Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

2009.

 

Datum Aktivnost/Događaj Učesnici

12. decembar 2009, Hag – Zagreb, Hrvatska

Video-konferencijska veza sa studentima iz Zagreba

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, sastala se sa 17 studenata političkih nauka i žurnalistike putem video-konferencijske veze između Haga i Zagreba. Pitanja o kojima je bilo reči su problemi vezani za praćenje suđenja za ratne zločine u regionu, medijska situacija u regionu iz perspektive MKSJ, imperativ profesionalizma, itd. Studenti su postavljali pitanja, između ostalog, o tome kako zadržati objektivnost kada je novinar lično doživeo posledice rata i potiče iz zajednice koja je pretrpela velike strahote tokom rata, itd.
Pre diskusije sa Nermom Jelačić, studenti su gledali prenos suđenja pred MKSJ u predmetu Stanišića i Simatovića i razgovarali o različitim aspektima rada MKSJ s šefom Terenske kancelarije MKSJ u Zagrebu.
 

Ovaj razgovor je organizovala nevladina organizacija Documenta, u sklopu svog edukativnog programa o medijskom praćenju suđenja za ratne zločine pod nazivom ”Javni dijalog o pravičnosti suđenja za ratne zločine“.

> 17 studenata političkih nauka i žurnalistike

7. – 11. decembar 2009, Hag

Poseta grupe novinara iz Srbije

Outreach je učestvovao u organizaciji studijske posete šest predstavnika sredstava javnog informisanja iz Srbije. Cilj posete je bilo unapređenje medijskog praćenja suđenja za ratne zločine pred međunarodnim sudovima i približavanje međunarodnih institucija krivičnog pravosuđa javnosti u Srbiji. Tokom posete, gosti su upoznati s širokim spektrom tema, počevši od osnova izveštavanja o sudskim postupcima, detaljnim prikazom vođenja postupka pred MKSJ i zločina za koje se oni vode, do rada sa svedocima i nepoštovanjem suda.
 

Ovu posetu je organizovala Misija OEBS u Srbiji

> Četiri novinara i urednika i dva predstavnika medijskih udruženja

30. novembar – 2. decembar 2009, Hag

Poseta predstavnika pravosuđa Bosne i Hercegovine

MKSJ je bio domaćin grupi od deset zvaničnika pravosuđa iz BiH. Grupa se uglavnom sastojala od sudija i tužilaca na državnom nivou. Ova konsultativna poseta imala je za cilj da posetiocima pomogne uglavnom s aspekta razmene iskustava vezanih za pristup arhivama MKSJ i mehanizmima koji će biti na raspolaganju nacionalnim sudovima nakon završetka mandata MKSJ. Gosti su upoznati s arhivom MKSJ i sudskom bazom podataka, imali su priliku da razgovaraju o pitanjima nasleđa MKSJ i rezidualnim mehanizmima i povezanim pitanjima iz sopstvenog rada sa svojim kolegama na MSKJ.
 

Ovu posetu je pomogao Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH

> Deset predstavnika pravosuđa, među kojima predstavnici Tužilaštva BiH (5), Suda BiH (4), direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u BiH (CEST) u ime centara u oba entiteta.

24 – 26. novembar, Hag

Poseta sudija iz Novog Pazara Međunarodnom sudu

Sudije iz Novog Pazara i Beograda posetili su MKSJ u sklopu projekta Misije OEBS u Srbiji kojim je predviđeno da se uvedu službe za pomoć žrtvama i svedocima u sve sudove opšte nadležnosti u Srbiji. Ova grupa sudija, koja je po prvi put posetila Međunarodni sud, upoznata je s funkcionisanjem svih organa MKSJ. Dva puna dana su bila posvećena funkcionisanju Službe za žrtve i svedoke, tokom kojih su se sudije upoznale s organizacijom i praksom ove službe imajući u vidu uspostavljanje slične službe u njihovim sudovima.
 

Ovu posetu je organizovala Misija OEBS u Srbiji

> troje sudija Okružnog suda u Novom Pazaru i jedan sudija Okružnog suda u Beogradu

21-22. novembar, Zagreb, Hrvatska

Konferencija o ljudskim pravima i evropskim integracijama

Predstavnik Outreach programa prisustvovao je regionalnoj konferenciji “Ljudska prava u procesu evropskih integracija”. Diskusija  se usredsredila na borbu protiv nekažnjivosti, suočavanje s prošlošću, značaj zaštite žrtava i svedoka, potrebu za bolje informisanje javnosti o nekim aktivnostima Vlade u vezi sa saradnjom sa Međunarodnim sudom (poput potrage za artiljerijskim dnevnicima u predmetu Gotovina i drugi ) itd. Predstavnik Outreach programa je učesnicima podelio materijale o MKSJ i susreo se s direktorom Zagrebačke podružnice Inicijative mladih za ljudska prava da bi razgovarali o budućoj saradnji.
 

Ovu konferenciju su organizovali Inicijativa mladih za ljudska prava  i  Impunity Watch

> mladi političari, predstavnici nevladinih organizacija i aktivisti iz regiona, predstavnici nekih međunarodnih organizacija, ambasada, udruženja pravnika i organa Vlade Hrvatske

18-21. novembar, Beograd, Srbija

Okrugli sto o uticaju međunarodnih sudova na lokalne procese za ratne zločine

Sudija Howard Morrison je sa predstavnicima Sudskih veća i Tužilaštva učestvovao na okruglom stolu u organizaciji DOMAC o “Uticaju međunarodnih krivičnih sudova na postupke pred nacionalnim sudovima”. Ovaj projekat DOMAC se bavi istraživanjem uticaja međunarodnih krivičnih sudova na krivične postupke pred nacionalnim sudovima za masovne zločine. Učesnici ovog projekta su Univerzitet iz Reykjavika, Univerziteta u Amsterdamu, Hebrejekog Univerziteta i Univerzitetskog koledža u Londonu (University College London). Projekat ima za cilj da izradi preporuke Evropskoj Uniji i drugim nacionalnim i međunarodnim akterima o tome kako da ojača saradnju između nacionalnih i međunarodnih sudova koji se bave posledicama masovnih zločina. Sastanku su prisustvovale sudije, tužioci, i drugi visoki zvaničnici iz zemalja zapadnog Balkan, istraživači DOMAC i veći broj zvaničnika međunarodnih pravosudnih institucija.
 

Ovaj okrugli sto je organizovao projekat DOMAC

> predstavnici civilnog društva, pravnici, predstavnici nacionalnih vlasti i drugi relevantni akteri u regionu

13. novembar, Hag

Video Link s Univerzitetom Ajove

Predstavnici Outreach programa i Tužilaštva u Hagu su putem video linka razgovarali s američkim studentima koji pohađaju kurs o ljudskim pravima na Univerzitetu Ajove. Studenti su upoznati s uspostavljanjem, mandatom i strukturom MKSJ i sa naporima Outreach programa da da upozna zajednice u bivšoj Jugoslaviji s radom MKSJ. Ukratko su upoznati s doprinosima Međunarodnog suda razvoju međunarodnog prava. Mnoga pitanja su se ticala rada sa svedocima, percepciji MKSJ u regionu, krivičnom gonjenju za krvne delikte silovanja i planiranog zatvaranja MKSJ.
 

> otprilike 20 studenata Univerziteta u Ajovi, Sjedinjene Američke Države

26. oktobar, Zagreb, Hrvatska

Forum nevladinih organizacija o podršci svedocima

Referent za informativne delatnosti Outreach programa prisustvovao je forumu nevladinih organizacija koji se usredsredio na podršku žrtvama i svedocima na suđenjima u Hrvatskoj. U poslednjih 18 meseci, putem projekta podrške žrtvama i svedocima koji sprovode Ministarstvo pravde i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), pomognuto je više od dve hiljade ljudi. Tokom poslednje dve godine, ovim projektom je potpomognuto osnivanje kancelarija za podršku svedocima u županijskim sudovima u Zagrebu, Osijeku, Vukovaru i Zadru, kao i u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Nevladine organizacije žele da njihovi predstavnici budu članovi savetodavne komisije koja će nadgledati sistem podrške svedocima u Hrvatskoj. Ovaj projekat se prvobitno bavio žrtvama ratnih zločina, a kasnije je proširen da bi uključio žrtve ostalih ozbiljnih zločina. Nakon ovog sastanka, Referent za informativne delatnosti je podelio publikacije Približavanje MKSJ-a lokalnim zajednicama u BiH i Priručnik o razvijenim sudskim praksama MKSJ-a.
 

Ovaj sastanak su organizovale nevladine organizacije Documenta iz Zagreba, Centar za mir iz Osijeka i Centar za ljudska prava iz Zagreba

> otprilike 30 predstavnika nevladinih organizacija iz bivše Jugoslavije

19-22. oktobar, Hag

Poseta bosanskih sudija

Međunarodni sud je bio domaćin poseti grupi od 12 sudija iz BiH, koji su predstavljali četiri pravosudne institucije: Sud BiH, Vrhovni sud Republike Srpske, Vrhovni sud Federacije BiH i Kantonalni sud u Sarajevu. Tokom posete sudije iz BiH su prisustvovale nizu sastanaka, uglavnom sa sudijama MKSJ i pratile prezentacije, između ostalih o vođenju kompleksnih predmeta, Udruženom zločinačkom poduhvatu, odmeravanju kazne i značaju protivnih mišljenja, radu sa svedocima, obaveštavanju javnosti i pretraživaču baze podataka Sudska praksa Žalbenog veća (ACCLRT).

Ovu posetu je organizovala Kancelarija za razvoj, pomoć i obučavanje prekomorskih tužilaštava pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu

>šest sudija Suda BiH, tri iz Vrhovnog suda Republike Srpske, dva iz Vrhovnog sud Federacije BiH i iz Kantonalnog suda u Sarajevu

16. oktobar, Zagreb, Hrvatska

Konsultacije o uspostavljanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima

Referent za informativnu delatnost Outreach programa je prisustvovao konsultacijama s predstavnicima verskih zajednica o predloženoj regionalnoj komisiji za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim slučajevima teških povreda ljudskih prava na području bivše Jugoslavije. Ove konsultacije su nastavak napora lokalnih organizacija civilnog društva na aktivnom doprinosu procesu suočavanja s prošlošću uz traženje onih mehanizama pravde u tranziciji koji mogu da odgovore na potrebe za pravdom i istinom za žrtve i za celokupno društvo.

Ovaj sastanak su organizovale nevladine organizacije Documenta iz Zagreba i Centar za mir iz Osijeka

> predstavnici nevladinih organizacija i aktivisti civilnog društva

13. oktobar, Hag

Poseta studenata sa Kosova, iz Srbije i Holandije

Ova grupa je posetila MKSJ u sklopu inicijative Mreža naše budućnosti (Our Future Network), koju je pokrenula holandska nevladina organizacija IKV-Pax Christi. Ove godine, glavna tema, osim procesa evropskih integracija, je suočavanje s prošlošću, odnosno nastavom istorije koja se odnosi na rat. Poseta Međunarodnom sudu im je pružila solidan uvod u rad institucije, njene ciljeve, uz poseban osvrt na predmete u vezi s Kosovom.

Ovu posetu je organizovala holandska nevladina organizacija IKV-Pax Christi

> grupa od 20 studenata sa Kosova, iz Srbije i Holandije, uključujući i četiri koordinatora

6. oktobar, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Sastanak s predstavnicama nevladine organizacije Žene Srebrenice

Oficir za vezu Sekretarijata MKSJ u BiH se sastao s jednom od predstavnica asocijacije žrtava Žene Srebrenice, koja se sastoji uglavnom od majki i ženskih srodnika žrtava genocida u Srebrenici. Ova organizacija se nalazi u Tuzli i ima najbrojnije članstvo među asocijacijama žrtava Srebrenice. Sastanak je organizovan da bi se razgovaralo o početku suđenja Radovanu Karadžiću i namerama asocijacije da otputuje u Hag kako bi pratili postupak. Ova asocijacija je izrazila svoju podršku radu Međunarodnog suda i insistira na tome da ova organizacija, zajedno s asocijacijom Majke Srebrenice sa sedištem Srebrenici, treba biti pozivana na sastanke s predstavnicima MKSJ u budućnosti. Ovaj sastanak je ilustrovao potrebu da se Međunarodni sud više angažuje u kontaktima s različitim asocijacijama žrtava.

Ovaj sastanak je organizovao Outreach program MKSJ

> predstavnice Žena Srebrenice

1-2. oktobar, Hag

Koordinacioni sastanak s predstavnicima Outreach programa u regionu

Referenti za informativnu delatnost Outreach programa iz regiona došli su u posetu Hagu, u sklopu napora Outreach programa da poveća svest o izazovima i promenama s kojima će se Međunarodni sud susresti u narednom periodu. Cilj ove posete je se naglase promene u ciljevima i aktivnostima Outreach programa koja se okreću pitanjima nasleđa Međunarodnog suda, da se stekne uvid u promenjenu strukturu Outreach programa i šire Službe za komunikacije i da se stvori veća kohezija i bolja komunikacija Outreach timova u regionu i u Hagu. Referenti za informativne delatnosti su se sastali s osobljem Službe za komunikacije, sekretarom suda, političkim savetnikom tužioca, šefom Službe za  žrtve i svedoka, šefom Službe za pravnu pomoć i pitanja pritvora i upoznati su s najnovijim razvojem događaja na Međunarodnom sudu.

Ovu posetu je organizovao Outreach program MKSJ

> četiri referenta Outreach programa iz terenskih kancelarija u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu i Prištini

30. septembar - 1.oktobar, Hag
Poseta istražitelja iz Srbije

Poseta MKSJ bila je deo programa da policija i istražitelji uspostave kontakte sa MKSJ i da se upoznaju sa osobljem, tehničkim i analitičkim oruđima i vođenjem istraga, kao i sa pritvorskim objektima i procedurama. Gosti su razgovarali s osobljem zaduženim za izdavanje zahteva policiji i pravosuđu Srbije. Ova grupa je s velikim interesovanjem pratila praktične demonstracije softvera Zy Lab, Analyst Notebook, Case Map i prezentaciju o organizaciji predmetnih spisa.
 

Posetu je organizovala Misija OEBS u Srbiji

> četiri viša policijska inspektora Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Službe za istragu ratnih zločina
29, 30. septembar, Brisel, Belgija
Radionica o podršci Evropske Unije Međunarodnom krivičnom sudu (MKS)

Predstavnik Sekretarijata u Bosni i Hercegovini je učestvovao u konsultacijama o budućnosti podrške Evropske komisije Međunarodnom krivičnom sudu. Ovaj skup je okupio grupu međunarodnih eksperata na polju međunarodne pravde koji su razgovarali o mogućim mehanizmima podrške MKS. Predstavnik Sekretarijata Međunarodnog suda je predstavio razvoj i uticaj MKSJ na bivšu Jugoslaviju.
 

Ovaj skup je organizovala Fondacija Konrad Adenauer

> stručnjaci za međunarodnu pravdu
23. septembar, Kosovo
Početak prezentacija u srednjim školama na Kosovu

Prezentacijom u jednoj prištinskoj gimnaziji započela je serija prezentacija Outreach programa MKSJ u petnaest srednjih škola širom Kosova, koje su podržale kosovske vlasti u sklopu školskog programa građanskog vaspitanja. Ove multimedijalne prezentacije su smišljene da upoznaju studente s radom Međunarodnog suda i njegovim naporima da promoviše pozivanje na odgovornost za zločine počinjene tokom sukoba na Kosovu i širom bivše Jugoslavije. Prethodni program prezentacija u srednjim školama je održan tokom  školske 2006 – 2007. godine tokom kojeg je 850 iz više od 20 srednjih škola učestvovalo u projektu.
 

Ovaj projekat je sproveden uz podršku Ministarstva Obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova

> više of 400 učenika srednjih škola na Kosovu uzrasta od 15 do 18 godina
22. septembar, Hag
Poseta zvaničnika sa Kosova

Outreach je ugostio grupu zvaničnika srednjeg i višeg ranga Vlade Kosova koji se bave pitanjima međunarodne saradnje. Ova poseta je bila deo šireg programa tokom kojeg su se učesnici upoznali s više evropskih političkih i pravosudnih institucija u Briselu i Hagu. Grupa je razgovarala o pitanjima vezanim za krivičnu i tranzicionu pravdu i prisustvo Međunarodnog suda na Kosovu. Upoznati su i sa okončanim predmetima vezanim za Kosovo i činjenicama utvrđenim u njima.
 

Ovu posetu je organizovao Institut Clingendael

> 15 zvaničnika, uključujući predstavnike kabineta predsednika Vlade Kosova, Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva pravde
16. septembar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Sastanci s nezadovoljnim asocijacijama žrtava
Predstavnik Sekretarijata u Bosni i Hercegovini je razgovarao s predstavnicima asocijacija žrtava nezadovoljnih odlukom o prevremenom puštanju na slobodu Biljane Plavšić i mogućem skraćenju optužnice u predmetu protiv Radovana Karadžića. Ispred Terenske kancelarije u Sarajevu je održan protest otprilike 200 Bošnjaka iz tri asocijacije žrtava. Predstavnik Sekretarijata Međunarodnog suda u BiH se obratio žrtvama i medijima i sa njima razgovarao o raznim temama vezanim za predmete pred Međunarodnim sudom i njegovo funkcionisanje. Zajedno sa šefom Terenske kancelarije u Sarajevu, predstavnik Sekretarijata Međunarodnog suda u BiH se sastao s predstavnicima tri asocijacije žrtava (Savez logoraša BiH, Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa i Žena - žrtva rata) objašnjavajući pozadinu odluka i organizujući sastanak ovih asocijacija s čelnicima tri glavna tela Međunarodnog suda, koji je kasnije održan u Hagu.
 
> predstavnici tri asocijacije žrtava iz Bosne i Hercegovine
9-12. septembar, York, Velika Britanija
Konferencija o svedočenjima žrtava na Univerzitetu York

Predstavnik Sekretarijata Međunarodnog suda u BiH učestvovao je na međunarodnoj konferenciji pod nazivom Odgovornost prema priči. Predstavnik Sekretarijata je govorio o izazovima korišćenja svedočenja žrtava u izradi dokumentarnih filmova u postkonfliktnim društvima. Konferencija je okupila naučnike, eksperte i umetnike  kako bi istražila etičke probleme i praktične izazove koji se pojavljuju prilikom korišćenja svedočanstava.
 

Ovu konferenciju su organizovali Centar za primenjena ljudska prava Univerziteta York, i Oxford University Press, u saradnji s Amnesty International, the Medical Foundation for the Care of Victims of Torture, i Panos London

> naučnici, zastupnici ljudskih prava
4. septembar, Travnik, Bosna i Hercegovina
Okrugli sto s asocijacijama žrtava iz centralne Bosne

Predstavnik Sekretarijata Međunarodnog suda u BiH bio je moderator na okruglom stolu koji je bio deo serije događaja smišljenih kao promocija outreacha nacionalnih pravosuđa u predmetima za ratne zločine. Ovaj okrugli sto je po prvi put okupio asocijacije hrvatskih i bošnjačkih žrtava iz Travnika, Viteza, Bugojna, Novog Travnika, Busovače, Jajca i drugih opština. Kantonalni tužilac koji se bavi istraživanjem ratnih zločina i dopisnik Balkanske mreže istraživačkog novinarstva su takođe prisustvovali ovom skupu.
Učesnici su diskutovali o zločinima počinjenim tokom sukoba u centralnoj Bosni, predmete pred Međunarodnim sudom za te zločine, problemima s kojim se suočavaju asocijacija žrtava i pitanjima kako oni aktivnije mogu učestvovati u suđenjima za ratne zločine na lokalnom nivou. Ovaj sastanak je bio izuzetno uspešan vid informisanja različitih asocijacija žrtava, koje su na njemu mogle saznati više o strategiji okončanja rada MKSJ, radu nacionalnih pravosudnih institucija i razgovarati i bitnim pitanjima. Najznačajniji ishod ovog sastanka je zajedničko razumevanje uloge lokalnih zajednica u podršci nastojanjima MKSJ i nacionalnih pravosuđa u suđenjima za ratne zločine i radu na približavanju svog rada lokalnim zajednicama.

Ovaj okrugli sto je organizovala Misija OEBS u BiH

> više od 30 predstavnika asocijacija žrtava, lokalnog pravosuđa i sredstava javnog informisanja
1-2. septembar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Konferencija Balkanske mreže istraživačkog novinarstva (BIRN) o transparentnosti pravosuđa i odgovornosti medija u predmetima za ratne zločine

Regionalna konferencija pod nazivom transparentnost pravosuđa i odgovornost medija održana je u Sarajevu i na njoj su ispitani napori u približavanju lokalnim zajednicama i odnosima s javnošću različitih institucija. MKSJ su predstavljali sekretar Suda John Hocking, portparol Sekretarijata i Sudskih veća MSKSJ i portparol Tužilaštva MKSJ. Predstavnik Sekretarijata Međunarodnog suda u BiH je bio moderator sesije o političkoj odgovornosti državnih institucija da obezbede nezavisnost i pravosuđa i njegovu transparentnost i učestvovao je u panel diskusiji o odgovornosti institucija da obezbede javni pristup suđenjima za ratne zločine. Na konferenciji su istaknuti brojni problemi izazvani političkim kontekstom i atmosferom u kojoj se suđenja odvijaju, kao i usled ograničenih mogućnosti za obavljanje sveobuhvatnih nastojanja na približavanju lokalnim zajednicama i informisanju javnosti, kako bi se obezbedio društveni odjek suđenja.

Ovu konferenciju je organizovala Balkanska mreža istraživačkog novinarstva (BIRN)

> predstavnici sudova za ratne zločine, sredstava javnog informisanja, stručnjaci za medije, zvaničnici vlada, predstavnici nevladinih organizacija i međunarodni zvaničnici
9-22. avgust, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Međunarodna škola pravde u tranziciji

Ova škola se bavila različitim mehanizmima pravde u tranziciji koji se sprovode u jugoistočnoj Evropi. Među predavačima su bili predstavnici raznih organizacija koje se bave pravdom u tranziciji i naučnici. Predstavnik Outreach programa u BiH je bio pozvan da održi tri predavanja: “Uticaj MKSJ na međunarodnu pravdu i procese nacionalnog pomirenja – od Nirnberga do Haga i Sarajeva”, “Outreach u pravdi u tranziciji - pokretanje društva ka podržavanju procesa” i “Vizuelna etika – snimanje dokumentarnih filmova u postkonfliktnim društvima”. Studenti su bili izuzetno zainteresovani za rad MKSJ i vođeni su razgovori o različitim aspektima njegove misije, prvenstveno njegovog uticaja na proces pomirenja u regionu, doprinosu uspostavljanja vladavine prava kao i izgradnji kapaciteta lokalnih institucija da vode pravična suđenja za ratne zločine, ali i o pravima optuženih pred Međunarodnim sudom, strategiji tužilaštva i strategiji okončanja rada Međunarodnog suda.
 

Ovu školu su organizovali  Fondacija Konrad Adenauer i udruženje Pravnik

> 30 doktoranata iz bivše Jugoslavije, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Nemačke, Španije, Finske, Grčke i drugih zemalja
30. Jul, Bihać, Bosna i Hercegovina
Radio program o stvaranju javne svesti o pitanjima ratnih zločina

Predstavnik Outreach programa u BiH je učestvovao u radijskom programa o outreachu u predmetima za ratne zločine. Ovaj program je emitovan na Kantonalnoj radio-televiziji Bihać koja pokriva područje severozapadne Bosne i Hercegovine. Ostali učesnici u programu su bili kantonalni tužilac i pravni savetnik misije OEBS. Diskutovalo se o odnosu institucija koje se bave procesuiranjem ratnih zločina i javnosti, kao i o outreachu kao integralnom elementu suđenja za ratne zločine. Opisane su različite forme outreach aktivnosti koje sprovodi MKSJ, a sagovornici su govorilo o tome kake se ta iskustva mogu primeniti u lokalnim institucijama. Predstavnik Outreach programa je govorio o razvoju ovog programa na MKSJ, njegovim najuspelijim projektima i naporima za prosleđivanje znanja koje je akumulirano Outreach programom MKSJ kolegama na nacionalnom nivou. Osim toga, bilo je reči i o razlikama u pristupu outreacha na međunarodnom i nacionalnom nivou.
 

Ovaj program je organizovala  Misija OEBS u Bosni i Hercegovini

> javnost severozapadne Bosne i Hercegovine
15-17. jul, Beograd, Srbija
Predsednik MKSJ u poseti Beogradu

Na poziv Vrhovnog suda Srbije, predsednik MKSJ, sudija Patrick Robinson došao je u prvu posetu Srbiji i sastao se s najvišim zvaničnicima pravosuđa i vlade Srbije i vodio razgovore o pitanjima saradnje. Predsednik Robinson je održao dve konferencije za štampu koje su privukle veliku pažnju predstavnika sredstava javnog informisanja. Predsednik je izjavio da su utisci koje je poneo nakon posete pozitivni i ocenio da je nivo saradnje unapređen. Predsednik je takođe pohvalio rad srpskog pravosuđa na procesuiranju predmeta za ratne zločine. On je, međutim, dodao da je pozitivna slika ukaljana činjenicom da dva su preostala optužena koja su u bekstvu, Ratko Mladić i Goran Hadžić, i dalje na slobodi. On je pozvao vlasti Srbije da ih uhapse i prebace u nadležnost Međunarodnog suda što pre.

> najviši predstavnici pravosuđa i vlasti, među kojima i predsednik i sudije Vrhovnog suda i Veća za ratne zločine, specijalni tužilac za ratne zločine, predsednica Narodne skupštine, Ministri pravde i rada i socijalne politike, predsednik Saveta za saradnju s MKSJ. Takođe i šef misije OEBS u Srbiji
13. jul, Hag
Poseta studenata iz bivše Jugoslavije

Studenti su po prvi put posetili Međunarodni sud, a na MKSJ su došli u okviru projekta pod nazivom Evropske pruge mira - razmene studenata koja se bavi promocijom među-kulturnog dijaloga i evropske svesti među mladima iz različitih etničkih zajednica. Poseta MKSJ je osmišljena da promeni sliku koju o njemu imaju studenti, a naročito predrasude o međunarodnom krivičnom gonjenju za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Tokom sastanaka se razgovaralo o glavnim pitanjima koja se obično smatraju kontroverznim.

Ovu posetu su zajednički organizovali Univerzitet u Hagu i udruženje za kulturu pod nazivom ACKU

> 45 studenata uzrasta od 18 do 25 godine iz svih zemalja nastalih na području bivše Jugoslavije, kao i iz Italije i Holandije
7-9. jul, Hag
Poseta predstavnika pravosuđa iz Veća za ratne zločine Srbije

Cilj posete je bio da se zvaničnicima iz Srbije detaljno predstave rad i aktivnosti MKSJ i da se unapredi saradnja u pitanjima krivičnog prava u Srbiji kao ključni korak ka obnavljanju poverenja i pravde u regionu.  Prvog dana posete su organizovane opšte prezentacije o MKSJ i posetioci su upoznati s funkcijama i zaduženjima svakog od tela MKSJ. Naredna dva dana su sudije, policijski analitičari i koordinator za zaštitu svedoka imali odvojene individualne programe, pri čemu je Outreach program prvenstveno organizovao program za sudije, Istražno odeljenje Tužilaštva je organizovalo obuku za policijske analitičare, a Služba za žrtve i svedoke je radila s koordinatorom za zaštitu svedoka iz Srbije.
 

Ovu posetu je omogućila  Misija OEBS  u  Srbiji

> dvoje sudija, četiri policijska analitičara/istražitelja i koordinator za žrtve i svedoke
29. jun, Ključ, Bosna i Hercegovina
Kontakt radio emisija o Međunarodnom sudu

Predstavnik Outreach programa u BiH gostovao je u programu lokalne radio stanice u Ključu kako bi govorio o dostignućima Međunarodnog suda, strategiji okončanja njegovog rada i odgovarao na pitanja slušalaca. Ovaj program je organizovala Mreža podrške Sudu BiH (koalicija nevladinih organizacija koja podržava suđenja za ratne zločine), a pomogla ga je Misija OEBS u BiH.
 

Ovo gostovanje je organizovao Outreach program MKSJ

> Lokalna zajednica u Ključu
25. jun, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Konferencija o traganju za nestalim osobama

Predstavnik Outreach programa u BiH prisustvovao je konferenciji pod nazivom: “Pitanje identifikacija i ukopa posmrtnih ostataka nestalih osoba u BiH”. Ova konferencija je okupila veliki broj učesnika iz asocijacija žrtava, a bavila se raznim izazovima s kojima se susreću oni koji tragaju za nestalim srodnicima, uključujući i pronalaženje i identifikaciju izmešanih i nepotpunih posmrtnih ostataka pronađenih u više masovnih grobnica, a naglasak je stavljen i na uticaj koji ovaj komplikovan proces ostavlja na porodice nestalih. Razgovarano je o tome kako se na najbolji način suočiti s tehničkim, pravnim i emocionalnim izazovima pronalaženja i identifikacije posmrtnih ostataka iz masovnih grobnica.

Ovu konferenciju su organizovali nevladina organizacija Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa i Međunarodna komisija za nestale osobe

> Asocijacije porodica nestalih osobe iz čitave BiH, predstavnici državnih i lokalnih vlasti i međunarodnih organizacija
19. i 20. jun, Beograd, Srbija
Konferencija o pravdi u tranziciji

Predstavnik Outreach programa u BiH prisustvovao je jednoj međunarodnoj konferenciji i okruglom stolu o ulozi civilnog društva u pravdi u tranziciji. Na konferenciji su upoređena iskustva iz različitih država, među kojima Kambodže, Perua, Turske, Južnoafričke Republike i država nastalih na području bivše Jugoslavije, kako bi se ispitala uloga civilnog društva u različitim mehanizmima pravde u tranziciji. Ova konferencija je pružila priliku da se rezimiraju najnovija dostignuća na polju pravde u tranziciji u bivšoj Jugoslaviji. Zaključeno je da iako je civilno društvo dalo veliki doprinos procesu suočavanja s prošlošću, da su vlade najodgovornije za ovaj proces i da Evropska unija i druga međunarodna tela ovo moraju imati u vidu pri donošenju političkih odluka u vezi s ovim regionom.

Ovu konferenciju su organizovali Londonski fakultet za ekonomiju i političke nauke (London School of Economics) i Fond za humanitarno pravo iz Beograda

> predstavnici civilnog društva, pravosuđa, naučnici iz bivše Jugoslavije i većeg broja drugih država širom sveta.
15. jun, Priština, Kosovo
Outreach program na Kosovu ponovo započinje rad s lokalnim stanovništvom

Novi referent za informativnu delatnost i administrativne poslove je počeo rad u Terenskoj kancelariji MKSJ u Prištini. Među delatnostima koje će obavljati spadaju i outreach aktivnosti na Kosovu i u Makedoniji, kao i redovno praćenje medijskog izveštavanja. Nadamo se da će nakon pauze, snažno prisustvo Outreach programa ponovo popuniti praznine u informisanju na ovom području i da će se glas Međunarodnog suda glasnije čuti.

 
12-16. juna, Hrvatska, Bosna i Hercegovina
Predsednik MKSJ u poseti Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Predsednik Patrick Robinson je po prvi put od kako je stupio na dužnost posetio Hrvatsku i Bosnu i Hercegovina. Tokom posete Zagrebu, predsednik Robinson se sastao s zamenicom premijera, Jadrankom Kosor, s kojom je razgovarao o strategiji okončanja rada Međunarodnog suda, planiranim rezidualnim mehanizmima i naporima koje Hrvatska čini u saradnji s Međunarodnim sudom i reformi pravosuđa. Predsednik je takođe posetio Vrhovni sud Hrvatske i održao govor na konferenciji održanoj u Dubrovniku o uticaju MKSJ na području bivše Jugoslavije, gde se sastao s ministrom pravde Hrvatske, Ivanom Šimonovićem i predsednicom Suda Bosne i Hercegovine, Meddžidom Kreso. Predsednik je nakon toga otputovao u Sarajevo, gde se sastao s predstavnicima asocijacija žrtava sve tri etničke grupe i govorio na konferenciji koju je organizovao Međuregionalni institut Ujedinjenih nacije za istraživanje zločina i pravde (UNICRI), koji je nedavno objavio “Priručnik o razvijenim sudskim praksama MKSJ”. Predsednik se sastao s ministrom pravde Bosne i Hercegovine Barišom Čolakom, članovima Predsedništva BiH, visokim predstavnikom Valentinom Inzkom i njegovim zamenikom Raffi Gregorianom, te s gradonačelnikom Sarajeva Alijom Behmenom, kako bi razgovarao o inicijativi Sarajeva da se tamo prebaci arhiva Međunarodnog suda po njegovom zatvaranju.

> politički i pravosudni zvaničnici, asocijacije žrtava, predstavnici civilnog društva iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine
11. i 12. jun, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Stručna saradnja tužilaca u organizaciji Razvojnog programa Ujedinjenih nacija

Stručnjaci Međunarodnog suda su po prvi put učestvovali na skupu o stručnoj saradnji tužilaca održanom u Tužilaštvu BiH. Ovaj sastanak je imao za cilj da doprinese profesionalnom razvoju i unutar institucionalnoj saradnji osoblja Tužilaštva BiH. Ova konferencija, organizovana u sklopu Projekta podrške procesuiranja ratnih zločina u BiH Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, pružila je priliku za razgovor o pravnim izazovima s kojima se susreću u pitanjima ratnih zločina i organizovanog kriminala. Stručnjaci Tužilaštva Međunarodnog suda – šef Procesnog odeljenja, šef Tima za prosleđivanje predmeta i tranziciju, kao i portparol Tužilaštva su podelili svoja iskustva s učesnicima.

Ovaj sastanak je organizovao Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini

> tužioci i pravni savetnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine

4. jun, Hag

Poseta Majki Srebrenice i bivših vojnika holandskog bataljona

Grupa žena koje su izgubile najmilije tokom genocida u Srebrenici 1995. godine i bivši vojnici holandskog bataljona Ujedinjenih nacija posetili su Međunarodni sud. Sastali su se s predstavnicima Outreach programa i Tužilaštva kako bi razgovarali o istragama Međunarodnog suda i krivičnom gonjenju odgovornih za zločin u Srebrenici, budućnosti Međunarodnog suda, posebno u kontekstu potrebe za privođenju pravdi preostalih optuženih u bekstvu. Ova poseta je nastavak dugogodišnjih napora holandske nevladine organizacije NGO IKV-Pax Christi na ostvarivanju dijaloga između preživelih iz Srebrenice i vojnika holandskog bataljona.

Ovu posetu je omogućila holandska nevladina organizacija IKV-Pax Christi

> 20 žena, srodnica žrtava genocida u Srebrenici i deset bivših vojnika holandskog bataljona

20. maj, Hag

Poseta predstavnika Ministarstva pravosuđa Hrvatske

Grupa od 14 predstavnika Ministarstva pravosuđa Hrvatske posetila je Međunarodni sud. Grupu su sačinjavali državni službenici srednjeg i višeg nivoa. Grupi je predstavljen opšti uvod u rad Međunarodnog suda koji je u fokus stavio ustanovljenje i rad Međunarodnog suda u širem kontekstu razvoja međunarodnog krivičnog pravosuđa. Takođe su informisani o aktuelnim predmetima i predmetima vezanim za Hrvatsku i saznali više o funkcionisanju Pritvorske jedinice MKSJ. Takođe je razgovarano o saradnji Tužilaštva MKSJ i Hrvatske.

Ovu posetu je organizovalo Ministarstvo pravosuđa Hrvatske a omogućila Evropska Komisija.

> 14 predstavnika Ministarstva pravosuđa Hrvatske, među kojima i načelnica Odjela za ljudska i manjinska prava i načelnica Odjela za pregovore s Europskom unijom.

18 – 22. maj, Hag

Poseta novinara iz Srbije

Novinari iz najtiražnijih štampanih medija iz Srbije proveli su četiri dana na Međunarodnom sudu u sklopu posete koju je organizovao OEBS, a koja je imala za cilj da izveštavanje o pitanjima vezanim za MKSJ bude upućenije i sveobuhvatnije. Ova poseta je pružila priliku  za jedanast novinara da se upoznaju s osnovnim pravnim i proceduralnim kontekstom kako bi razumeli predmete, kao i sa sveobuhvatnim prezentacijama o raznim aktivnotima pojedinih službi (istrage, rad sa svedocima, Pritvorska jednica). Ovo je dopunjeno praktičnim informacijama o svakodnevnom novinarskom radu, a pružena im je i prilika da razgovaraju s portparolima i novinarima koji prate rad MKSJ. Grupa je takođe imala neformalni sastanak s tužiocem.

Ovu posetu je organizovala  Misija OEBS u Srbiji.

> 11 novinara štampanih medija iz Srbije: dnevni listovi Press, Blic, Politika, Kurir, Glas Javnosti i Večernje novosti i nedeljnik NIN u pratnji 4 predstavnika OEBS

14 – 16. maj, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Konferencija o preporučenim procedurama MKSJ i dosadašnjim iskustvima u izgradnji kapaciteta

U sklopu napora za očuvanje nasleđa Međunarodnog suda, predstavnici MKSJ su prisustvovali konferenciji u Sarajevu,  pod nazivom “Naučene lekcije i nabolje prakse u metodologiji prenošenja znanja o procesuiranju ratnih zločina”. Ova radionica je deo jedne međuregionalne inicijative OEBS koja je okupila više agencija, s ciljem da se identifikuju prioriteti i podrže potrebe pravosuđa koja postupaju u predmetima za ratne zločine na području bivše Jugoslavije, korišćem iskustava MKSJ. Sekretar MKSJ je govorio o doprinosu Međunarodnog suda izgradnji kapaciteta nacionalnih pravosuđa. Međunarodni sud je predstavljala velika delgacija, s predstavnicima iz sva tri tela MKSJ: Savetnik Sudskih veća za pitanja nasleđa MKSJ, vršilac dužnosti šef Odseka za organizaciju i podršku rada sudnica, viši pravni savetnik i šef Tima tužilaštva za prosleđivanje predmeta i tranziciju. Na ovoj konferenciji je predstavljeno više predloga za izgradnju kapaciteta i druge vidove očuvanja nasleđa Međunarodnog suda.

Ovu konferenciju su organizovali Misija OEBS u Bosni i Hercegovini i Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

> Otprilike 60 učesnika među kojima sudije i stručnjaci za pravo, tužioci i drugi pravosudni i pravni stručnjaci, predstavnici OEBS i nevladine organizacije iz regiona

7. maj, Hag

Poseta studenata Fakulteta bezbednosti iz Beograda

Outreach program je bio domaćin za 30 studenata bezbednosti iz Beograda u sklopu duže posete evropskim insitucijama bezbednosti (NATO, OEBS, EU). Studenti su upoznati s pregledom aktivnosti MKSJ i glavnim prekretnicama u njegovoj sudskoj praksi, saznali su više o radu vojnih analitičara i funkcionisanju Pritvorske jedinice, a takođe je razgovarano o tome kako bi se dokazi sa suđenja pred MKSJ mogli koristiti u  postkonfliktnim društvima kako bi suočilo s prošlošću.

Ovu posetu je organizovao Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, a omogućila Ambasada Norveške u Beogradu.

> 30 studenata Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu

4. i 5. maj,
Hag

Poseta studenata prava iz Zagreba

Devet studenata prava iz Zagreba je posetilo Međunarodni sud u sklopu trodnevne studijske posete. Programom je studentima omogućeno da se na sveobuhvatan način upoznaju s telima Međunarodnog suda i procedurama koje se na njemu primenjuju, s posebnim osvrtom na sudsku praksu MSKJ, proceduralno pravo, prava optuženog, rad branilaca, istrage i saradnju s regionom i ulogu koju Međunarodni sud može odigrati u suočavanju s prošlošću u Hrvatskoj. Studenti su iskoristili priliku da prisustvuju izricanju drugostepene presude u predmetu Mrkšić i drugi.

Ovu posetu je organizovala Evropska asocijacija studenata prava (ELSA) iz Zagreba.

> Devet studenata prava Sveučilišta u Zagrebu

30. april, London, Velika Britanija

Predavanje o uticaju Međunarodnog suda na post-konfliktna društva u bivšoj Jugoslaviji

Koledž Goldsmith bio je domaćin predavanja  predstavnika Outreach programa u BiH na temu “Uticaj MKSJ na regionalne procese pomirenja i post-konfliktnu društvenu obnovu u bivšoj Jugoslaviji”. Domaćin događaja je bilo Odeljenje za globalnu pravdu, Odsek za sociologiju. Ova jedinica se bave ispitivanjem pravnih i etičkih implikacija savremenih društvenih promena na globalnom nivou. Okuplja istraživače, kreatore politike i stručnjake koji nastoje sa spoznaju pravdu, etiku i pravo u novom globalnom svetu. 

Ovo predavanje je organizovao Goldsmiths, jedan od vodećih koledža Univerziteta u Londonu

> međunarodni kreatori politike, novinari, naučnici

29. april, London, Velika Britanija

Predavanje o strategiji okončanja rada MKSJ na Oksfordu

Predstavnik Outreach programa u BiH održao je predavanje u Centru za socio-pravne studije Univerziteta u Oksfordu, na kojem je govorio o “Strategiji okončanja rada MKSJ, naporima na izgradnji kapaciteta i doprinosu pomirenju na Balkanu”. Ovo predavanje je bilo deo Istraživanja tranzicijske pravde Univerziteta, mreže više od stotinu članova osoblja Oksforda i studenata koji se bave pitanjima koja se tiču tranzicijskih društava.  Osim toga, u publici su bili i akademici i kreatori politika s drugih univerziteta i institucija.

>Ovo predavanje je organizovao Centar za socio-pravne studije Univerziteta Oksford

> međunarodni akademici, kreatori politika, predstavnici pravosuđa i medija Gore, Makedonije i Albanije

27-29. april, Hag

Poseta najboljih studenata novinarstva iz Beograda

Međunarodni sud je ugostio pet najboljih studenata novinarstva Univerziteta u Beogradu u trodnevnoj poseti. Studenti su upoznati s praktičnim tehnikama koja im mogu pomoći pri izveštavanju o Međunarodnom sudu, različitim vrstama informacija koje su dostupne medijima na MKSJ i savetima za profesionalno i izbalansirano sudsko izveštavanje. Osim toga, studenti su prisustvovali nizu predavanja o pravnim pitanjima i istragama, te se upoznali s predmetima koji su označili prekretnice u radu MKSJ. Studenti su takođe napisali izveštaje sa suđenja u predmetu Đorđević, koje su ocenili medijski stručnjaci s Međunarodnog suda.

> Ovu posetu je organizovala Misija OEBS u Srbiji

> pet najboljih studenata novinarstva Univerziteta u Beogradu, Srbija

23. april, Mostar, Bosna i Hercegovina

Predavanje o MKSJ na međunarodnoj školi ljudskih prava

Predstavnik Outreach programa u BiH održao je predavanje o radu Međunarodnog suda i o važnosti bavljenja ratnim zločinima za uspostavljanje demokratskih i stabilnih društava u državama bivše Jugoslavije na Međunarodnoj školi ljudskih prava koja je održana u Mostaru. Škola je bila deo festivala “Gradimo mostove, a ne zidove” koji je okupio mlade iz regije i šire. Nakon predavanja je usledila duga sesija pitanja i odgovora tokom koje su mladi učesnici pokazali veliki interes i uvid u ovu problematiku.

> Školu su organizovali ogranci Helsinškog odbora iz nekoliko država učesnica

> 70 mladih iz BiH, Hrvatske, Srbije, Kosova, Crne Gore, Norveške i SAD

6. april, Hag

Poseta studenata prava iz Ljubljane

Velika grupa studenata prava iz Ljubljane bila je u poludnevnoj poseti Međunarodnom sudu. Grupa je prisustvovala predavanjima predstavnika Outreach programa o osnivanju, strukturi i dostignućima Međunarodnog suda. Studenti su bili zainteresovani za više informacija o strategiji krivičnog gonjenja Tužilaštva, aktivnostima Outreach programa na terenu i ulozi MKSJ u poticanju pomirenja u regiji. Ova poseta je bila deo studijske ekskurzije po evropskim institucijama u Briselu i Strazburu.

>Posetu je organizovalo Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) iz Ljubljane, Slovenija

> 55 studenata prava iz Ljubljane, Slovenija

2. april, Brisel, Belgija

Međunarodna konferencija o nasleđu MKSJ i MKSR

Predstavnik Outreach programa u Bosni i Hercegovini učestvovao je u radu međunarodne konferencije “Nedovršen posao međunarodnih krivičnih sudova Ujedinjenih Nacija za bivšu Jugoslaviju i Ruandu: buduća uloga Evropske Unije i njenih država članica” koja se održala u Briselu. Konferenciji je prisustvovao i predsednik Međunarodnog suda, kao i drugi sadašnji i bivši zvaničnici Suda. Fokus konferencije je bio na pitanjima rezidualnih mehanizama koji se planiraju u vezi s predviđenim zatvaranjem MKSJ i MKSR, kapaciteta lokalnih pravosuđa za vođenje pravičnih krivičnih postupaka u predmetima za ratne zločine i drugim pitanjima koja se tiču nasleđa međunarodnih sudova. 

>Konferenciju su organizovale tri organizacije za ljudska prava: REDRESS, Međunarodna federacija za ljudska prava (FIDH) i Međunarodni ured za krivično pravo (ICLS) uz podršku Evropskog parlamenta, Evropske komisije i Partije evropskih socijalista

> predstavnici institucija EU i nekih vlada, pravosuđa iz bivše Jugoslavije i međunarodnih sudova, nevladinih organizacija iz Evrope

24. mart, Zagreb, Hrvatska

Okrugli sto o ratnim zločinima u Hrvatskoj

Predstavnik Outreach programa je prisustvovao okruglom stolu na kojem se diskutovalo o suđenjima za ratne zločine u Hrvatskoj, koji su organizovale lokalne nevladine organizacije koje prate ta suđenja. Skupu se obratio predsednik Hrvatske, Stjepan Mesić, naglasivši značaj suđenja u kontekstu suočavanja s prošlošću. Takođe je pohvalio ulogu MKSJ. Iako su predstavnici pravosuđa prihvatili neke od kritika, u svojim prezentacijama su se uglavnom usredsredili na dostignuća postignuta u poslednjih  nekoliko godina.

>Ovaj okrugli sto su organizovale nevladine organizacije koje prate suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj

> visoki politički zvaničnici Hrvatske i predstavnici pravosuđa, međunarodne zajednice i nevladinih organizacija

5. mart, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Seminar o međunarodnom humanitarnom pravu

 

Predstavnik Outreach progama Međunarodnog suda u BiH održao je prezentaciju o uspostavljanju MKSJ i njegovom razvoju, s posebnim osvrtom na prosleđivanje predmeta i pomoći koja se pruža nacionalnim pravosuđima na još jednom u nizu seminara o međunarodnom humanitarnom pravu za advokate odbrane. Učesnici su tokom prezentacije upoznati s procedurama kojima su uređeni zahtevi za pomoć i načinima kako se može stupiti u kontakt s MKSJ u ovom pogledu.

>Ovaj seminar je organizovao Odsjek krivične odbrane Sekretarijata  Suda BiH

> branioci u predmetima za ratne zločine i oni koji planiraju da se prijave za akreditaciju pred Sudom BiH

mart

Public Radio o međunarodnoj pravdi

Predstavnik Outreach programa u Bosni i Hercegovina dao je obiman intervju s radijskim reporterom kuće America Abroad, programa kojeg distribuira  Radio International (PRI) iz Sjedinjenih Američkih Džava a izvan granica SAD National Public Radio (NPR). Programska šema za april će se skoncentrisati na pitanja međunarodne pravde, a jedan deo ove emisije će se baviti pitanjima u vezi s MKSJ. Predstavnik Outreach programa je govorio o uticaju Međunardonog suda na područje bivše Jugoslavije, preovlađujuća viđenja suda u različitim zajednicama i faktorima koji formiraju takva viđenja, doprinosima Međunarodnog suda  da se prevaziđe nasleđe zverstava počinjenih tokom 1990-tih i njegova pomoć lokalnim institucijama koje se bave ratnim zločinima.

>Ovaj intervju je obavio Public Radio International

> svetska javnost, ovaj program je emitovan na više od 225 javnih radio stanica u više od 145 država

12. februar, Hag

Pravosudne institucije Srbije uče iz iskustava Programa Outreach

Program Outreach primio je u posetu predstavnike pravosuđa, koju je organizovao UNDP u Srbiji u okviru svog programa “Ideje pravde”, koja je imala za cilj da se stručna znanja o Outreach programu prenesu sa međunarodnog na nacionalni nivo. Diskusija na okruglom stolu bila je usredsređena na rad Službe za medije i Outreach, metodologije i naučene lekcije, načine jačanja zajedničkih napora domaćih institucija i MKSJ i sudsku saradnju s domaćim pravosuđima u kontekstu strategije okončanja rada MKSJ.

Ovu posetu je organizovao UNDP u Srbiji

> 13 predstavnika Nacionalnog saveta za saradnju s MKSJ, Tužilaštva za ratne zločine, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Okružnog suda u Beogradu i Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje

10. februar, Hag

Poseta vojnih oficira iz bivše Jugoslavije i Albanije

Vojni oficiri iz država Balkana došli su na Međunarodni sud u intenzivnu poludnevnu posetu koja je bila deo šestonedeljne obuke za oficire koju organizuje Holandski odbrambeni koledž. Tokom posete, oficiri su dobili kratak uvod u rad Međunarodnog suda, nakon čega su usledila detaljnija predavanja predstavnika Tužilaštva o opštim pitanjima, s fokusom na saradnji između Međunarodnog suda i država. Posle toga su usledila dva stručna predavanja: o procesu istrage s fokusom na vojna pitanja, i uvod u doktrinu komandne odgovornosti. Obe ove prezentacije propraćene su brojnim pitanjima, naročito u vezi s ulogom i odgovornošću viših vojnih komandanata u ratu. 

Ovu posetu je organizovao Holandski odbrambeni koledž

> 15 oficira iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije

5, 26. februar,
Prijedor i Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Televizijske debate usmerene na javno mnjenje

Predstavnik Outreach programa u BiH učestvovao je u naporima koji su imali za cilj uključivanje u važne medijske događaje kako bi se doprlo do šire javnosti u BiH. Dana 5. februara, učestvovao je u debatnoj emisiji koju je uživo prenosio TV Prijedor. Ova emisija je omogućila da se delimično otkloni negativna percepcija koju Srbi u Republici Srpskoj imaju o Međunarodnom sudu (npr. o broju Srba koji su optuženi pred Međunarodnim sudom, o zatvorskim uslovima u kojima boravi Biljana Plavšić, i sl.) Gledaoci su postavljali direktna pitanja putem telefona. Dana 26. februara, druga od ukupno pet debatnih emisija na temu ratnih zločina, koje je inicirala Kancelarija Outreach programa u BiH, emitovana je u udarnom terminu na Federalnoj televiziji  (FTV). Predstavnik Programa Outreach u BiH učestvovao je u toj debati zajedno sa pravnim stručnjacima, aktivistima nevladinih organizacija i predstavnicima žrtava. Emisija je bila usredsređena na očekivanja Bošnjaka u BiH o ostvarenju pravde.

Ove događaje je pomogao Program Outreach MKSJ

> šira javnost u BiH – Republika Srpska i Federacija BiH

29. januar, Bihać, Bosna i Hercegovina

Obraćanje medijima u Bosni i Hercegovini – Unsko-sanski kanton

Predstavnik Outreach programa je nastavio komunikaciju sa javnošću kroz medjske događaje, pojavivši se u udarnim vestima na kantonalnoj televiziji Unsko-sanskog kantona u Bihaću.   Tokom diskusije o naporima za suočavanje sa nasleđem ratnih zločina počinjenih za vreme 90-tih, predstavnik Outreach programa je istakao važnost činjenica ustanovljenih na MKSJ, dao osnovne informacije o postupcima koji su trenutno u toku pred Međunarodnim sudom i odgovarao na brojna pitanja u vezi sa pojedinačnim predmetima i pitanjima tranzicione pravde uopšte.

> šira javnost Unsko-sanskog kantona u Bosni i Hercegovini

20. januar, Hag-Zagreb

Video konferencija sa studentima prava iz Zagreba

Predstavnici Outreach programa u Hagu i Zagrebu, zajedno sa predstavnicima Odeljenja za žalbene postupke Tužilaštva, bili su učesnici video konferencije sa studenatima prava, Univerziteta u Zagrebu. Konferencija je održana u glavnoj sudnici Županijskog suda u Zagrebu i trajala je dva sata. Predstavljene su tri prezentacije kojima su obrađene sledeće teme – uspotavljanje, struktura i dostignića MKSJ, zaštita svedoka, priznanja krivice, strategija okončanja rada Međunarodnog suda, pregled postupaka u vezi sa Hrvatskom, kao i doprinos MKSJ proceduralnim i materijalnim problemima međunarodnog krivičnog prava. Nakon prezentacije su usledila pitanja učesnika. Ovo je bio prvi put da Outreach program koristi tehnologiju video-linka da bi održao sastanke sa nekom grupom u bivšoj Jugoslaviji.

Ovaj događaj je organizovan u saradnji između Oureach programa MKSJ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu.

> oko 80 studenata treće godine prava Univerziteta u Zagrebu

9. januar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Učešće MKSJ na konferenciji o ratnim zločinima u Prijedoru

Predstavnik Outreach programa u Sarajevu sastao se sa predstavnicima nevladine organizacije iz Prijedora ‘Izvor’ i prihvatio da podrži organizaciju konferencije koja bi bila usredsređena na priznanja krivice osoba kojima se sudilo pred MKSJ za zločine počinjene na području Prijedora. Na konferenciji će biti predstavljena priznanja krivice optuženih pred MKSJ s ciljem da se promovišu činjenice o zločinima i istraže mogućnosti pomirenja zasnovanog na priznanju krivice i opraštanju. Konferencija je okvirno zakazana za mart i trebalo bi da okupi predstavnike civilnog društva, političare, novinare i predstavnike lokalne zajednice iz Prijedora i okolnih područja.

Ovaj sastanak su organizovali Outreach program MKSJ i nevladina organizacija ‘Izvor’ iz Prjedora.

> predstavnici nevladine organizacije ‘Izvor’ iz Prijedora

8. januar, Zagreb, Hrvatska

Sastanak nevladinih organizacija iz regiona o uspostavljanju Komisije za utvrđivanje  činjenica o ratnim zločinima

Predstavnik Outreach programa prisustvovao je ovom sastanku koji su organizovale nevladine organizacije Centar za ljudska prava i Documenta iz Zagreba. Predstavnici nevladinih organizacija iz Hrvatske, asocijacija žrtava i veterana, kao i predstavnici sredstava javnog informisanja upoznati su o regionalnoj koaliciji za pružanje podrške uspostavljanju Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava u nedavnoj prošlosti (REKOM). Plan tri vodeće nevladine organizacije iz regiona (među kojima su Documenta iz Zagreba, Istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva i Fond za humanitarno pravo iz Beograda) je da se prikupe potpisi milion građana iz bivše Jugoslavije i da se od skupština zatraži formiranje takve regionalne komisije.

Ovaj sastanak su organizovale nevladine organizacije Centar za ljudska prava i Documenta iz Zagreba.

> nevladine organizacije iz regiona bivše Jugoslavije, udruženja žrtava i ratnih veterana