decembar,
Hag

Poseta posvećena zaštiti svedoka

Zvaničnici pravosuđa iz Srbije i predstavnici vlasti i OEBS su posetili MKSJ i razgovarali o primeni efektivnije zaštite svedoka. Interes za ovo polje rada postoji zbog nedostatka primene zakonodavstva kojim bi se ustanovio funkcionalan sistem zaštite svedoka u Srbiji. Zaposleni iz Službe za žrtve i svedoke MKSJ su vodili ove sastanke na kojima su podelili svoja iskustva i održali prezentacije o različitim aspektima zaštite svedoka.

Ovu posetu je organizovala  Misija OEBS u Srbiji i Crnoj Gori

> zvaničnici Ministarstva pravde Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnici pravosuđa iz Srbije - predsednici Veća za ratne zločine i Veća za organizovani kriminal Okružnog suda u Beogradu, Tužilac za ratne zločine i zamenik tužioca za organizovani kriminal

5-6. decembar,
Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Konferencija o priznanju krivice

Ova dvodnevna konferencija se bavila praksom priznavanja krivice i sporazumima o priznanju krivice na MKSJ i uporedila je sa sličnim praksama u nacionalnim pravosudnim sistemima.
MKSJ je predstavljalo osam zaposlenih, među kojima sekretar MKSJ Hans Holthuis i zamenik tužioca Graham Blewitt. Diskusije održane tokom konferencije ilustrovale su mnoge različite poglede na praksu postizanja sporazuma o priznanju krivice koja postoji na Međunarodnom sudu. Međutim, konferencija je ocenjena kao veoma uspela i od učesnika i od posmatrača. Međusobna interakcija asocijacija žrtava i visokih zvaničnika MKSJ ukazala je na potrebu da se u budućnosti organizuju dalje aktivnosti kako bi se prevazišao vidljivi jaz.

Konferenciju je organizovao  Centar za ljudska prava, iz Sarajeva, a omogućio ju je Fond za mir i stabilnost  Ministarstva spoljnih poslova Danske

> 80 učesnika, među kojima radnici u pravosuđu i pravnici, zvaničnici vlasti i asocijacije žrtava iz bivše Jugoslavije

17-21. novembar,
Hag

Poseta sudija i tužilaca iz Brčko distrikta

Ovo je bila prva poseta zvaničnika pravosuđa Brčko distrikta iz Bosne i Hercegovine Međunarodnom sudu. Cilj posete je bio da sudijama i tužiocima pruži priliku da prisustvuju suđenjima i da steknu sveobuhvatna znanja o krivičnim postupcima pred MKSJ, iscrpne informacije o krivičnim delima koja se obrađuju, vidovima odgovornosti, radu sa svedocima, sporazumima o izjašnjavanju o krivici i implikacijama strategije okončanja rada Međunarodnog suda. Posetioci su se susreli s visokim zvaničnicima Međunarodnog suda, prisustvovali okruglim stolovima sa sudijama MKSJ i posetili sudnice.

Posetu je omogućila Kancelarija za pravnu reformu  Brčko pri Kancelariji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini

> osam sudija i tužilaca iz pravosuđa u Brčkom, Bosna i Hercegovina

12. novembar,
Beograd,
Srbija i Crna Gora

Okrugli sto o suđenjima za ratne zločine pred nacionalnim sudovima

Predstavnik Outreach programa prisustvovao je okruglom stolu u organizaciji OEBS o suđenjima za ratne zločine pred nacionalnim sudovima da bi govorio o izveštaju OEBS pod nazivom “Ratni zločini pred nacionalnim sudovima” i izjavio da Međunarodni sud smatra suđenja za ratne zločine pred nacionalnim sudovima od presudne važnosti. Predstavnik Outreach programa je naglasio da je Međunarodni sud svestan poteškoća s kojim se susreću ove institucije i da je u potpunosti spreman da pruži pomoć u velikom broju izazova.
Ovaj okrugli sto je organizovala  Misija OEBS u Srbiji i Crnoj Gori

> nevladine organizacije iz Beograda, međunarodne organizacije, predstavnici vlasti i novinari

12. novembar,
Hag

Poseta opštinske delegacije iz Srebrenice

Tokom ove kratke posete učesnici (koji su u Holandiji boravili u okviru jednonedeljne posete tokom koje su bili gosti u nekoliko holandskih opština) su upoznati sa  sa mandatom, ciljevima i dostignućima Međunarodnog suda, kao i sa pregledom aktuelnih predmeta, s posebnim osvrtom na predmete vezane za Srebrenicu.

Posetu je organizovala holandska nevladina organizacija “Međucrkveni mirovni savet”, Interkerkeljik Vredesberaad (IKV)

> osam predstavnika opštinskih vlasti u Srebrenici

11. novembar,
Hag

Poseta sudija iz Srbije i Crne Gore

Sudije su bile u kratkoj poseti Međunarodnom sudu gde su upoznati sa radom Međunarodnog suda i prisustvovali jednom suđenju. Poseta je organizovana u sklopu jednonedeljne posete evropskim pravosudnim institucijama.

Ovu posetu je organizovao Prvosudni centar za obuku i stručno usavršavanje, Srbije i Crne Gore

> 45 sudija i budućih sudija iz čitave Srbije i Crne Gore

4. novembar,
Hag

Poseta mladih makedonskih političara

Tokom ove posete grupa je bila zainteresovana za mandat Međunarodnog suda, funkcionisanje u praksi i okončane predmete. Takođe su stekli nova saznanja o istragama zločina počinjenih na teritoriji Makedonije. Grupa je na kraju pratila suđenje u jednom predmetu.

Posetu je organizovala holandska nevladina organizacija “Međucrkveni mirovni savet”, Interkerkeljik Vredesberaad (IKV)

> devet makedonskih političara mlađe generacije, makedonskog i albanskog porekla

oktobar,
Beograd, Srbija i Crna Gora

Donacija Pravnom fakultetu u Beogradu

Kancelarija Outreach programa u Beogradu dostavila je obimnu kolekciju dokumenta MKSJ beogradskom Pravnom fakultetu. 

Ovu donaciju je organizovao Outreach

> studenti prava Univerziteta u Beogradu

23-25. oktobar,
Igalo, Srbija i Crna Gora

Seminar o međunarodnom humanitarnom pravu

Predstavnik Outreach programa prisustvovao je ovom seminaru obuke zajedno sa visokim zvaničnicima MKSJ: jednim istražiteljem, zastupnikom tužilaštva u prvostepenim predmetima kao i sa zamenikom šefa kabineta predsednika MKSJ, koji su održali predavanja o pitanjima međunarodnog prava i vodili razgovore sa učesnicima u manjim grupama. Outreach je podelio materijale o Međunarodnom sudu, među kojima i optužnice, presude i sporazume o izjašnjavanju o krivici. Konferencija je poslužila i za uspostavljanje profesionalnih kontakata među učesnicima, pri čemu su istražitelji iz Hrvatske ponudili svojim kolegama iz Srbije neke forenzičke informacije vezane za predmet Ovčara, a tužioci iz Srbije su razgovrali sa svojim kolegama sa Kosova o istrazi u vezi sa telima kosovskih Albanaca zakopanih u Batajnici nedaleko od Beograda. Outreach je u kontaktu sa mnogim lokalnim tužiocima koji rade na predmetima za ratne zločine u vezi s podrškom koju bi im mogao ponuditi MKSJ.

Ovaj seminar je organizovao Fond za humanitarno pravo (FHP) u saradnji sa Međunarodnim udruženjem advokata (IBA), a omogućila Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

> visoki zvaničnici pravosuđa iz država bivše Jugoslavije (sudije, tužioci, zastupnici odbrane, istražitelji), kao i naučnici iz Evrope i Sjedinjenih Američih Država

9. oktobar,
Hag

Poseta studenata iz Slovenije i Holandije

Studenti su upoznati sa radom MKSJ, obavešteni su o postanku, trenutnim izazovima sa kojima se susreće i dostignućima Međunarodnog suda. Takođe su prisustvovali pretresu na suđenju u predmetu Milošević.

Ovu posetu je organizovala holandska podružnica Evropskog udruženja geografa (EGEA)

> 18 studenata geografije

29. septembar – 1. oktobar,
Hag

Poseta studenata prava iz Hrvatske

Poseta studenata iz Hrvatske je započela uvodnim izlaganjem o radu MKSJ. Posetioci su upoznati sa brojnim pravnim aspektima rada MKSJ, među kojima i proceduralnim pitanjima, sporazumima o izjašnjavanju o krivici, radu sa svedocima itd. Takođe im je pružen detaljan uvid u rad Tužilaštva, a jedan od zaposlenih u ovom organu Suda im je održao prezentaciju.

Ovu posetu je omogućila Evropska asocijacija studenata prava (ELSA)

> sedam studenata prava sa Sveučilišta u Rijeci

26-27. septembar,
Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Seminar o ratnim zločinima za novinare

Predstavnik Outreach programa u BiH govorio je na ovom seminaru za novinare, koji je imao za cilj izgradnju kapaciteta onih novinara koji izveštavaju o pitanjima ratnih zločina i unapređenje njihovih praktičnih znanja. Predstavnik MKSJ je objasnio strategiju okončanja rada Međunarodnog suda i ulogu bosanskohercegovačkog pravosuđa u krivičnom gonjenju za ratne zločine. Među ostalim izlagačima su bili iskusni izveštači o ratnim zločinima (iz novinskih agencija SENSE, IWPR i dopisnik magazina Dani za MKSJ).

Ovaj seminar je organizovala organizacija Transitions Online

> šest mladih novinara iz BiH, Hrvatske i Srbije i Crne Gore, sa iskustvom u izvrštavanju o MKSJ ili o postupcima za ratne zločine pred nacionalnim sudovima

17. septembar,
Srebrenica,
Bosna i Hercegovina

Suočavanje sa ratnim zločinima u Srebrenici

Predstavnik Outreach programa u BiH je prisustvovao okruglom stolu u Srebrenici pod nazivom “Zločin i kazna”. Tokom diskusije, vođene tri dana pre otvaranja Memorijalnog centra u Potočarima, usredsređena je na zločine počinjene u Srebrenici i njihove posledice. Doprinos MKSJ u utvrđivanju činjenica o zločinu u Srebrenici su potvrdili gotovo svi govornici. Učesnici su se složili o ključnoj potrebi da se zajednice u bivšoj Jugoslaviji suoče sa ratnim zločinima, ali i o tome da zajednice i dalje nisu spremne da prihvate odgovornost. Predstavnik Outreach programa je govorio o potrebi da lokalno pravosuđe deluje na osnovu informacija proisteklih iz procesa pred MKSJ da bi krivično gonilo počinioce nižeg ranga i obogatili sliku o zločinima koji su se desili tokom sukoba.

Ovaj seminar su organizovali Forum građana Tuzle i Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske

> otprilike 50 učesnika iz različitih vladinih i nevladinih organizacija u BiH, kao i aktivisti, novinari i naučnici iz regiona, među kojima i potpredsednik Federacije BiH, direktor medijske kuće B92 iz Beograda, Izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, šef komisije za nestale Federacije BiH i šef državne komisije za istragu ratnih zločina

9-12. septembar,
Hag

Poseta sudija sa indonežanskog Ad hoc suda za ljudska prava

Ova poseta je bila deo intenzivnog dvonedeljnog  programa obuke o međunarodnom humanitarnom pravu za sudije indonežanskog suda. Deo obuke obavljen na MKSJ se usredsredio na razvoj međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava od Drugog svetskog rata do danas, sudsku praksu u vezi s odgovornosti nadređenog i zločnima protiv čovečnosti, analizi elemenata zločina, vođenja rada sudnice, razvijanje pravila o postupku i dokazima, ocenjivanju kredibiliteta svedoka, pretpretresne istrage, ulogu branilaca i odmeravanje kazne. 

Ovu posetu su omogućili Centar za ljudska prava Univerziteta Kalifornije i  Centar za istraživanje ratnih zločina, u saradnji sa Centrom istok-zapad

> deset sudija sa indonežanskog Ad hoc suda za ljudska prava

17. jul, Beograd,
Srbija i Crna Gora

Prezentacija MKSJ na seminaru NATO

Predstavnik Outreach programa održao je prezentaciju o MKSJ kao deo jednonedeljnog kursa na kojem su učesnicima pružena osnovna znanja o NATO i partnerstvu za mir. Učesnici su se usredsredili na predmete protiv počinilaca Srba i kosovskih Albanaca, kao i pravna pitanja u vezi sa osnivanjem MKSJ.

Ovaj seminar je organizovala NATO škola iz Nemačke

> otprilike 60 zvaničnika vojske i Ministarstva odbrane, novinari i predstavnici nevladinih organizacija iz Srbije i Crne Gore

11. jul,
Hag

Poseta zvaničnika lokalne samouprave iz Srbije

Učesnici su prisustvovali predavanju o ustanovljenju MKSJ, njegovoj strukturi i pregledu predmeta koji se pred njim vode, uz poseban osvrt na predmete vezane za Srbiju i Crnu Goru. Grupa je takođe prisustvovala pretresu u predmetu Milošević.

Ovu posetu su organizovali USAID iz Beograda i Agencija za međunarodnu saradnju Udruženja opština Holandije - VNG International

> 11 zvaničnika lokalne samouprave u Srbiji i članovi uprave tima USAID projekta reforme lokalne samouprave u Srbiji, među kojima zvaničnici opštine Kruševac, Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije, Ministarstva finansija i ekonomije

5. jul,
Srebrenica,
Bosna i Hercegovina

Okrugli sto “Istina o masakru u Srebrenici ”

Grupa žrtava članova porodica muškaraca ubijenih u i oko Srebrenice tokom leta 1995. godine organizovala je okrugli sto pod nazivom “Istina o masakru u Srebrenici”. Okruglom stolu je prisustvovao predstavnik Outreach programa u BiH i jedan od iskusnijih viših zastupnika tužilaštva MKSJ (vođa tima tužilaštva u procesu protiv jednog od počinilaca zločina u Srebrenici visokog ranga, Radislava Krstića). Prezentacija o utvrđenim činjenicama je bila efektna i izazvala živu diskusiju i komentare. Okrugli sto je ukazao na potrebu da se uspostavi konketnija saradnja  između MKSJ i asocijacija žrtava. Učesnici su takođe naglasili odgovornost tvoraca javnog mnjenja da vode zajednice u proces suočavanja sa zločinom u Srebrenici.

Ovu konferenciju je organizovala asocijacija žrtava “Majke enklava Srebrenica i Žepa”

> 80 predstavnika udruženja žrtava, lokalnih vlasti u Srebrenici, ministri u vladi na državnom nivou i u Federaciji BiH (predstavnici vlade Republike Srpske se nisu pojavili), aktivisti ljudskih prava, komisije za nestale osobe, predstavnici medija i drugi

2. jul, Vrnjačka Banja,
Srbija i Crna Gora

Predavanje za srednjoškolce u Vrnjačkoj Banji

Predstavnik Outreach programa održao je predavanje za srednjoškolce u Vrnjačkoj Banji u sklopu devetodnevnog kursa o ljudskim pravima. Povratne informacije su veoma pozitivne i pogledi i razumevanje Međunarodnog suda su promenjeni kod srednjoškolaca kao razultat ovog poludnevnog predavanja.

Ovu aktivnost je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji a omogućio Norveški Helsinški odbor

> 20 srednjoškolaca iz raznih delova Srbije

26-29. jun, Bjelašnica,
Bosna i Hercegovina

Obuka bosanskohercegovačkih sudija i tužilaca

Ovaj seminar je okupio odabranu grupu sudija i tužilaca iz BiH koji se bave predmetima za ratne zločine i pružio im solidnu osnovu u vezi s merodavnim pravom na MKSJ. Govornici su bili zaposleni na MKSJ, među kojima viši zastupnici tužilaštva u prvostepenim predmetima, pravni savetnici Sudskih veća, zvaničnici Outreach programa, kao i predavači iz Kancelarije visokog predstavnika i lokani pravnici.

Ovaj seminar je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske u saradnji s Outreach programom MSKJ, a omogućio ga je Fond za mir i stabilnost danskog Ministarstva spoljnih poslova i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini

> 36 sudija i tužilaca iz Bosne i Hercegovine

13-14. jun,
Zagreb, Hrvatska

Konferencija o odgovornosti nadređenog – drugi deo

Ovo je bio nastavak konferencije započete u maju u Beogradu. Cilj konferencije je bio analiziranje doktrine odgovornosti nadređenog po međunarodnom i nacionalnim zakonima. Učesnici su ispitivali istorijski kontekst, razvoj i primenu ove doktrine i razgovarali o aktuelnom i budućem statusu ovog nacionalnog zakona. MKSJ je obezbedio većinu izlagača. Prvog dana konferencije, predstavnik Outreach programa nastupio je uživo u gledanom informativnom programu “Meridijan 16” na hrvatskoj državnoj televiziji. Medijski interes za ovu konferenciju je bio veoma izražen i svi štampani mediji, televizije i novinske agencije su izveštavale o ovom skupu.

Ovu konferenciju je organizovalo Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu (HUKZP), uz podršku Fonda za mir i stabilnost danskog Ministarstva spoljnih poslova

> preko 40 predstavnika hrvatskog pravosuđa, pravnici, profesori pravnih fakulteta, i 40 posmatrača – nevladine organizacije, Vlada (Ministarstva pravde, odbrane i spoljnih poslova), studenti i novinari

11. jun,
Hag

Poseta poslanika Skupštine Vojvodine

Gosti iz Autonomne Pokrajine Vojvodine upoznati su sa vidovima saradnje MKSJ sa državama članicama, i iz perspektive Sekretarijata i Tužilaštva. Prosleđivanje dokumenata, dostupnost svedoka i hapšenje optuženih u bekstvu su bile neke od teme o kojima je najviše razgovarano.

Ovu posetu je omogućila Ambasada Srbije i Crne Gore u Hagu

> 18 poslanika Skupštine Vojvodine

16. jun,
Trn,
Bosna i Hercegovina

Prezentacija u Školi ljudskih prava

Predstavnik Outreach programa u BiH održao je prezentaciju za grupu od oko 20 polaznika Letnje škole ljudskih prava Helsinškog odbora za ljudska prava. Grupa se sastojala od srednjoškolaca (uzrasta od 14 do 17 godina) iz čitave Bosne i Hercegovina. Nakon kratkog uvoda o uspostavljanju, strukturi i nadležnosti MKSJ, usledila je živa diskusija. Ovo je bila druga takva prezentacija Outreach programa (prva je održana u januaru) i dodatno je učvrtila dobre odnose sa organizatorima.

Ovu letnju školu je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske

> 20 srednjoškolaca iz cele Bosne i Hercegovina

26-30. maj,
Hag

Poseta studenata prava iz Bosne i Hercegovine

Za bosanskohercegovačke studente je pripremljen iscrpan program o Međunarodnom sudu. Grupa se sastojala od studenata koji pohađaju specijalistički program o međunarodnom pravu. Upoznati su sa radom Sudskih veća i Tužilaštva (istrage, program “Pravila puta” sa BiH), radu sa žrtvama i svedocima, pravnoj pomoći optuženima, pritvoru i radu sa medijima u regionu. Takođe su imali priliku da vide tehnologiju koja se koristi u sudnicama Međunarodnog suda. Ovo je bio prvi put da takva grupa studenata prava iz Bosne i Hercegovine posećuje Međunarodni sud što se smatra velikim projektom za studente i njihove fakultete.

Posetu je organizovao Fond za otvoreno društvo Bosne i Hercegovine

> 27 studenata treće i četvrte godina studija prava sa univerziteta u Sarajevu, Mostaru i Banjaluci, i dva asistenta sa fakulteta

23-24. maj,
Beograd,
Srbija i Crna Gora

Konferencija o odgovornosti nadređenog – prvi deo

Ovo je prvi deo te konferencije (drugi deo se održava u Zagrebu). Cilj konferencije je bio analiziranje doktrine odgovornosti nadređenog po međunarodnom i nacionalnim zakonima. Učesnici su ispitivali istorijski kontekst, razvoj i primenu ove doktrine i razgovarali o aktuelnom i budućem statusu ovog nacionalnog zakona. MKSJ je obezbedio većinu izlagača. Naročito je pohvaljena prezentacija jednog od viših zastupnika Tužilaštva u prvostepenim postupcima MKSJ, a televizija B92 je emitovala dvadesetominutni izveštaj o ovoj konferenciji.

Ovu konferenciju je organizovao Fond za humanitarno pravo (FHP) iz Beograda, uz podršku Fonda za mir i stabilnost  danskog Ministarstva spoljnih poslova

> preko 40 predstavnika pravosuđa i 40 posmatrača iz Srbije i Crne Gore – nevladine organizacije, predstavnici vlasti i vojske

23. maj,
Hag

Poseta političara iz Srbije i Crne Gore

Ova poseta je deo šireg programa “Srbija i Crna Gora: ka evropskoj budućnosti”. Posetioci su se sastali sa visokim zvaničnikom Sekretarijata i upoznati su sa obavezom država članica da sarađuju sa MKSJ i različitim vidovima te saradnje. Diskusija se dotakla evropske budućnosti Srbije i Crne Gore u kontekstu napora ka tranzicionoj pravdi. Nakon toga, političari su prisustvovali suđenju u predmetu Slobodana Miloševića.

Ovu posetu je organizovala holandska nevladina organizacija Pax Christi

> 12 političara iz: Demokratske stranke, G17 Plus, Pokreta za demokratsku Srbiju, Građanskog saveza Srbije, Socijaldemokratske unije, Socijalističke narodne partije i Demokratske partije socijalista; posetioci su obavljali razne funkcije na nivou Srbije, Crne Gore, parlamentu savezne države, gradske vlasti u Beogradu, ministarstvima

19. maj,
Bosna i Hercegovina

Početak televizijskog prenosa suđenja Slobodanu Miloševiću

Nakon pregovora i zalaganja od strane Outreach programa, Federalna televizija (FTV) Bosne i Hercegovine počela je emitovanje prenosa suđenja Slobodanu Miloševiću pred MKSJ. Nedugo nakon toga, Televizija Republike Srpske je takođe počela prenos ovog suđenja.

> šira javnost Bosne i Hercegovine

12-16. maj, Priština i Prizren,
Kosovo

Poseta sekretara MKSJ Kosovu

Hans Holthuis, sekretar MKSJ, posetio je Kosovo da bi stekao uvid u lokalne napore u procesuiranju ratnih zločina. Sekretar suda se sastao sa zvaničnicima pravosuđa i uprave UNMIK, predstavnicima OEBS, predsednikom Vrhovnog suda Kosova, Advokatske komore, Kosovskog instituta za pravosuđe i razgovarao sa međunarodnim tužiocem i sudijama u Prištini i Prizrenu. Poseta je pobudila veliku pažnju medija na Kosovu.

Posetu je organizovao Outreach program MKSJ

> predstavnici pravosuđa na Kosovu, šira javnost

8. maj – 25. oktobar,
Igalo,
Srbija i Crna Gora

Projekat obuke u međunarodnom humanitarnom pravu za predstavnike pravosuđa Serbije i Crne Gore

Ovaj projekat se sastojao od tri dvodnevne sesije smišljene da pomognu izgradnju kapaciteta pravosuđa Srbije i Crne Gore da primeni međunarodno humanitarno pravo i da ih osposobi da vode suđenja za ratne zločine, genocid i zločine protiv čovečnosti pred nacionalnim sudovima. Osim toga, ovaj projekat je omogućio razmenu iskustava i započinjanje profesionalne saradnje između sudova u regionu i time omogućio efikasnije i pravičnije postupke. Među izlagačima su bili zaposleni na MKSJ. Obuka je vršena u tri navrata u maju (8-10.), junu (26-28) i oktobru (23-25).

Ovaj projekat je sproveo Fond za humanitarno pravo iz Beograda, uz pomoć Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju i Kanadske agencije za međunarodni razvoj

> osam sudija, osam tužilaca i devet policijskih istražitelja iz Srbije i Crne Gore (uključujući i pokrajine Kosovo i Vojvodinu)

8-10. maj,
Palić,
Srbija i Crna Gora

Seminar o doprinosu MKSJ izgradnji kapaciteta u međunarodnom humanitarnom pravu  

Četiri zvaničnika MKSJ su učestvovala kao voditelji obuke na seminaru o međunarodnom humanitarnom pravu. Zasebne grupe (sudije, tužioci, branioci i istražitelji) su radile na pitanjima od interesa za njihov rad. Ovaj seminar je popunio očiglednu prazninu u obrazovanju o međunarodnom humanitarnom pravu i promovisao komunikaciju između Međunarodnog suda i nacionalnih pravosuđa. Učesnicima su podeljeni materijali, među kojima i osnovni pravni dokumenti MKSJ, optužnice i presude.

Ovaj seminar su organizovali Međunarodno udruženje advokata i Fond za humanitarno pravo

> predstavnici pravosuđa iz Srbije i Crne Gore: sudije, tužioci, advokati i istražitelji

6, 13, 15. i 20. maj, Beograd,
Srbija i Crna Gora

Predavanja za studente univerziteta iz Srbije

Predstavnik Outreach programa je održao četiri predavanja studentima Univerziteta u Beogradu tokom maja. Sva predavanja su trajala oko 90 minuta sa naknadnim vremenom za pitanja i odgovore i pružila su studentima informacije o osnivanju, ciljevima i strukturi Međunarodnog suda, kao i o postupcima i predmetima. U svim grupama su zabežene veoma pozitivne reakcije.

Tri predavanja su organzovana su u saradnji sa beogradskim Fakultetom političkih nauka, a jedno predavanje u saradnji sa beogradskom nevladinom organizacijom Most

> otprilike 50 studenata programa međunarodnog
humanitarnog prava, studenti postdiplomskih studija, neki zvaničnici iz ministarstava, aktivisti nevladinih organizacija i novinari

maj,
Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Sastanak sa predstavnicama organizacije "Majke enklava Srebrenica i Žepa"

Predstavnik Outreach programa u BiH održao je sastanak sa predstavnicama asocijacije “Majke enklava Srebrenica i Žepa”, nakon oštre reakcije ove nevladine organizacije u medijima na informacije da je postignut sporazum o izjašnjavanju o krivici sa Momirom Nikolićem, optuženim pred MKSJ. Razgovarano je o različitim aspektima sporazuma o izjašnjavanju o krivici koji su objašnjeni i prvobitni stavovi žena Srebrenice su poprilično izmenjeni nakon sastanka. Pozitivni učinak ovog sastanka je primećen nakon sledećeg sporazuma o izjašnjavanju o krivici jednog drugog optuženog za zločine u Srebrenici, kada nisu usledile takve negativne reakcije.

Ovaj sastanak je organizovao Outreach program MKSJ

> Majke enklava Srebrenica i Žepa

maj,
Srbija i Crna Gora

Brošura sa često postavljanim pitanjima o Međunarodnom sudu

Kancelarija Outreach programa u Beogradu počela je distribuciju 10.000 primeraka brošure “Pitanja i odgovori o Haškom tribunalu” o MKSJ, koja je štampana u Beogradu. Brošura je podeljena pravnicima, aktivistima ljudskih prava, studentima i novinarima.

Brošura je štampana uz finasijsku pomoć Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Beogradu

> šira javnost, pravnici, aktivisti ljudskih prava, studenti, novinari, diplomatski kor

 

 

29. april,
Hag

Poseta studenata iz Srbije i sa Kosova

Ova kratka poseta pružila je studentima opšte upoznavanje sa Međunarodnim sudom i pomogla im da razumeju njegov mandat i značaj prestanka nekažnjivosti za počinioce ratnih zločina. Posebna pažnja je posvećena predmetima vezanim za Kosovo.

Posetu su organizovale tri nevladine organizacije: Fraktal iz Srbije, Forum sa Kosova i IKV iz Holandije

> 20 studenata iz Srbije i sa Kosova

23. april,
Beograd,
Srbija i Crna Gora

Podeljeni materijali tokom konferencije o genocidu

Predstavnik Outreach programa je prisustvovao konferenciji pod nazivom “Genocid u XX veku na teritoriji država južnih Slovena”. Program ove dvodnevne konferencije se usredsredio na zločine počinjene protiv Srba. Predstavnik Outreach programa organizatorima je podelio biltene, CD-Romove i primerke nekoliko presuda.

Ovu konferenciju je organizovao Muzej žrtava genocida iz Beograda

> naučnici, novinari, predstavnici pravosuđa

11. april,
Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Velika konferencija za štampu nakon hapšenja jednog od optuženih pred MKSJ

Kancelarija Outreach programa sprovela je široku informativnu kampanju nakon hapšenja Nasera Orića, optuženog pred MKSJ, koje se desilo 10. aprila. Odgovarajući na veliki medijski interes, Outreach je organizovao zajedničku konferenciju za štampu sa Stabilizacijskim snagama u Bosni i Hercegovini (SFOR) koje su izvršile hapšenje. Tokom opširne konferencije za štampu medijima su objašnjeni detalji u vezi sa optužnicom i hapšenjem. Ovo je bio prvi put da je primenjen takav zajednički pristup i pokazao se vrlo uspešnim. Medijska propraćenost je bila velika i predstavnici sredstava javnog informisanja su bili zadovoljni pruženim informacijama.

Ovu konferenciju za štampu su organizovali Outreach program MKSJ i SFOR

> mediji, šira javnost u Bosni i Hercegovini

24-27. mart,
Hag

Poseta predstavnika civilnog društva iz bivše Jugoslavije

Ova poseta je organizovana u sklopu programa Saveta Evrope pod nazivom “Međunarodna pravda i jugositočna Evropa” – što je jednonedeljni program obuke pri Programu demokratskog vođstva Saveta Evrope. Ova poseta je učesnike upoznala sa radom Međunarodnog suda, ponajpre sa Sudskim većima, Tužilaštvom, Službom za medije i Outreach programom. Grupa je takođe prisustvovala raznim postupcima u sudnicama, između ostalih i ponovnom prvom stupanju pred Sud Vojislava Šešelja, i upoznata sa radom u sudnicama.

Ovu posetu je omogućio Savet Evrope

> 17 mladih predstavnika nevladinih organizacija, pravnika i novinara iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i sa Kosova

19. mart,
Osijek,
Hrvatska

Prezentacija o MKSJ za studente prava iz Osijeka

Predstavnici Outreach programa održali su prezentaciju o ustanovljenju, nadležnosti i funkcionisanju Međunarodnog suda na Pravnom fakultetu u Osijeku u Hrvatskoj. Studenti su postavljali izazovna pitanja a povratne informacije su vrlo pozitivne.

Ovu prezentaciju je organizovala osiječka podružnica Evropskog udruženja studenata prava (ELSA)

> 60 studenata prava i zaposlenih na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku

19. mart,
Osijek, Hrvatska

Okrugli sto o krivičnom gonjenju za ratne zločine

Predstavnik Outreach programa prisustvovao je okruglom stolu pod nazivom “Procesuiranje ratnih zločina kao preduvjet za pomirenje” i održali prezentacije o tom pitanju, navodeći primere iz domaćih slučajeva (hrvatskog Zakona o općem oprostu, odredbama hrvatskog Kaznenog zakona) kao i osnovne informacije o radu MKSJ. Nakon ovog okruglog stola, pretstavnik Outreach programa dao je intervju dnevnom listu Glas Slavonije koji je nakon nekoliko dana objavio članak o ovom okruglom stolu i Outreach programu.

Ovaj okrugli sto je organizovala nevladnina organizacija iz Osijeka Centar za mir, nenasilje i ljudska prava

> 20 učesnika: mediji, ratni veterani, naučnici

17. mart,
Hag

Poseta studenata sa Kosova

Grupa je obaveštena o ustanovljenju, postupcima i dostignućima Međunarodnog suda i postavila brojna pitanja vezana za rad MKSJ na Kosovu. Takođe su prisustvovali jednom suđenju.

Ovu posetu je organizovala holandska nevladina organizacija  IKV Pax Christi

> osam studenata sa Kosova

14. mart,
Hag

Poseta predstavnika lokalne samouprave iz Srbije

Za učesnike je organizovana prezentacija o ustanovljenju, strukturi i pregledu postupaka pred MKSJ, sa posebnim osvrtom ma one vezane za Srbiju i Crnu Goru. Grupa je takođe prisustvovala jednom suđenju.

Ovu posetu je organizivao USAID iz Beograda i Agencija za međunarodnu saradnju Asocijacije holandskih opština  - VNG International

> šest zvaničnika aktivnih u lokalnoj samoupravi u Srbiji i u projektu USAID reforme lokalne samouprave u Srbiji

28. februar – 1. mart, Skoplje, Makedonija

Seminar o MKSJ

Ovaj seminar je predstavnicima Međunarodnog suda pružio priliku da pruže informacije i podele iskustva sa makedonskim sudijama i tužiocima. Izlagači sa MKSJ su održali prezentacije, između ostalog, o uspostavljanju i funkcionisanju sva tri glavna organa Međunarodnog suda, sudskoj praksi i njegovim dostignućima. Predstavnik Udruženja branilaca koji postupaju pred MKSJ govorio je o iskustvima i praktičnim znanjima potrebnim u kompleksnim predmetima za ratne zločine.

Ovaj seminar je omogućila Kancelarija za razvoj, pomoć i obuku prekomorskih tužilaštava Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih država (OPDAT) u Skoplju, Makedonija

> 50 makedonskih sudija i tužilaca

20. februar,
Sombor, Savezna Republika Jugoslavija

Panel-diskusija u Somboru

Sastanku sa predstavnicima lokalne zajednice i civilnog društva u Somboru (u severozapadnoj Srbiji) je prisustvovao predstavnik Outreach programa koji je govorio o mandatu Međunarodnog suda, postupcima i nekim od predmeta od interesa za lokalnu zajednicu.  Među govornicima su bili predstavnik Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i aktivista jedne nevladine organizacije iz Sombora. Kasnije su se pojavili na lokalnoj “TV Spektar” u emisiji uživo koja je trajala skoro dva sata i diskutovali o pitanjima ratnih zločina.

Ovu panel-diskusiju je organizovao Centar nevladinih organizacija iz Sombora

> 20 predstavnika lokalne zajednice i nevladinih organizacija iz Sombora

14. februar,
Prokuplje,
Savezna Republika Jugoslavija

Sastanak sa predstavnicima lokalne zajednice u Prokuplju

Predstavnik Outreach programa učestvovao je u javnoj panel-diskusiji o potrebi za okončanje nekažnjivosti i o nekim od predmeta vođenih pred Međunarodnim sudom. Atmosfera je bila napeta, jer su u publici bili prisutni brojni politički aktivisti sa negativnim stavom o Međunarodnom sudu. Prikazani su snimci sa suđenja generalu Radislavu Krstiću (osuđenom za pomaganje i podržavanje genocida u Srebrenici). Nakon sastanka, predstavnik Outreach programa dao je izjave lokalnim televizijskim stanicama “TV Grk” i “Oko Sokolovo” i dao u četrdesetominutni intervju na televiziji “RTS Toplica” tokom kojeg se osvrnuo na nekoliko uvreženih zabluda o MKSJ.

Ovaj sasanak je organizovala nevladina organizacija Toplička inicijativa

> 50 predstavnika lokalne zajednice, uglavnom političara

1. i 7. februar,
Ulcinj, Beograd, Savezna Republika Jugoslavija

Predavanja o ljudskim pravima za mlade

Predstavnik Outreach programa održao je dva predavanja interaktivnog tipa o MKSJ grupi srednjoškolaca, jedno u Ulcinju (Crna Gora),  a drugo u Beogradu (Srbija). Predavanja su održana u sklopu šireg projekta Škole ljudskih prava za mlade. Učesnicima su podeljeni informativni materijali a povratne informacije na obe lokacije su bile vrlo pozitivne.

Ova predavanja su organizovali Crnogorski helsinški odbor za ljudska prava i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji a omogućio Norveški Helsinški odbor

> etnički mešovita grupa od otprilike  50 srednjoškolaca iz cele Savezne Republike Jugoslavije

29. januar,
Hag

Poseta studenata sa Kosova

Studenti sa Kosova su se tokom svoje kratke posete Međunarodnom sudu susreli sa predstavnicima Outreach programa kako bi saznali više o mandatu, strukturi i budućnosti Međunarodnog suda, a dobili su uvid i u neke od predmeta. Takođe su prisustvovali jednom suđenju.

Ovu posetu je organizovala nevladina organizacija Innovative Development

> deset studenata sa Kosova

22. januar,
Jagodina,
Savezna Republika Jugoslavija

Predavanje o MKSJ u Jagodini

Predstavnik Outreach programa održao je predavanje o MKSJ u Jagodini, gradu u centralnoj Srbiji, u sklopu kursa o pitanjima krivice i odgovornosti. Nakon polučasovne prezentacije usledila su pitanja i odgovori, u čemu su dominirali pripadnici nacionalističkih organizacija. Nakon predavanja, predstavnik Outreach programa je gostovao u četrdesetpetominutnoj diskusiji u studiju televizije što je predstavniku Outreach programa pružilo priliku da govori o nekoliko čestih zabluda o Međunarodnom sudu i pospeši efekat predavanja na lokalnu zajednicu.

Ovo predavanje je organizovala nevladina organizacija iz Niša Odbor za građansku inicijativu

> učesnici kursa – novinari, studenti i mladi političari – i zainteresovana šira javnost, otprilike ukupno 50 ljudi

11. januar, Trn,
Bosna i Hercegovina

Prezentacija u Školi ljudskih prava

Predstavnik Outreach programa održao je prezentaciju grupi mladih aktivista koji su pohađali Letnju školu ljudskih prava Helsinškog odbora za ljudska prava. Grupu su činili srednjoškolci (uzrasta od 14 do 19 godina). Nakon kratkog uvoda o uspostavljanju, strukturi i nadležnosti MKSJ je usledila diskusija. Bilo je zanimljivo čuti poglede o Međunarodnom sudu i sličnim temama. Nivo poznavanja tematike je bio iznenađujuće visok, a pitanja valjana i celishodna.

Ovu letnju školu je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske

> 20 srednjoškolaca iz cele  Bosne i Hercegovine

januar,
Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Prikazivanje dokumentarnog filma i diskusija o ulozi medija u potrazi za pravdom 

Predstavnik Outreach programa prisustvovao je prikazivanju dokumentarnog filma u produkciji beogradske televizijske stanice B92 o zločinima koje je počinio Milan Lukić, koji je optužen pred MKSJ sa pripadnicima svoje paravojne jedinice. Nakon projekcije vođena je diskusija koja se skoncentrisala na ulogu medija u potrazi za pravdom za žrtve ratnih zločina i doprinosu pomirenju. Ovaj vrlo kvalitetan dokumentarni film je preneo temu ratnih zločina sa nivoa političkog diskursa i predstavio je kao stravičan zločin.

Ovaj projekat je sproveo Mediacentar iz Sarajeva uz podršku SFOR

> novinari, pravnici, profesori iz Sarajeva i predstavnici međunarodnih organizacija